TOP 5 slo­ven­ských fas­hion dizaj­né­rok

Nikola Brehová / 25. augusta 2016 / Business

Muž alebo žena, na tom nezá­leží. Móda spre­vá­dza kaž­dého jed­ného z nás celý život. Nie­komu na nej záleží viac, nie­komu menej a pre nie­koho je váš­ňou a živí sa ňou. 

LÝDIA ECK­HARDT

Robiť člá­nok o mód­nych dizaj­nér­kach bez Lýdie by sa snáď ani nedalo. Je to vzor úspe­chu mno­hých začí­na­jú­cich žien v tomto odvetví. Lýdia je úspeš­nou už 25 rokov. Má pevne vybu­do­vané posta­ve­nie, exklu­zívnu kli­en­telu. A jej meno pozná nie­koľko gene­rá­cií.

lydia

Foto: facebook.com

RENÁTA ORMAN­DÍ­KOVÁ

Rená­ti­nou váš­ňou sú šperky. V Bra­ti­slave náj­deš aj jej kamennú pre­dajňu plnú vša­ko­va­kých zau­jí­ma­vých šper­kov, hra­čiek, byto­vých a a odev­ných dopl­n­kov. Sú veľmi hravé.

renata

Foto: rozhovorovo.wordpress.com 

SAMU­ELA TAKÁ­ČOVÁ

Štu­do­vala v Anglicku a vyhrala jedno z pre­stíž­nych oce­není Hubert Fresh Fas­hion Con­test. Mladá a talen­to­vaná. To je kom­bi­ná­cia.

sam1

Foto: facebook.com

LENKA SRŠ­ŇOVÁ

Mladá slo­ven­ská dizaj­nérka. Móda je pre ňu kul­tú­rou, odzr­kad­le­ním doby. Medzi ostat­nými dizaj­nérmi si ju nepo­mý­liš, jej tvorba je výrazná a jedi­nečná. Farby, vzory, detaily. Tým je cha­rak­te­ris­tická jej práca.

srsnova

Foto: facebook.com

MICHA­ELA ĽUP­TÁ­KOVÁ

Z jej tvorby cítiť žen­skosť, jem­nosť a pôvab. V tvorbe je jej Inšpi­rá­ciou jed­no­du­chosť bež­ných dní. Oble­če­nie je pre ňu ume­ním, ktoré sa nás dotýka.

lenka

Foto: facebook.com

Pridať komentár (0)