TOP 5 slo­ven­ských fas­hi­on dizaj­né­rok

Nikola Brehová / 25. augusta 2016 / Business

Muž ale­bo žena, na tom nezá­le­ží. Móda spre­vá­dza kaž­dé­ho jed­né­ho z nás celý život. Nie­ko­mu na nej zále­ží viac, nie­ko­mu menej a pre nie­ko­ho je váš­ňou a živí sa ňou. 

LÝDIA ECK­HARDT

Robiť člá­nok o mód­nych dizaj­nér­kach bez Lýdie by sa snáď ani neda­lo. Je to vzor úspe­chu mno­hých začí­na­jú­cich žien v tom­to odvet­ví. Lýdia je úspeš­nou už 25 rokov. Má pev­ne vybu­do­va­né posta­ve­nie, exklu­zív­nu kli­en­te­lu. A jej meno pozná nie­koľ­ko gene­rá­cií.

lydia

Foto: facebook.com

RENÁ­TA ORMAN­DÍ­KO­VÁ

Rená­ti­nou váš­ňou sú šper­ky. V Bra­ti­sla­ve náj­deš aj jej kamen­nú pre­daj­ňu plnú vša­ko­va­kých zau­jí­ma­vých šper­kov, hra­čiek, byto­vých a a odev­ných dopl­n­kov. Sú veľ­mi hra­vé.

renata

Foto: rozhovorovo.wordpress.com 

SAMU­E­LA TAKÁ­ČO­VÁ

Štu­do­va­la v Anglic­ku a vyhra­la jed­no z pre­stíž­nych oce­ne­ní Hubert Fresh Fas­hi­on Con­test. Mla­dá a talen­to­va­ná. To je kom­bi­ná­cia.

sam1

Foto: facebook.com

LEN­KA SRŠ­ŇO­VÁ

Mla­dá slo­ven­ská dizaj­nér­ka. Móda je pre ňu kul­tú­rou, odzr­kad­le­ním doby. Medzi ostat­ný­mi dizaj­nér­mi si ju nepo­mý­liš, jej tvor­ba je výraz­ná a jedi­neč­ná. Far­by, vzo­ry, detai­ly. Tým je cha­rak­te­ris­tic­ká jej prá­ca.

srsnova

Foto: facebook.com

MICHA­E­LA ĽUP­TÁ­KO­VÁ

Z jej tvor­by cítiť žen­skosť, jem­nosť a pôvab. V tvor­be je jej Inšpi­rá­ci­ou jed­no­du­chosť bež­ných dní. Oble­če­nie je pre ňu ume­ním, kto­ré sa nás dotý­ka.

lenka

Foto: facebook.com

Pridať komentár (0)