S topán­kami Moon­wal­ker budeš cho­diť ako po Mesiaci

Rudolf Nečas / 20. januára 2016 / Tech a inovácie

Chceš vedieť aký je to pocit pre­chá­dzať sa po Mesiaci? Ak áno, nemu­síš sa ani stať astro­nau­tom, stačí sa obuť.

Samoz­rejme nie do hoci­ja­kých topá­nok, ale do 20:16 Moon­wal­ker. Na sve­domí ich má star­tup Moons­hine Crea a v kam­pani na Indie­gogo píšu, že v nich budeš mať „ľahký krok a budeš šťastný ako astro­naut“.

2016-MoonWalker_3

Kde sa teda ukrýva tá „ves­mírna tech­no­ló­gia“? Asi si už postre­hol hrúbku týchto topá­nok, tá ich dosť odli­šuje od ostatku. Je to kvôli tomu, že každá topánka v sebe ukrýva dve vrstvy super sil­ných neody­mo­vých mag­ne­tov oto­če­ných sever­nými pólmi k sebe. Toto stra­te­gické uspo­ria­da­nie mag­ne­tov vytvára odpu­dzu­júcu silu, vďaka kto­rej sa budeš cítiť ako astro­naut.

Vnútro topánky je vyro­bené z pamä­ťo­vej peny a tak sa ani napriek tomu, že tieto topánky nemajú šnúrky, nemu­síš báť, že by ti z nich vykĺzla noha keď budeš pred pol­no­cou ute­kať z bálu domov. A samoz­rejme aj tu musí byť niečo z ves­mír­nej tech­no­ló­gie a preto to nie je len taká hoci­jaká pamä­ťová pena, ale rovno DuPont Tyvek – syn­te­tický poly­ety­lén, ktorý pou­žíva aj NASA v ich ves­mír­nych modu­loch.

Zovňaj­šok tiež nezos­tal opo­me­nutý, ku kla­sic­kému šedo-bie­lemu dizajnu pri­dáva jedna ver­zia aj disp­lej z elek­tro­nic­kého papiera, ktorý môžeš ovlá­dať pomo­cou appky v smart­fóne a nechať si na ňom zobra­ziť texty, obrázky, ani­má­cie, ale aj sta­tusy zo sociál­nych sietí.

Od začiatku cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane sa týmto topán­kam nie­len poda­rilo vyzbie­rať poža­do­vanú sumu, ale ju aj poriadne pre­kro­čiť. Zatiaľ majú viac než 120 000 dolá­rov, čo je 6 krát toľko peňazí ako bol pôvodný cieľ a do skon­če­nia kam­pane stále ostá­vajú tak­mer dva týždne, takže táto suma roz­hodne nebude konečná.

Ceny na Indie­gogo sa pohy­bujú okolo 100 dolá­rov a poš­tovné je zahr­nuté v cene. Vyzerá to tak, že nosiť tieto topánky by mohla byť cel­kom zábava (asi aj pre oko­lo­idú­cich, lebo ten dizajn je podľa mňa bleh..), ale video kde by sme videli, že naozaj fun­gujú zatiaľ chýba. Asi si treba počkať do sep­tem­bra tohto roku, vtedy majú topánky prísť prvým „astro­nau­tom“.

20-16-MoonWalker-03

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)