S topán­ka­mi Moon­wal­ker budeš cho­diť ako po Mesia­ci

Rudolf Nečas / 20. januára 2016 / Tech a inovácie

Chceš vedieť aký je to pocit pre­chá­dzať sa po Mesia­ci? Ak áno, nemu­síš sa ani stať astro­nau­tom, sta­čí sa obuť.

Samoz­rej­me nie do hoci­ja­kých topá­nok, ale do 20:16 Moon­wal­ker. Na sve­do­mí ich má star­tup Moons­hi­ne Crea a v kam­pa­ni na Indie­go­go píšu, že v nich budeš mať „ľah­ký krok a budeš šťast­ný ako astro­naut“.

2016-MoonWalker_3

Kde sa teda ukrý­va tá „ves­mír­na tech­no­ló­gia“? Asi si už postre­hol hrúb­ku tých­to topá­nok, tá ich dosť odli­šu­je od ostat­ku. Je to kvô­li tomu, že kaž­dá topán­ka v sebe ukrý­va dve vrstvy super sil­ných neody­mo­vých mag­ne­tov oto­če­ných sever­ný­mi pól­mi k sebe. Toto stra­te­gic­ké uspo­ria­da­nie mag­ne­tov vytvá­ra odpu­dzu­jú­cu silu, vďa­ka kto­rej sa budeš cítiť ako astro­naut.

Vnút­ro topán­ky je vyro­be­né z pamä­ťo­vej peny a tak sa ani napriek tomu, že tie­to topán­ky nema­jú šnúr­ky, nemu­síš báť, že by ti z nich vykĺz­la noha keď budeš pred pol­no­cou ute­kať z bálu domov. A samoz­rej­me aj tu musí byť nie­čo z ves­mír­nej tech­no­ló­gie a pre­to to nie je len taká hoci­ja­ká pamä­ťo­vá pena, ale rov­no DuPont Tyvek – syn­te­tic­ký poly­ety­lén, kto­rý pou­ží­va aj NASA v ich ves­mír­nych modu­loch.

Zovňaj­šok tiež nezos­tal opo­me­nu­tý, ku kla­sic­ké­mu šedo-bie­le­mu dizaj­nu pri­dá­va jed­na ver­zia aj disp­lej z elek­tro­nic­ké­ho papie­ra, kto­rý môžeš ovlá­dať pomo­cou app­ky v smart­fó­ne a nechať si na ňom zobra­ziť tex­ty, obráz­ky, ani­má­cie, ale aj sta­tu­sy zo sociál­nych sie­tí.

Od začiat­ku cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne sa tým­to topán­kam nie­len poda­ri­lo vyzbie­rať poža­do­va­nú sumu, ale ju aj poriad­ne pre­kro­čiť. Zatiaľ majú viac než 120 000 dolá­rov, čo je 6 krát toľ­ko peňa­zí ako bol pôvod­ný cieľ a do skon­če­nia kam­pa­ne stá­le ostá­va­jú tak­mer dva týžd­ne, tak­že táto suma roz­hod­ne nebu­de koneč­ná.

Ceny na Indie­go­go sa pohy­bu­jú oko­lo 100 dolá­rov a poš­tov­né je zahr­nu­té v cene. Vyze­rá to tak, že nosiť tie­to topán­ky by moh­la byť cel­kom zába­va (asi aj pre oko­lo­idú­cich, lebo ten dizajn je pod­ľa mňa bleh..), ale video kde by sme vide­li, že naozaj fun­gu­jú zatiaľ chý­ba. Asi si tre­ba počkať do sep­tem­bra toh­to roku, vte­dy majú topán­ky prí­sť prvým „astro­nau­tom“.

20-16-MoonWalker-03

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)