Tomáš Baran: Čo ma Gol­dee naučilo o líder­stve

Michal Sorkovský / 26. august 2015 / Business

Gol­dee bolo pre Tomáša veľ­kou lek­ciou líder­stva. Pra­co­val so všet­kými typmi ľudí, s mlad­šími, aj star­šími, s výni­močne talen­to­va­nými, skú­se­nými a aj s mla­dými, ktorí nemali žiadne skú­se­nosti, no pri­tom veľký poten­ciál. Keďže išlo o jeho prvú skú­se­nosť s vede­ním tímu, spra­vil aj mnoho a často veľ­kých chýb. O všet­kom ti sám rád poroz­práva.

Pred­tým, ako som začal pra­co­vať na pro­jekte Gol­dee, som poriadne ani neve­del, čo slovo líder­stvo zna­mená, vlastne som ani neve­del, že takéto slovo exis­tuje. Prvý krát, kedy som si naozaj uve­do­mil, že musím spra­viť niečo s mojim vlast­ným líder­stvom, bolo až päť mesia­cov potom, ako sme na Gol­dee začali pra­co­vať ako tím. 

Vtedy som do tímu, ktorý pra­co­val na mojom pro­jekte (v tom čase ešte s náz­vom Gol­den­fish Ligh­ting) pri­bral nového člena na pozí­ciu CTO, ktorý mal viesť har­dware tím. Časom som ale zis­til, že sa práve tento člo­vek sna­žil dostať celý môj tím pod svoju kon­trolu a obrá­tiť ho proti mne. Dovtedy som tomuto člo­veku abso­lútne veril a vôbec som netu­šil o jeho záme­roch, následne ale medzi nami vzniklo napä­tie spô­so­bené nie­koľ­kými kon­flik­tami, ktoré sme si nikdy poriadne nevys­vet­lili. Všetko sa to nahro­ma­ďo­valo až do bodu, kedy sme jed­no­du­cho už nemohli naďa­lej spo­lu­pra­co­vať. On bol pri­tom lep­ším líd­rom ako ja a zís­kal tiež veľký vplyv na tím. Uve­do­mil som si, že ľudia, kto­rých vie­dol boli pod jeho vede­ním šťastní. Toto bolo vlastne prvý krát, kedy pro­jekt Gol­dee tak­mer skon­čil.

Hovo­ríme tu o roku 2012, a teda stále o dobe pred­tým, než sa inte­li­gentné žia­rovky dostali na trh. Keďže som dovtedy nemal žiadne skú­se­nosti s vede­ním tímu, čakali ma dva sku­točne zlo­žité týždne, počas kto­rých som musel urov­nať vznik­nutú krízu, aby som aj naďa­lej mohol počí­tať s ľuďmi, kto­rých pôvodne vie­dol CTO, s kto­rým som pre­stal spo­lu­pra­co­vať. Vtedy som si tiež prvý krát vyhľa­dal „ako sa stať skve­lým líd­rom“ cez Google.

Svoj pohľad na líder­stvo ako také som zme­nil len nedávno, keď sa ma jeden člo­vek spý­tal otázku, ktorá na mňa hneď zapô­so­bila: „Roz­mýš­ľal si nie­kedy o sebe, ako o otcovi spo­loč­nosti?“ Práve vďaka tejto otázke som si uve­do­mil, že musím ku všet­kému, čo sa v mojej spo­loč­nosti stane, pri­stu­po­vať ako jej otec. Teraz už vidím tú para­lelu a chá­pem líder­stvo ako otcov­stvo. Ešte pred­tým, než budem ale ďalej hovo­riť o líder­stve, mys­lím, že je dôle­žité pove­dať, že každý muž potre­buje dozrieť, aby sa mohol stať dob­rým otcom. No a presne toto platí aj v prí­pade člo­veka, ktorý sa chce stať dob­rým líd­rom.

Líder vizi­onár

Dobrý otec je vizi­onár, ktorý pri­chá­dza s víziou pre svoju rodinu. Musí byť schopný vytý­čiť cieľ pre seba samého, ale aj ciele pre celú svoju rodinu. Samoz­rejme, veci ale nemôžu zostať iba pri určo­vaní cie­ľov. Dobrý líder musí, tak ako aj dobrý otec, zdô­raz­niť a pra­vi­delne pri­po­mí­nať svoju víziu a sen ostat­ným čle­nom tímu/rodiny.

Je to ako keď zasa­díte semienko. Viete, že veci nemôžu skon­čiť len pri tom. Musíte ho ďalej polie­vať a posta­rať sa o to, aby malo dosta­tok slnka. Líder teda musí byť ten, kto pri­náša slnečné lúče, povzbu­de­nie a novú ener­giu pre čle­nov svojho tímu, keď sú práve na dne. Musí to byť on, kto pri­chá­dza s náde­jou na lep­šiu budúc­nosť, o ktorú všetci tak veľmi boju­jeme. Líder musí nájsť spô­soby, ako moti­vo­vať ostat­ných a inšpi­ro­vať ich, aby boli schopní spra­viť aj nemožné.

Líder je ten, kto vytvára prí­jemné pro­stre­die

Mys­lím si, že tí naozaj dobrí lídri vytvá­rajú rodinné pro­stre­die, v kto­rom sa ostatní cítia, ako jej súčasť a v kto­rom môžu oča­ká­vať pomoc, pod­poru, ochotu a odpus­te­nie. Takéto pro­stre­die sa teda cel­kom pri­ro­dzene stane v pod­state dru­hým domo­vom všet­kých čle­nov tímu. Stane sa mies­tom, na ktoré sa budú každý deň po pre­bu­dení tešiť a odkiaľ nebudú po 17:00 hneď utekať. Stane sa mies­tom, kde budú môcť vždy nájsť trans­pa­ren­tnosť, pre­tože si získa ich dôveru a ukáže im féro­vosť, spolu s ostat­nými firem­nými hod­no­tami. 

Líder si musí vybu­do­vať vzťahy s jed­not­li­vými členmi svojho tímu. Každý z nás chce, aby sa s nami zaob­chá­dzali ako s ľud­skými bytos­ťami, pre­tože nimi aj sme. A presne tohto by sa mal držať aj líder pri budo­vaní vzťa­hov so svo­jimi ľuďmi. Je dôle­žité, aby tieto vzťahy boli osobné, nie však až prí­liš. Nikto predsa nechce neskôr ľuto­vať, že pre­zra­dil až prí­liš veľa zo svojho osob­ného života, keďže koniec kon­cov ide o biz­nis a ľudia, s kto­rými sa teraz bavíte, sa môžu stať časom vašou kon­ku­ren­ciou. Pri budo­vaní vzťahu s členmi svojho tímu, však v žiad­nom prí­pade neza­bud­nite na vtip­ko­va­nie, ani na to, kedy má kto naro­de­niny, či na iné malič­kosti, ktoré v koneč­nom dôsledku robia veľké roz­diely. 

Líder je ten, vďaka kto­rému sa ostatní roz­ví­jajú

Naozaj dobrý otec nedik­tuje svo­jim deťom, čo majú robiť, ale namiesto toho sa stará o ich roz­voj. Sku­toč­ným posla­ním otca totiž je pri­pra­viť svoje deti na dospe­losť. Mal by preto vybu­do­vať pro­stre­die, v kto­rom nie je prob­lém spra­viť chybu, ale je prob­lém zopa­ko­vať ju. Sku­točný líder dáva svo­jim ľuďom slo­bodu a pries­tor, aby mohli rie­šiť prob­lémy svo­jimi vlast­nými spô­sobmi a robiť svoje vlastné roz­hod­nu­tia. Každý je predsa odlišný a má vlastný štýl uče­nia sa nových vecí, ako aj roz­dielny štýl rie­še­nia prob­lé­mov. Neexis­tuje pra­vidlo, ktoré by pla­tilo pre všet­kých. Nemali by sme preto pri­de­ľo­vať úlohy, ale role. 

Veľ­kou súčas­ťou roz­ví­ja­nia ostat­ných je budo­va­nie ich seba­dô­very. Raz som počul vetu: „Dobrí lídri dokážu v ostat­ných vzbu­diť vieru v nich, výborní lídri ale dokážu v ostat­ných vzbu­diť vieru v samých seba.“ Iba seba­ve­domí lídri však môžu budo­vať seba­ve­do­mie v ostat­ných. No a práve dôvera je pri tom kľú­čo­vým fak­to­rom. Ak totiž nie­kto cíti, že v neho jeho líder verí, jeho seba­dô­vera ras­tie, môže sa viac uvoľ­niť, zba­viť sa stresu a môže byť ešte viac moti­vo­vaný, aby podal čo naj­lepší výkon. 

Líder musí byť skvelý komu­ni­ká­tor

Stať sa skve­lým komu­ni­ká­to­rom je dôle­ži­tou vecou, ktorú by sa mal naučiť každý, kto by chcel byť dob­rým líd­rom. Líder môže byť dob­rým reč­ní­kom, na hlavne musí byť výbor­ným poslu­chá­čom, aby mohol počú­vať prob­lémy ostat­ných a následne pomôcť. Lídri, popri svo­jich činoch, vedú aj svo­jimi slo­vami a tie preto musia byť úplne jasné a jed­no­značné, aby nemohlo exis­to­vať viac spô­so­bov inter­pre­tá­cie. Ak vznikne prob­lém, líder ho musí vyrie­šiť, alebo sa o ňom aspoň čo naj­skôr začať roz­prá­vať, pre­tože ak to neurobí, a nejde o jed­no­ra­zový prob­lém, veci sa nahro­ma­dia a vznikne oveľa väčší prob­lém (dob­rým prí­kla­dom je situ­ácia, ktorá vznikla s mojim prvým CTO). 

Líder musí ísť prí­kla­dom

Vždy som veril, že naj­lepší spô­sob, ako vycho­vá­vať deti, nespo­číva v roz­prá­vaní o tom, čo je zlé a čo dobré, ale v uká­zaní reál­nych prí­kla­dov, vďaka kto­rým by samé pocho­pili, ako správne žiť. Pred pár rokmi som ale vďaka jed­nému článku zme­nil názor. Lídri musia aj sami robiť to, čo hovo­ria, inak ich nikto nebude nasle­do­vať. Od koho by sa mali čle­no­via tímu predsa naučiť, ako byť dob­rým líd­rom, ak nie práve od ich lídra? Prob­lémy, emó­cie a krízy pri­chá­dzajú a odchá­dzajú, no a líder musí vedieť, ako to všetko zvlád­nuť. Ostatní ľudia sa predsa vždy poze­rajú na svojho lídra v čase neis­toty a obáv, aby našli znovu istotu a bez­pe­čie.

Byť naozaj dob­rým líd­rom je ťažké a to hlavne v star­tupe, kde to nie je jedi­nou vecou, ktorú má CEO, CTO, CMO na zod­po­ved­nosť. Všetci totiž majú iné povin­nosti spo­jené s biz­ni­som a musia sa posta­rať o potrebné výsledky aj v ostat­ných oblas­tiach. Počas práce na Gol­dee som sa občas cítili pre­vi­nilo, keď sme sa so zvyš­kom tímu zabá­vali mimo office a ja som si uve­do­mil, koľko práce nás ešte čaká. Teraz už ale chá­pem, že v žiad­nom z týchto momen­tov nešlo o stratu času, práve naopak. Keď totiž ľudia majú dobré vzťahy s ostat­nými a páči sa im v pra­cov­nom pro­stredí, výsledky ich práce budú ohro­mu­júce, pre­tože ju budú robiť s lás­kou a váš­ňou. Ak sa ale chys­táte viesť vlastný tím, pri­pravte sa na to, že samotné líder­stvo zabe­rie až 50% vášho času, ktorý jed­no­du­cho musíte mať v rezerve, aby ste mohli ostat­ným pomôcť roz­ví­jať sa. 

Zdroj: tomasbaran.com

Pridať komentár (0)