Títo Slo­vá­ci v Šahách ple­tú oble­če­nie sve­to­vej kva­li­ty! Vyrá­ba­jú oble­če­nie pre Lacos­te, rakús­ku polí­ciu, či nemec­ký olym­pij­ský tím

Jakub Jablonický / 6. apríla 2017 / Business

zdroj: welt.de / bgfons.com

Iti­mex nad­vä­zu­je na dlho­roč­nú tra­dí­ciu ple­tá­ren­stva v Šahách. Ich služ­by vyhľa­dá­va­jú naj­mä mimo Slo­ven­ska.

Dušan Weiss je zakla­da­te­ľom ple­tá­ren­skej spo­loč­nos­ti Iti­mex. Nad­vä­zu­je na tra­dí­ciu toh­to prie­mys­lu, kto­rý sa v Šahách nachá­dza už od roku 1965.

Výrob­ná hala Iti­me­xu sa nachá­dza v sta­rých, naoko zaned­ba­ných kasár­ňach. No vnút­ri náj­deš špič­ko­vé šija­cie stro­je zna­čiek Shi­ma Sei­ki a Stoll – sve­to­vej jed­not­ky a dvoj­ky. Tie sú schop­né pliesť tva­ro­vo, čo zna­me­ná, že sa nič nemu­sí stri­hať. Zabra­ňu­je sa tak zby­toč­né­mu odpa­du.

foto: knittingindustry.com

Iti­mex sa za zoznam svo­jich zákaz­ní­kov sku­toč­ne han­biť nemu­sí. Pliet­li už veci pre zákaz­ní­kov ako Hugo Boss, Lacos­te, Pier­re Car­din, Esca­da, či slo­ven­ská Nehe­ra, kto­rá do Lon­dý­na pri­nies­la „slo­ven­skú pla­vá­reň“.

Okrem toho si veci z ich stro­jov oblie­ka aj rakús­ka, či nemec­ká polí­cia. A vyrá­ba­li dokon­ca aj oble­če­nie pre nemec­ký olym­pij­ský tím z Turí­na 2006.

Pliet­li sme aj pre fir­mu, kto­rá sa špe­cia­li­zo­va­la na maxi módu. Náš rekord drží prí­sluš­ník väzen­skej strá­že. Má výš­ku 2,2 met­ra a 160 kilo­gra­mov. Ten väz­ňov nebi­je, jed­no­du­cho sa iba o nich oprie,“ pove­dal Weiss pre Hos­po­dár­ske Novi­ny.

foto: bgfons.com

Návrhá­ri Iti­me­xu vedia navr­hnúť úplet v maxi­mál­nom detai­le po jed­nom očku. Pre­cíz­nosť a kva­li­ta je v tom­to prie­mys­le to naj­dô­le­ži­tej­šie. A na to je dôle­ži­tá aj pria­dza. Tú dová­ža­jú iba od ove­re­ných dodá­va­te­ľov z Talian­ska, Rakús­ka a Nemec­ka.

Iti­mex sa na nič neh­rá. Nepot­re­bu­jú mať sociál­ne médiá, či neja­ký extra mar­ke­ting. Ich koneč­ným zákaz­ní­kom sú ďal­šie biz­ni­sy, a tým ide hlav­ne o pomer cena/kvalita. A ten má Iti­mex veľ­mi dob­rý. Sved­čí o tom aj to, že pred nie­koľ­ký­mi rok­mi tak­mer skra­cho­val, no dnes sú už zno­va v zis­ku.

Iti­mex sa sústre­ďu­je naj­mä na zahra­nič­né trhy v Rakús­ku, Nemec­ku a Švaj­čiar­sku. Tak­že nabu­dú­ce, ak ti náho­dou napad­ne, že obme­dzo­va­nie zahra­nič­né­ho obcho­du by Slo­ven­sku pros­pe­lo, spo­meň si na fir­my ako Iti­mex. Tie by bez zahra­nič­ných zákaz­ní­kov neexis­to­va­li.

Pridať komentár (0)