Toto je 7 miest, kde ti zapla­tia aj za to, aby si tam vôbec žil a pra­co­val

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vieš si pred­sta­viť, že ti nie­kde zapla­tia len za tvoj sta­tus obča­na? Na nie­kto­rých mies­tach je to rea­li­tou.

Ide naj­mä o také oblas­ti, kde potre­bu­jú svo­jich stá­lych oby­va­te­ľov. Tým­to spô­so­bom ľudí povzbu­dzu­jú, aby k nim priš­li pra­co­vať a žiť. Toto je sedem miest, kde okrem pla­tu zo zamest­na­nia dosta­ne­te istú čias­t­ku aj za vaše samot­né pri­sťa­ho­va­nie.

Det­ro­it, Michi­gan – USA

4025805-Depositphotos_11899132_l-2015-1469698610-650-a194865650-1469812896

Zva­ný tiež Paríž zápa­du ale­bo auto­mo­bi­lo­vé hlav­né mes­to USA. Tie­to prí­vlas­t­ky však Det­ro­it stra­til už v dru­hej polo­vi­ci zla­tých 20. rokov. V súčas­nos­ti sa svo­ju býva­lú slá­vu sna­ží obno­viť a to naj­mä prog­ra­mom s náz­vom Chal­len­ge Det­ro­it, kto­rý pro­fe­si­oná­lom v rôz­nych odvet­viách prie­mys­lu ponú­ka 2500 dolá­rov za pre­sťa­ho­va­nie sa a prá­cu v mes­te.

Aljaš­ka – USA

4025755-Depositphotos_15605629_l-2015-1469701907-650-4bbf6ae20c-1469812896

Ak ste nad­šen­com zasne­že­ných hôr, níz­kych tep­lôt a poma­lé­ho tem­pa živo­ta, Aljaš­ka je pre vás to pra­vé. Vlá­da ponú­ka ľuďom ochot­ným žiť a pra­co­vať v tej­to oblas­ti špe­ciál­ny fond, pre­to­že ich vlast­ná popu­lá­cia kle­sá. Jedi­nou pod­mien­kou je, že tu musí­te žiť aspoň jeden rok.

Pro­vin­cia Sas­kat­che­wan – Kana­da

4025705-Depositphotos_4817099_l-2015-1469702870-650-9f4cfa665b-1469812896

Kana­da ponú­ka prí­le­ži­tosť naj­mä pre čerstvých absol­ven­tov po roku 2010. Ak sa ešte neroz­hod­li pre svo­ju budú­cu kari­é­ru, láka ich sumou 20 000 kanad­ských dolá­rov, aby v tej­to oblas­ti žili a pra­co­va­li po dobu 7 rokov. Viac infor­má­cií o tom­to pro­jek­te náj­de­te tu.

Nia­gar­ské vodo­pá­dy, New York – USA

4025955-Depositphotos_44993893_l-2015-1469703262-650-5e7bfda998-1469812896

Opäť ďal­šia prí­le­ži­tosť pre absol­ven­tov, ten­to­raz na jed­nom z najk­raj­ších miest. Vlá­da ako pod­net pre prá­cu v tej­to oblas­ti absol­ven­tom uni­ver­zít ponú­ka 7000 dolá­rov. Žiť a pra­co­vať tu musí­te po celé dva roky. Zau­ja­lo vás to? Viac si pre­čí­ta­te tu.

Pon­ga, Astu­rias – Špa­niel­sko

4025905-Depositphotos_78898174_l-2015-1469703628-650-daccd0ddd3-1469812896

Táto malá dedin­ka je jed­nou z naj­star­ších v kra­ji­ne. Na pod­po­ru prí­cho­du mlad­ších oby­va­te­ľov a na posil­ne­nie miest­nej eko­no­mi­ky ponú­ka vlá­da kaž­dé­mu páru, kto­rý sa sem pri­sťa­hu­je, sumu 3000 eur. Navy­še, za kaž­dé die­ťa naro­de­né v tej­to oblas­ti dosta­nú ďal­ších 3000 eur.

Utrecht – Holand­sko

4025855-Depositphotos_109174756_original-1469703824-650-5af82795d9-1469812896

Holand­sko zná­me svo­ji­mi vedo­mos­ťa­mi v huma­nit­ných vedách skú­ša momen­tál­ne nový sociál­ny expe­ri­ment. Čo sa sta­ne, ak kaž­dý kto žije v jed­nom mes­te dosta­ne 1000 dolá­rov? To zis­tí­te jedi­ne v Utrech­te.

Cur­tis, Neb­ras­ka – USA

4025655-Nebraska_College_of_Technical_Ag_5-1469703953-650-5a55c74dda-1469812896

V mno­hých mes­tách sa oby­va­te­lia sťa­žu­jú na to, že pove­re­né auto­ri­ty pre nich a pre ich oko­lie nero­bia dosť. V Neb­ras­ke na to majú kon­krét­ne rie­še­nie. Ak ponúk­ne­te miest­nym auto­ri­tám dob­rý návrh na zlep­še­nie infra­štruk­tú­ry ale­bo kul­tú­ry, máte nárok na poze­mok úpl­ne zadar­mo.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: depositphotos.com

Pridať komentár (0)