TOP slo­ven­ské apli­ká­cie, ktoré ti uľah­čia ces­to­va­nie po našej kra­jine

Linda Cebrová / 28. augusta 2016 / Zo Slovenska

Či už sa chys­táš na turis­tiku do hôr, chceš nav­ští­viť mesto v kto­rom si ešte nebol alebo sa vydať na cyk­lo­túru, oplatí sa byť vždy pri­pra­vený. S týmito apli­ká­ciami ťa na ceste nič len tak ľahko neprek­vapí a uvi­díš všetko, čo Slo­ven­sko ponúka.

Vypadni.sk

Táto apli­ká­cia ti poskytne viac ako 2000 objek­tov s tisíc­kami foto­gra­fií z celého Slo­ven­ska. Môžeš obja­víť krásnu prí­rodu, jedi­nečnú archi­tek­túru a bohatú his­tó­riu Slo­ven­ska. Našiel si zau­jí­mavé miesta alebo objekty a chceš sa o ne pode­liť? Nie­koľ­kými dotykmi máš mož­nosť pri­dá­vať ďal­šie miesta, ktoré sa oplatí nav­ští­viť a ponúk­nuť tak nové zážitky ďal­ším pou­ží­va­te­ľom. Náj­deš tu online navi­gá­ciu Google Maps, GPS kom­pas, infor­má­cie o vstup­nom, otvá­ra­cích hodi­nách a kon­takty.

vypadnivypadni1

Cyk­lo­trasy Malá Fatra

Vedel si o tom, že naj­hus­tej­šia sieť cyk­lot­rás na území Slo­ven­ska sa nachá­dza v okolí Ter­cho­vej. V Ter­cho­vej priamo oproti kos­tolu sa nachá­dza cyk­lis­tický bod, z kto­rého vychá­dza naj­viac cyk­lot­rás na Slo­ven­sku. Núkajú sa tak mož­nosti nie­len pre rekre­ač­ných cyk­lo­tu­ris­tov, ale aj aj pre vyzná­va­čov nároč­nej hor­skej cyk­lis­tiky. Náj­deš tu cyk­lo­trasy pre nároč­nej­ších, ale aj víken­do­vých cyk­lis­tov.

cyklo1cyklo2

Krásnu pano­rámu CHKO Kysuce si môžeš vychut­nať na cyk­lo­trase okolo Vod­nej nádrže Nová Bys­trica až do Múzea Kysuc­kej dediny — skan­zenu vo Vychy­lovke. Bicyk­lom sa dosta­neš naprí­klad aj na turis­tickú chatu Pod Suchým (1 075 m n.m.), kde sa môžeš občerstviť a vychut­nať si pri­tom výhľad do žilin­skej kot­liny. Rodiny s deťmi si určite obľú­bia nená­ročnú a prí­jemnú trasu okolo Vod­ného diela Žilina. Ak si z Bra­ti­slavy a oko­lia, určite sa ti zíde aj Off­line apli­ká­cia : Cyk­lo­trasy Bra­ti­slava

Región Vysoké Tatry

Mobilná apli­ká­cia Región Vysoké Tatry je ide­ál­nym pomoc­ní­kom pre plá­no­va­nie dovo­lenky v Tat­rách – či už z pohod­lia domova alebo priamo počas pobytu v horách. Apli­ká­cia obsa­huje kva­lité topo­gra­fické turis­tické mapy s mož­nos­ťou pri­blí­že­nia, naplá­no­vané cyk­lo­trasy, hor­ské túry, či zimné bežecké a down­hi­lové trate. Každá túra obsa­huje popis, obrázky, prie­beh túry na mape a výš­kový pro­fil trate. Apli­ká­cia obsa­huje i zazna­čené uby­to­va­cie zaria­de­nia, reštau­rá­cie, atrak­cie a služby vo Vyso­kých Tat­rách. Vybranú trasu si môžeš stiah­nuť aj počas pobytu v teréne, pri­po­je­nie k inter­netu nepot­re­bu­ješ.

regionregion2

Orav­ský hrad Audio-sprie­vodca

Dokopy 24 záuj­mo­vých bodov, ktoré sú roz­miest­nené v are­áli Orav­ského hradu ti ponú­kajú uce­lený záži­tok v slo­ven­skom, anglic­kom, poľ­skom, nemec­kom, maďar­skom a rus­kom jazyku. Pri kaž­dom záuj­mo­vom bode náj­deš zvu­kovú nahrávku, text a aj foto­gra­fie. Stačí, keď budeš nasle­do­vať lek­tora, ktorý ťa pre­ve­die hra­dom. Každé dôle­žité miesto je ozna­čené sto­ja­nom s čís­lom. Podľa toho budeš vedieť, kedy si máš spus­tiť ďal­šiu nahrávku.

orava1orava2

Bra­ti­slava Region

Vedel si, že v okolí Bra­ti­slavy sa nachá­dzajú uni­kátne miesta, z kto­rých mnohé nemajú kon­ku­ren­ciu nikde inde na svete? Sve­to­známe vína, tra­dičné remeslá, vodné plo­chy, his­to­rické pamiatky ako aj čaro koru­no­vač­ného mesta. Apli­ká­cia je plná infor­má­cii o aktu­ál­nych podu­ja­tiach, ktoré sa konajú v regi­óne a tiež posky­tuje kopu infor­má­cií o prí­rod­ných zau­jí­ma­vos­tiach. Prak­tické využi­tie apli­ká­cie ocení náv­štev­ník aj z hľa­diska mož­nosti vyhľa­da­nia si širo­kej ponuky hote­lov a reštau­rá­cii, ktoré sa v regi­óne nachá­dzajú.

regiooonregionnnn

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)