TOP 14 webov, kde si ako fre­e­lan­cer náj­deš prácu

Ľubomír Tereš / 19. marca 2016 / Tools a produktivita

Či už hľa­dáš ďalší spô­sob, ako sa pro­fe­si­onálne roz­ví­jať, pla­tiť účty, alebo len jed­no­du­cho milu­ješ slo­bodu, fre­e­lan­cing ti ponúka skvelú alter­na­tívu. Niet pochýb o tom, že už mili­óny ľudí po celom svete obja­vili výhody práce na voľ­nej nohe a ich počet neus­tále narastá.

Exis­tuje veľa prí­ru­čiek a návo­dov ako sa do fre­e­lan­cingu pus­tiť na vlastnú päsť, ale zís­ka­nie výhod­ných pra­cov­ných ponúk nie je len o regis­trá­cii na popu­lár­nej plat­forme. Budeš musieť roz­de­liť a vytvo­riť veľké port­fó­lio pre­doš­lých prác a refe­ren­cií a možno aj doká­zať schop­nosti zís­ka­ním rôz­nych cer­ti­fi­ká­tov. Pozri si zoznam 15 naj­lep­ších webov, na kto­rých sa oplatí hľa­dať si prácu ako fre­e­lan­cer.

1) Upwork 

S viac ako 1,5 mili­ó­nom kli­en­tov ponúka Upwork (pred­tým Odesk) niečo pre kaž­dého fre­e­lan­cera. Od práce na krát­ko­do­bých a dlho­do­bých pro­jek­toch, až po hodi­nové alebo per – pro­jekty práce. Bez ohľadu na to, či si pro­fe­si­onál alebo začia­toč­ník, cez Upwork by si mal každý fre­e­lan­cer prísť na svoje.

foto: redak­cia

2) Top­tal 

Tento web ponúka výrazne odlišný prí­stup, ako majú ostatné plat­formy v tomto zozname. Top­tal je určený pre skú­se­ných a talen­to­va­ných fre­e­lan­ce­rov. Po úspeš­nom zvlád­nutí príj­ma­cieho pro­cesu, ti Top­tal poskytne prí­stup k pro­jek­tom pre veľ­kých kli­en­tov ako JPMor­gan, Zen­desk, Airbnb a pod. Takisto zís­kaš prí­stup do Top­tal komu­nity a mož­nosť zúčas­niť sa na rôz­nych tech uda­los­tiach.  

3) Elance

Elance odstra­ňuje veľa ťaž­kostí, ktoré sú spo­jené s prá­cou na voľ­nej nohe. Budeš mať mož­nosť si veľmi jed­no­du­cho vytvo­riť nový pro­fil a pou­ží­vať ochranu pla­tieb, aby si si zabez­pe­čil, vždy zapla­tené, za odpra­co­vané hodiny.

4) Fre­e­lan­cer 

Plat­forma Fre­e­lan­cer ti umožní súťa­žiť s ostat­nými fre­e­lan­cermi v súťa­žiach a tým pre­uká­zať svoje zruč­nosti. Ak si mys­líš, že doká­žeš uspieť v kon­ku­renč­nom boji a máš dôveru vo svoje vedo­mosti, je to skvelý spô­sob, ako pred­viesť svoje schop­nosti a pri­lá­kať si viac kli­en­tov. 

foto: redak­cia

5) Craigs­list 

Hoci väč­šina ľudí berie Craigs­list len ako plat­formu pre nákup a pre­daj rôz­nych vecí, je to v pod­state skvelý zdroj, kde si môžeš nájsť prácu ako fre­e­lan­cer. Ľahko sa dajú pre­hľa­dá­vať lokálne pra­covné prí­le­žis­tosti, alebo môžeš vyhľa­dá­vať podľa vzdia­le­nej­ších miest, ak dávaš pred­nosť práci na diaľku.

6) Guru 

Táto plat­forma umož­ňuje ľahko pred­viesť svo­jej minulé pra­covné skú­se­nosti a ponúka zod­po­ve­da­júce fun­kcie, aby si nepre­pá­sol žiadne nové prí­le­žis­tosti. Guru Work Room umož­ňuje ľahko spra­vo­vať všetku svoju prácu.

7) 99de­signs 

Plat­forma pre fre­e­lance dizaj­né­rov, ktorá umož­ňuje súťa­žiť v dizaj­no­vých súťa­žiach a zís­kať spätnú väzbu od kli­en­tov, ktorí vybe­rajú tie naj­lep­šie návrhy. Je to skvelý spô­sob, ako môžu talen­to­vaní dizaj­néri pre­uká­zať svoje​schop­nosti.     

foto: redak­cia 

8) Peop­le­per­hour 

Peop­le­per­hour je skvelá plat­forma, so zame­ra­ním sa na fre­e­lan­cing pre webové pro­jekty. Ak si dizaj­nér, webový vývo­jár alebo SEO špe­cia­lista, plat­forma Peop­le­per­hour môže byť pre teba určite zau­jí­mavá mož­nosť.

9) Fre­e­lance Wri­ting Gigs 

Či už si spi­so­va­teľ, edi­tor, blog­ger, vyda­va­teľ alebo aká­koľ­vek ich kom­bi­ná­cia, Fre­e­lance Wri­ting Gigs je skvelá voľba pre fre­e­lan­ce­rov, ktorí sa dokážu pre­sa­diť slo­vami. 

10) Demand Media

Demand Media je plat­forma pre kre­a­tívne typy, vrá­tane spi­so­va­te­ľov, fil­má­rov, pro­du­cen­tov, foto­gra­fov a ďal­ších. Máš mož­nosť pra­co­vať s plat­for­mou umož­ňu­jú­cou vytvo­re­nie jedi­neč­ného obsahu, inte­rak­ciu so zákaz­níkmi a pro­pa­go­va­nie svojho talentu.

11) Col­lege Rec­ru­iter

Ako už by sa podľa názvu mohlo zdať, Col­lege Rec­ru­iter je určený pre vyso­koš­kol­ských štu­den­tov alebo čerstvých absol­ven­tov, ktorí hľa­dajú prácu ako fre­e­lan­cer. Okrem toho, že je zdro­jom práce na čias­točný úvä­zok, môže to byť skvelý spô­sob, ako odštar­to­vať svoju kari­éru .

12) iFre­e­lance 

Táto plat­forma ponúka prí­le­ži­tosti pre redak­to­rov, kóde­rov ale takisto aj pre fre­e­lance mar­ke­té­rov. Na roz­diel od iných plat­fo­riem, iFre­e­lance ti umožní udr­žať 100 per­cent svo­jich príj­mov.

foto: redak­cia

13) Pro­jec­t4hire 

So stov­kami kate­gó­rií pro­jek­tov uľah­čuje Pro­jec­t4hire iden­ti­fi­ká­ciu pra­cov­ných prí­le­ži­tostí, ktoré zod­po­ve­dajú tvo­jim požia­dav­kám a to bez pre­ze­ra­nia obrov­ského množ­stva prís­pev­kov. Určená je najmä pre kóde­rov, kon­zul­tan­tov, pro­jek­tan­tov a ďal­ších.

14) Sim­ply­Hi­red 

S roz­ší­re­ným roz­sa­hom slu­žieb, ako ponúka väč­šina ostat­ných fre­e­lance plat­fo­riem, Sim­ply­Hi­red je ide­álny pre kaž­dého. Od pre­daj­cov, až po sta­veb­ných robot­ní­kov. Jeho súčas­ťou je aj blog, adre­sáre spo­loč­nosti a mož­nosť vyhľa­dá­va­nia podľa loka­lity.

Či už si prog­ra­má­tor, dizaj­nér, mar­ke­tér, štu­dent alebo niečo medzi tým, určite by si mal vyskú­šať aspoň jednu z týchto plat­fo­riem a nakop­núť svoju karieŕu ešte dnes! 

Zdroj: Enterpreneur.com , zdroj titul­nej foto­gra­fie: Dr. Abdul­lah Naser, Jamal Fanaian

Pridať komentár (0)