TOP 5 slo­ven­ských doku­men­ta­ris­tov a ich novin­ky, kto­ré by si mal vidieť

Linda Cebrová / 4. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: arollafilms.sk/horyamesto.sk

Na 18. roč­ník Medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu hor­ské­ho fil­mu a dob­ro­druž­stva Hory a mes­to sme moh­li vidieť doku­men­ty sve­to­vé­ho for­má­tu. Nechý­ba­la medzi nimi ani slo­ven­ská pro­duk­cia, kto­rej die­la sú povin­nou jaz­dou pre kaž­dé­ho, kto má rád kva­li­tu, auten­ti­ci­tu a Slo­ven­sko.

Jaro­slav Matou­šek — Akcep­tá­cia: Tatar­kov odkaz

Jaro­slav sa naro­dil v Koši­ciach a od det­stva sa veno­val lyžo­va­niu, plá­va­niu, cyk­lis­ti­ke a vyso­ko­hor­ským túram. Neskôr začal spoz­ná­vať skial­pi­niz­mus, horo­le­zec­tvo, extrém­ne lyžo­va­nie a tiež prá­cu s kame­rou. V roku 2000 začal pri­pra­vo­vať mate­riá­ly na krát­ky ama­tér­sky film Lyže a hory, v roku 2004 už spra­vil námet fil­mo­vých sprie­vod­cov skial­pi­niz­mu vo Vyso­kých Tat­rách, kto­rých aj nato­čil.

Akcep­tá­cia: Tatar­kov odkaz

Úchvat­ný, súvis­lý, extrém­ny a živo­tu nebez­peč­ný pre­chod 23 dolín a 18 vyso­ko­hor­ských sediel Vyso­kých Tatier, v jedi­neč­nom zážit­ko­vom, dob­ro­druž­nom doku­men­tár­nom fil­me. Na vlast­nej koži pre­cí­ti­te situ­ácie, po kto­rých v hĺb­ke duše túži­te, ale v sku­toč­nos­ti sa ich obá­va­te…

Bra­ňo Mol­nár — BRA­TI­SLA­VA — mes­to upro­stred prí­ro­dy

Bra­ňo od roku 1998 pôso­bí ako foto­graf a kame­ra­man. V súčas­nos­ti sa venu­je kame­ra­man­skej, reži­sér­skej a pro­du­cent­skej čin­nos­ti vo svo­jej spo­loč­nos­ti PHO­TO­MA­NIA EVENTS. Zame­ria­va sa naj­mä na kra­ji­nár­stvo, prí­ro­du, out­do­oro­vé špor­ty, ces­to­pis­né repor­tá­že, doku­men­ta­ris­ti­ku, život­ný štýl, fil­mo­vú tvor­bu vo vlast­nej réžii, či kopro­duk­cii.

Film BRA­TI­SLA­VA — mes­to upro­stred prí­ro­dy pou­ka­zu­je na frag­men­ty prí­ro­dy Bra­ti­sla­vy a jej oko­lia. Na to, ako z prí­ro­dy stá­le ukra­ju­je­me, ale záro­veň aj na to, ako po nej volá­me. A nie­len ľudia postrá­da­jú živú prí­ro­du, ale hlav­ne tu žijú­ce rast­li­ny a živo­čí­chy.

Nie­kto­ré zvie­ra­tá a rast­li­ny sa pris­pô­so­bi­li zme­nám veľ­ko­mes­ta a pre­ži­li, iné vymiz­li.
S ľah­kým envi­ron­men­tál­nym nády­chom zdo­ku­men­tu­je­me vo fil­me vzác­ne dru­hy rast­lín a živo­čí­chov, žijú­cich v tej­to loka­li­te, ich pod­sta­tu, uni­kát­nosť, ale aj potre­by.

Ras­ťo Hatiar — Oby­čaj­ní chlap­ci

Ako kame­ra­man spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rom Pav­lom Bara­bá­šom na fil­mo­vom seriá­li “Prí­be­hy Tatrans­kých ští­tov”, kame­ra­man­sky sa podie­ľal na fil­me o extrém­nych špor­toch “Tat­ry bez Limi­tov” v pro­duk­cii spo­loč­nos­ti Adi­das. Pus­til sa aj do pro­duk­cie fil­mo­vé­ho por­tré­tu olym­pi­onič­ky, kaja­kár­ky Jany Duká­to­vej pre spo­loč­nosť Red Bull.
Momen­tál­ne pôso­bí ako fil­már v Ban­gla­dé­ši, kde pra­co­val pre OSN.

Oby­čaj­ní chlap­ci

Legen­dár­na dvo­j­ica Lip­tov­ských skial­pi­nis­tov Dušan Triz­na pre­zý­va­ný Čego a Milan Madaj, zane­cha­la v 90. rokoch v pre­te­kár­skom skial­pi­niz­me nezma­za­teľ­nú sto­pu na Slo­ven­sku aj v zahra­ni­čí. Skrom­ní hora­li, tro­chu nedo­ce­ne­ní, ale sku­toč­ní bez fik­tív­nej slá­vy na sociál­nych sie­ťach. Aj s pomo­cou archív­nych zábe­rov sa fil­mom sna­ží­me podať sku­toč­ný, neskres­le­ný obraz zná­mej dvo­j­ice v naj­sláv­nej­šom obdo­bí slo­ven­ské­ho skial­pi­niz­mu a porov­nať minu­losť so súčas­nos­ťou.

Erik Baláž — Nesmr­teľ­ný les

Erik vyrás­tol pod Tat­ra­mi a od svo­jich šest­nás­tich rokov tu strá­vil veľa času v divo­kej prí­ro­de, čo sa odra­zi­lo aj na jeho kari­é­re. V roku 2002 ukon­čil štú­dium „Eko­ló­gie lesa“ na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te vo Zvo­le­ne prá­cou o eko­ló­gii med­ve­ďov. Už počas štú­dií bol aktív­ny v kam­pa­niach Leso­o­chra­nár­ske­ho zosku­pe­nia VLK, kto­rých cie­ľom bola ochra­na pri­ro­dze­ných lesov a veľ­kých šeliem.

Tak­tiež vie­dol úspeš­nú kam­paň na ochra­nu Tichej a Kôp­ro­vej doli­ny v Tat­rách. Toto úze­mie dnes pred­sta­vu­je naj­väč­šie divo­ké úze­mie na Slo­ven­sku. Erik je aj ini­ciá­to­rom nové­ho ochra­nár­ske­ho pro­jek­tu vo Východ­ných Kar­pa­toch, kto­ré­ho súčas­ťou je aj skve­lý film Vlčie hory.

Jeho die­lo Nesmr­teľ­ný les je ukáž­kou živo­ta lesa zo skal­na­tej pôdy pod Kri­vá­ňom. Jeho vlád­ca­mi sú stá­roč­né boro­vi­ce lim­by a ich več­ný sprie­vod­ca med­veď. Život med­ve­ďov je tu tes­ne spo­je­ný so živo­tom stro­mov a celé­ho pra­le­sa. Ten im posky­tu­je úto­čis­ko pred člo­ve­kom a všet­ko, čo k živo­tu potre­bu­jú. Je to prí­rod­ný raj. Roz­ma­ni­tý, nebez­peč­ný, no záro­veň kreh­ký svet divo­kej prí­ro­dy, kto­rý sa stá­le ria­di zákon­mi prí­ro­dy a nie člo­ve­ka. A sú to prá­ve pri­ro­dze­né, nikým neria­de­né pro­ce­sy, kto­ré zabez­pe­ču­jú pokra­čo­va­nie evo­lú­cie a pras­ta­ré­mu lim­bo­vé­mu lesu jeho nesmr­teľ­nosť.

Adam Lisý — Slo­ven­sko na šnúr­kach

Adam je mla­dý, 27-roč­ný pod­ni­ka­teľ, ces­to­va­teľ a ama­tér­sky fil­már, kto­ré­mu pred rokom a pol pri vzhliad­nu­tí jed­né­ho krát­ke­ho fil­mu uča­ro­va­li ultrat­rai­ly. Dodnes sa im s lás­kou venu­je a posú­va svo­je hra­ni­ce stá­le ďalej a ďalej. Jeho fil­mo­vú kari­é­ru odštar­to­val fil­mom “Výzva”, kto­rý mal u divá­kov úspech, zís­kal aj rôz­ne oce­ne­nia a pre­mie­tal sa na zahra­nič­nom medzi­ná­rod­nom fes­ti­va­le.

Film mapu­je jedi­neč­ný pokus svoj­ho dru­hu — zdo­lať Slo­ven­sko od naj­vý­chod­nej­šie­ho bodu po naj­zá­pad­nej­ší štý­lom hike and fly, čo zna­me­ná, že buď to po zemi na vlast­ných nohách ale­bo vzdu­chom na parag­li­de, a to všet­ko bez cudzej pomo­ci. Ten­to pro­jekt ma na sve­do­mí mla­dý pro­fe­si­onál­ny parag­li­der Ľuboš Kra­vec. Ako a či sa mu to poda­ri­lo sa dozvieš vo fil­me.

Pridať komentár (0)