Top 5 slovenských včelárstiev, ktorých med má svetovú kvalitu

Linda Cebrová / 20. októbra 2017 / Zo Slovenska

Med je te­ku­tým zla­tom Slo­ven­ska, kto­rého kva­lita často pre­vy­šuje sve­tovú úro­veň. Toto je 5 vče­lárs­tiev, kto­rých med by si mal ur­čite ochut­nať.

zdroj: unsplash.com

Med je te­ku­tým zla­tom Slo­ven­ska, kto­rého kva­lita často pre­vy­šuje sve­tovú úro­veň. Toto je 5 vče­lárs­tiev, kto­rých med by si mal ur­čite ochut­nať.

Vče­lár­stva De­din­ský

Za týmto vče­lár­stvom stojí Du­šan De­din­ský, ktorý sa vče­lár­stvu ve­nuje ce­lým svo­jím srd­com a niet divu, veď lásku k vče­lám mu všte­pili už v ra­nom veku. Vďačí za to svojmu ot­covi Edu­ar­dovi a de­dovi Gab­rie­lovi, ktorí chutný zlatý med vy­rá­bali už pred de­siat­kami ro­kov. Du­ša­novmu ot­covi sa do­konca po­da­rilo vy­šľach­tiť vlastný chov Kran­skej včely, ktorú na­zvali De­vín­čanka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:vče­lár­stvo de­din­ský

„Ro­dinné včely“ a ich med už vče­lár­stvu pri­niesli množ­stvo oce­není doma aj v za­hra­ničí, na­prí­klad strie­bornú me­dailu z roku 2009 v sú­ťaži o naj­lepší slo­ven­ský med, čestné uzna­nie na sve­to­vej vý­stave Api­mon­dia v Dub­line z roku 2005 či zlatú me­dailu na sve­to­vej vý­stave v Bru­seli. V roku 2014 vče­lá­rovi ude­lil Slo­ven­ský zväz vče­lá­rov vy­zna­me­na­nie Bron­zová včela za zá­sluhy v roz­voji vče­lár­stva.

Včely sv. Am­bróza

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:Včely sv. Am­bróza

Ro­dina sto­jaca za touto me­dár­ňou sa vče­lám ve­nuje už od roku 1949. Re­me­sel­ným spô­so­bom sa jej po­da­rilo vy­tvo­riť po­nuku lo­kál­nych me­dov z oko­li­tej prí­rody, ktoré sú sve­to­vej kva­lity.

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:Včely sv. Am­bróza

Jedny z naj­lep­ších me­do­vých pro­duk­tov, aké na slo­ven­skom trhu náj­deme, sú tie od me­dárne Včely sv. Am­bróza. Za ich kva­litu ho­vorí aj pre­stížne gas­tro oce­ne­nie Great Taste Awards 2017. Zís­kal ho ich sl­neč­ni­cový med, ktorý sa stal bez pre­há­ňa­nia naj­lep­ším na svete.

 

Ma­ry­bee

Ro­dinnú firmu Ma­ry­Bee ma pod pal­com To­máš Bá­tov­ský. Tento rok sa za­ra­dil aj me­dzi ví­ťa­zov sú­ťaže „Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2017“ a zís­kal si cenu ča­so­pisu PRO­FIT.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:mar­ry­bee

Vče­lám sa To­máš za­čal ve­no­vať vďaka svojmu ot­covi, ktorý ro­dinnú včel­nicu za­lo­žil pred 36 rokmi. Aj na­priek tomu, že všetky ich včels­tvá na konci roku 2007 vy­ho­reli, do­ká­zali za­čať od­znova a dnes vlast­nia 50 včels­tiev. Ok­rem vče­lár­stva  sa roz­hodli za­viesť aj vy­sá­dza­nie rých­lo­ras­tú­cich stro­mov Pau­lo­wnia. Tie do­kážu po­skyt­núť štedrú pas­tvu pre včely, teda nek­tár. Ma­ry­Bee ľu­ďom do­konca po­nú­kajú aj mož­nosť adop­to­vať si vlastný úľ s vlast­ným mo­tí­vom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:ma­ry­bee

Pri zís­ka­vaní medu a vý­robe me­do­viny sa s ot­com sna­žia do­dr­žia­vať tra­dičné po­stupy. V ich po­nuke náj­deš aj včelí peľ s me­dom. „Peľ je sám o sebe su­per­pot­ra­vi­nou, pre ktorú vedci do­dnes ne­našli 100-per­centnú náh­radu. Ob­sa­huje množ­stvo vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov a tak­tiež biel­ko­vín, kto­rých ob­sah je pri­bližne 5x vyšší ako na­prí­klad v ho­vä­dzom mäse. My sme sa roz­hodli peľ vmie­ša­vať do medu, vďaka čomu na­stáva che­mická re­ak­cia, ktorá štiepi peľ v prie­behu 20-25 dní. Stáva sa tak pre ľud­ský or­ga­niz­mus ľah­šie strá­vi­teľ­ným a s vyš­ším účin­kom,“ po­ve­dal To­máš pre Star­ti­tup.

Pas­to­re­kové sady

Dvaja bra­tia a ich mi­li­óny usi­lov­ných po­moc­ní­kov. To je vče­lár­stvo Pas­to­re­kove sady. Ide o novú ge­ne­rá­ciu vče­lá­rov, ktorí ap­li­kujú nové me­tó­dy vče­lá­re­nia bez ché­mie.

Ich špe­cia­li­tou sú ex­klu­zívne ochu­tené medy. Je­dol si už med s ču­čo­ried­kou, ja­ho­dami alebo med s chia se­mien­kami, či s ka­kaom a pra­že­nými lies­ko­vými orieš­kami? Toto všetko náj­deš v po­nuke vče­lár­stva Pas­to­re­kove sady.

Vče­lár­stvo Blaško

V tomto ro­din­nom vče­lár­stve, sa vče­lá­re­niu ve­nujú dve ge­ne­rá­cie – otec spolu s dvomi synmi. Aj keď ich vče­lá­re­nie lá­kalo už veľmi dlho, ak­tívne sa s ním za­čali ži­viť pred 8 rokmi. Dnes po­nú­kajú čisto do­máci med, vý­robky z neho a tak­tiež rôzne vče­lie pro­dukty.

Ich špe­cia­li­tou je pas­to­vaný med. Ta­kýto med má via­cero vý­hod: ne­te­čie, ne­tuhne, za­cho­vá­vajú sa v ňom všetky bio­lo­gicky ak­tívne látky a vy­drží aj nie­koľko ro­kov v ne­zme­ne­nej kon­zis­ten­cii.

Pas­to­vaný med je bo­hatý aj na látky biel­ko­vi­no­vej po­vahy a celý rad vi­ta­mí­nov, na­prí­klad B1, B2, B6, B12, C, E. V spo­jení s ka­kaom je vy­ni­ka­júci ako náh­rada Nu­tely a ur­čite stojí za vy­skú­ša­nie.

 

Pridať komentár (0)