Top 10 apli­ká­cií, ktoré ti uľah­čia prácu v tíme

Nikola Gajdošová / 2. augusta 2016 / Tools a produktivita

Či už pra­cu­ješ na škol­skom pro­jekte, pro­jekte pre nezis­kovku, alebo roz­bie­haš vlastný biz­nis, tieto apli­ká­cie ti uľah­čia život.

Každý, kto už pra­co­val v tíme vie, že Face­book často­krát na tímovú prácu nie je dosta­ču­júci a osobné stret­nu­tia s celým tímom berú čas a ener­giu pri ich orga­ni­zo­vaní. S týmto prob­lé­mom sa ľudia stre­tá­vajú od nepa­mäti a preto sa roz­hodli niečo robiť preto, aby to zme­nili.

Rôzne komu­ni­kačné plat­formy a kanály tu sú už dlho, ale my ti pri­ná­šame top 10 tých, ktoré sú naj­pou­ží­va­nej­šie na trhu.

1. Slack

Slack je momen­tálne jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších plat­fo­riem na trhu. Mnohí ho ozna­čujú len za fancy chat, ktorý nemá až tak veľa vymo­že­ností, ale roz­hodne odbú­rava prob­lém mai­lov. A nie­lenže zachra­ňuje tím, aby si nepí­sal aj tie naj­men­šie drob­nosti v mai­loch, ale je to uzav­retá plat­forma, kde ťa nerozp­ty­ľujú neus­tále face­bo­okové upo­zor­ne­nia a správy.

001-slack-team-communication

foto: Slack

2. Glip

Glip pri­šiel na trh krátko po tom, ako si jeho vývo­jári uve­do­mili, že Slack nespĺňa všetky požia­davky, ktoré chcú. Preto Glip obo­ha­tili o kalen­dár a mož­nosť zade­ľo­va­nia tas­kov a rôz­nych iných fun­kcií. Navyše sa dá spá­ro­vať s rôz­nymi apli­ká­ciami ako je Ever­note, Mail­Chimp alebo tvoj email.

Glip-2-Tasks

foto: Glip

3. Trello

Trello je zase veľká online pra­covná doska, ktorá je roz­de­lená na men­šie pod­sku­piny. V kaž­dej takejto pod­sku­pine sa potom venu­ješ jed­not­li­vým veciam. Komu­ni­ká­cia pre­bieha v komen­tá­roch, preto je to všetko pekne zora­dené a najmä pre­hľadné.

trello

foto: Trello

4. Google Drive

Samoz­rejme, aj úložný pries­tor je často­krát veľmi potrebný pre prácu v sku­pine, najmä keď pra­cu­jete na nie­čom kola­bo­ra­tívne. Exis­tujú aj iné alter­na­tívy clou­do­vého úlož­ného pries­toru ako napr. Drop­box, OneD­rive alebo Box. No Google Drive je súčasne s Drop­bo­xom jed­no­du­chý a veľmi popu­lárny.

google_drive_splash

foto: Google Drive

5. Toggl

V nie­kto­rých fir­mách alebo star­tu­poch sú pra­covné úväzky rôzne počí­tané a preto, ak si chcete v tíme efek­tívne merať svoj čas strá­vený nad pro­jek­tom, je tu pre vás Toggl. Toggl je jed­no­du­chý timer, kde si zazna­me­náš svoj čas a dokonca si vieš aj nasta­viť, koľko si pla­tený na hodinu. Toggl ti to potom pekne vypo­číta a povie.

Toggl-productivity-web-app-timer-page

foto: toggl.com

6. Wake

Wake pri­cháda zase s nie­čím podob­ným ako Trello, avšak naj­väč­šie využi­tie má u gra­fi­kov, ktorí komu­ni­kujú najmä vizu­álne. Preto je Wake niečo ako Pin­terst pre firmy alebo sku­piny, kde si vytvá­raš nástenky, ktoré neskôr zdie­ľaš so svo­jimi kole­gami, rýchlo a efek­tívne.

wake

foto: Wake

7. Ryver

Ryver sa na prvý pohľad zdá byť alter­na­tí­vou Slacku, ale je to omnoho viac. Ponúka komu­ni­ká­ciu nie len v tíme, ale aj so zákaz­níkmi, exter­nými kole­gami, kli­entmi, alebo inves­tormi. Takže to nie je len uzav­retá sku­pina ľudí, ale vieš si nasta­viť kto môže čo vidieť a rov­nako pre­pá­jať svoj účet s rôz­nymi inými app­kami, ktoré pou­ží­vaš na den­no­den­nej báze.

ryver

foto: Ryver

8. Google Han­gouts

Nie­kedy, keď osobné stret­nu­tia nevy­chá­dzajú, je nutné sky­po­vať. Lenže Skype ponúka sku­pi­nové video­ho­vory len v pla­te­nom busiess móde a preto pre mno­hých nie je pou­ži­teľný. Tento prob­lém cel­kom pekne rieši práve Han­gouts, ktorý sa ako keby odde­lil od Gmailu a posky­tuje veľmi kva­litné služby video­ho­vo­rov úplne zadarmo. Samoz­rejme ešte exis­tujú aj podobné alter­na­tívy ako appear.in, Room alebo Zoom, ktoré tiež nie sú na zaho­de­nie.

startPageLaunch.0.0

foto: Google Han­gouts

9. Bit­rix 24

Bit­ri­x24 dostal už nie­koľko nomi­ná­cií na naj­lepší CRM soft­vér pre pod­ni­ka­te­ľov. Táto plat­forma v sebe zahŕňa všetky fun­kcie Slacku a Google Han­gouts dokopy. Ešte je v nej zabu­do­vaná mož­nosť zdie­ľa­nia tas­kov medzi kole­gami a mana­žér doku­men­tov. A navyše, Bit­rix 24 je úplne zadarmo!

bitrix

foto: Bit­rix 24

10. Ever­note

Samoz­rejme, nemô­žeme zabud­núť na Ever­note. Je veľa ľudí, ktorí nepou­ží­vajú nič viac, len Ever­note. Má totiž tak veľa mož­ností, že nie­ktorí ľudia si pomo­cou neho orga­ni­zujú celý život. Kurzy o tom, ako na to, náj­deš aj v Bra­ti­slave. Ever­note je dostupný na všet­kých hlav­ných plat­for­mách a určite neoľu­tu­ješ, ak ho vyskú­šaš.

EN-Android-note-presence-1024x768

foto: Ever­note

zdroj titul­nej foto­gra­fie: framepool.com

Pridať komentár (0)