Top 10 apli­ká­cií, kto­ré ti uľah­čia prá­cu v tíme

Nikola Gajdošová / 2. augusta 2016 / Lifehacking

Či už pra­cu­ješ na škol­skom pro­jek­te, pro­jek­te pre nezis­kov­ku, ale­bo roz­bie­haš vlast­ný biz­nis, tie­to apli­ká­cie ti uľah­čia život.

Kaž­dý, kto už pra­co­val v tíme vie, že Face­bo­ok často­krát na tímo­vú prá­cu nie je dosta­ču­jú­ci a osob­né stret­nu­tia s celým tímom berú čas a ener­giu pri ich orga­ni­zo­va­ní. S tým­to prob­lé­mom sa ľudia stre­tá­va­jú od nepa­mä­ti a pre­to sa roz­hod­li nie­čo robiť pre­to, aby to zme­ni­li.

Rôz­ne komu­ni­kač­né plat­for­my a kaná­ly tu sú už dlho, ale my ti pri­ná­ša­me top 10 tých, kto­ré sú naj­pou­ží­va­nej­šie na trhu.

1. Slack

Slack je momen­tál­ne jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších plat­fo­riem na trhu. Mno­hí ho ozna­ču­jú len za fan­cy chat, kto­rý nemá až tak veľa vymo­že­nos­tí, ale roz­hod­ne odbú­ra­va prob­lém mai­lov. A nie­len­že zachra­ňu­je tím, aby si nepí­sal aj tie naj­men­šie drob­nos­ti v mai­loch, ale je to uzav­re­tá plat­for­ma, kde ťa nerozp­ty­ľu­jú neus­tá­le face­bo­oko­vé upo­zor­ne­nia a sprá­vy.

001-slack-team-communication

foto: Slack

2. Glip

Glip pri­šiel na trh krát­ko po tom, ako si jeho vývo­já­ri uve­do­mi­li, že Slack nespĺňa všet­ky požia­dav­ky, kto­ré chcú. Pre­to Glip obo­ha­ti­li o kalen­dár a mož­nosť zade­ľo­va­nia tas­kov a rôz­nych iných fun­kcií. Navy­še sa dá spá­ro­vať s rôz­ny­mi apli­ká­cia­mi ako je Ever­no­te, Mail­Chimp ale­bo tvoj email.

Glip-2-Tasks

foto: Glip

3. Trel­lo

Trel­lo je zase veľ­ká onli­ne pra­cov­ná doska, kto­rá je roz­de­le­ná na men­šie pod­sku­pi­ny. V kaž­dej takej­to pod­sku­pi­ne sa potom venu­ješ jed­not­li­vým veciam. Komu­ni­ká­cia pre­bie­ha v komen­tá­roch, pre­to je to všet­ko pek­ne zora­de­né a naj­mä pre­hľad­né.

trello

foto: Trel­lo

4. Goog­le Dri­ve

Samoz­rej­me, aj úlož­ný pries­tor je často­krát veľ­mi potreb­ný pre prá­cu v sku­pi­ne, naj­mä keď pra­cu­je­te na nie­čom kola­bo­ra­tív­ne. Exis­tu­jú aj iné alter­na­tí­vy clou­do­vé­ho úlož­né­ho pries­to­ru ako napr. Drop­box, OneD­ri­ve ale­bo Box. No Goog­le Dri­ve je súčas­ne s Drop­bo­xom jed­no­du­chý a veľ­mi popu­lár­ny.

google_drive_splash

foto: Goog­le Dri­ve

5. Toggl

V nie­kto­rých fir­mách ale­bo star­tu­poch sú pra­cov­né úväz­ky rôz­ne počí­ta­né a pre­to, ak si chce­te v tíme efek­tív­ne merať svoj čas strá­ve­ný nad pro­jek­tom, je tu pre vás Toggl. Toggl je jed­no­du­chý timer, kde si zazna­me­náš svoj čas a dokon­ca si vieš aj nasta­viť, koľ­ko si pla­te­ný na hodi­nu. Toggl ti to potom pek­ne vypo­čí­ta a povie.

Toggl-productivity-web-app-timer-page

foto: toggl.com

6. Wake

Wake pri­chá­da zase s nie­čím podob­ným ako Trel­lo, avšak naj­väč­šie využi­tie má u gra­fi­kov, kto­rí komu­ni­ku­jú naj­mä vizu­ál­ne. Pre­to je Wake nie­čo ako Pin­terst pre fir­my ale­bo sku­pi­ny, kde si vytvá­raš násten­ky, kto­ré neskôr zdie­ľaš so svo­ji­mi kole­ga­mi, rých­lo a efek­tív­ne.

wake

foto: Wake

7. Ryver

Ryver sa na prvý pohľad zdá byť alter­na­tí­vou Slac­ku, ale je to omno­ho viac. Ponú­ka komu­ni­ká­ciu nie len v tíme, ale aj so zákaz­ník­mi, exter­ný­mi kole­ga­mi, kli­ent­mi, ale­bo inves­tor­mi. Tak­že to nie je len uzav­re­tá sku­pi­na ľudí, ale vieš si nasta­viť kto môže čo vidieť a rov­na­ko pre­pá­jať svoj účet s rôz­ny­mi iný­mi app­ka­mi, kto­ré pou­ží­vaš na den­no­den­nej báze.

ryver

foto: Ryver

8. Goog­le Han­gouts

Nie­ke­dy, keď osob­né stret­nu­tia nevy­chá­dza­jú, je nut­né sky­po­vať. Len­že Sky­pe ponú­ka sku­pi­no­vé video­ho­vo­ry len v pla­te­nom busiess móde a pre­to pre mno­hých nie je pou­ži­teľ­ný. Ten­to prob­lém cel­kom pek­ne rie­ši prá­ve Han­gouts, kto­rý sa ako keby odde­lil od Gmai­lu a posky­tu­je veľ­mi kva­lit­né služ­by video­ho­vo­rov úpl­ne zadar­mo. Samoz­rej­me ešte exis­tu­jú aj podob­né alter­na­tí­vy ako appear.in, Room ale­bo Zoom, kto­ré tiež nie sú na zaho­de­nie.

startPageLaunch.0.0

foto: Goog­le Han­gouts

9. Bit­rix 24

Bit­ri­x24 dostal už nie­koľ­ko nomi­ná­cií na naj­lep­ší CRM soft­vér pre pod­ni­ka­te­ľov. Táto plat­for­ma v sebe zahŕňa všet­ky fun­kcie Slac­ku a Goog­le Han­gouts doko­py. Ešte je v nej zabu­do­va­ná mož­nosť zdie­ľa­nia tas­kov medzi kole­ga­mi a mana­žér doku­men­tov. A navy­še, Bit­rix 24 je úpl­ne zadar­mo!

bitrix

foto: Bit­rix 24

10. Ever­no­te

Samoz­rej­me, nemô­že­me zabud­núť na Ever­no­te. Je veľa ľudí, kto­rí nepou­ží­va­jú nič viac, len Ever­no­te. Má totiž tak veľa mož­nos­tí, že nie­kto­rí ľudia si pomo­cou neho orga­ni­zu­jú celý život. Kur­zy o tom, ako na to, náj­deš aj v Bra­ti­sla­ve. Ever­no­te je dostup­ný na všet­kých hlav­ných plat­for­mách a urči­te neoľu­tu­ješ, ak ho vyskú­šaš.

EN-Android-note-presence-1024x768

foto: Ever­no­te

zdroj titul­nej foto­gra­fie: framepool.com

Pridať komentár (0)