Toto je 7 miest, kde ti zapla­tia aj za to, aby si tam vôbec žil a pra­co­val

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vieš si pred­sta­viť, že ti nie­kde zapla­tia len za tvoj sta­tus občana? Na nie­kto­rých mies­tach je to rea­li­tou.

Ide najmä o také oblasti, kde potre­bujú svo­jich stá­lych oby­va­te­ľov. Týmto spô­so­bom ľudí povzbu­dzujú, aby k nim prišli pra­co­vať a žiť. Toto je sedem miest, kde okrem platu zo zamest­na­nia dosta­nete istú čias­tku aj za vaše samotné pri­sťa­ho­va­nie.

Det­roit, Michi­gan – USA

4025805-Depositphotos_11899132_l-2015-1469698610-650-a194865650-1469812896

Zvaný tiež Paríž západu alebo auto­mo­bi­lové hlavné mesto USA. Tieto prí­vlas­tky však Det­roit stra­til už v dru­hej polo­vici zla­tých 20. rokov. V súčas­nosti sa svoju bývalú slávu snaží obno­viť a to najmä prog­ra­mom s náz­vom Chal­lenge Det­roit, ktorý pro­fe­si­oná­lom v rôz­nych odvet­viách prie­myslu ponúka 2500 dolá­rov za pre­sťa­ho­va­nie sa a prácu v meste.

Aljaška – USA

4025755-Depositphotos_15605629_l-2015-1469701907-650-4bbf6ae20c-1469812896

Ak ste nad­šen­com zasne­že­ných hôr, níz­kych tep­lôt a poma­lého tempa života, Aljaška je pre vás to pravé. Vláda ponúka ľuďom ochot­ným žiť a pra­co­vať v tejto oblasti špe­ciálny fond, pre­tože ich vlastná popu­lá­cia klesá. Jedi­nou pod­mien­kou je, že tu musíte žiť aspoň jeden rok.

Pro­vin­cia Sas­kat­che­wan – Kanada

4025705-Depositphotos_4817099_l-2015-1469702870-650-9f4cfa665b-1469812896

Kanada ponúka prí­le­ži­tosť najmä pre čerstvých absol­ven­tov po roku 2010. Ak sa ešte neroz­hodli pre svoju budúcu kari­éru, láka ich sumou 20 000 kanad­ských dolá­rov, aby v tejto oblasti žili a pra­co­vali po dobu 7 rokov. Viac infor­má­cií o tomto pro­jekte náj­dete tu.

Nia­gar­ské vodo­pády, New York – USA

4025955-Depositphotos_44993893_l-2015-1469703262-650-5e7bfda998-1469812896

Opäť ďal­šia prí­le­ži­tosť pre absol­ven­tov, ten­to­raz na jed­nom z najk­raj­ších miest. Vláda ako pod­net pre prácu v tejto oblasti absol­ven­tom uni­ver­zít ponúka 7000 dolá­rov. Žiť a pra­co­vať tu musíte po celé dva roky. Zau­jalo vás to? Viac si pre­čí­tate tu.

Ponga, Astu­rias – Špa­niel­sko

4025905-Depositphotos_78898174_l-2015-1469703628-650-daccd0ddd3-1469812896

Táto malá dedinka je jed­nou z naj­star­ších v kra­jine. Na pod­poru prí­chodu mlad­ších oby­va­te­ľov a na posil­ne­nie miest­nej eko­no­miky ponúka vláda kaž­dému páru, ktorý sa sem pri­sťa­huje, sumu 3000 eur. Navyše, za každé dieťa naro­dené v tejto oblasti dostanú ďal­ších 3000 eur.

Utrecht – Holand­sko

4025855-Depositphotos_109174756_original-1469703824-650-5af82795d9-1469812896

Holand­sko známe svo­jimi vedo­mos­ťami v huma­nit­ných vedách skúša momen­tálne nový sociálny expe­ri­ment. Čo sa stane, ak každý kto žije v jed­nom meste dostane 1000 dolá­rov? To zis­títe jedine v Utrechte.

Cur­tis, Neb­raska – USA

4025655-Nebraska_College_of_Technical_Ag_5-1469703953-650-5a55c74dda-1469812896

V mno­hých mes­tách sa oby­va­te­lia sťa­žujú na to, že pove­rené auto­rity pre nich a pre ich oko­lie nero­bia dosť. V Neb­raske na to majú kon­krétne rie­še­nie. Ak ponúk­nete miest­nym auto­ri­tám dobrý návrh na zlep­še­nie infra­štruk­túry alebo kul­túry, máte nárok na poze­mok úplne zadarmo.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: depositphotos.com

Pridať komentár (0)