Toto sú TOP slovenskí výrobcovia bicyklov. Poznáš ich všetkých?

Jakub Jablonický / 20. októbra 2018 / Biznis

Cyk­lis­tika je na Slo­ven­sku čo­raz po­pu­lár­nej­šia. No veľa ľudí ne­tuší, že aj u nás máme kva­lit­ných vý­rob­cov bi­cyk­lov, ktorí do­kážu kon­ku­ro­vať sve­to­vým znač­kám.

zdroj: Facebook/Kellys Bicycles

Cyk­lis­tika je na Slo­ven­sku čo­raz po­pu­lár­nej­šia. No veľa ľudí ne­tuší, že aj u nás máme kva­lit­ných vý­rob­cov bi­cyk­lov, ktorí do­kážu kon­ku­ro­vať sve­to­vým znač­kám.

KEL­LYS

foto: FB/Kel­lys

KEL­LYS je asi naj­zná­mej­ším slo­ven­ským vý­rob­com bi­cyk­lov. Väč­šinu firmy vlast­nia bra­tia Pe­ter Di­vi­nec a Bra­ni­slav Di­vi­nec.

Pô­vodne svoje bi­cykle pre­dá­vali pod rôz­nymi znač­kami ako AL­PINA, AD­MI­RAL, KEL­LYS a LIN­COLN. „Dô­vo­dom pre množ­stvo zna­čiek boli naše pred­po­klady, že čím má firma viac zna­čiek, tým širší trh do­káže po­kryť. Dr­žali sme sa hesla, že ešte sa ne­na­ro­dila šťuka, ktorá by sama zjedla všet­kých kap­rov v ryb­níku. V ob­lasti me­diál­nej pod­pory však môže byť via­cero zna­čiek aj ne­vý­ho­dou. Ne­boli sme schopní in­ves­to­vať do re­klamy pre každú značku,“ po­ve­dali za­kla­da­te­lia pre por­tál pod­ni­kajte.sk. Po­stupne sa teda sú­stre­dili iba na KEL­LYS.

Dnes firma vo Veľ­kom Or­višti pri Pieš­ťa­noch ročne vy­robí asi 95-ti­síc bi­cyk­lov. Viac ako 80 % z nich skončí za hra­ni­cami Slo­ven­ska. Cel­kovo Kel­lys vy­váža svoje bi­cykle do viac ako 30 kra­jín.

CTM Bi­kes


foto: FB/CTM bi­kes

Spo­loč­nosť CTM Bi­kes vznikla v Sta­rej Tu­rej a svoje prvé bi­cykle vy­ro­bila v roku 1999. Stoja za ňou Mi­ro­slav Lu­káč a Ka­mil Vrá­bel. Ročne vy­robí asi 55-ti­síc bi­cyk­lov. Zo za­hra­nič­ných tr­hov sa za­me­riava najmä na kra­jiny V4 a Ra­kúsko.

„Mi­lu­jeme bi­cykle. To je naša fi­lo­zo­fia, kto­rou sa ria­dime. Bi­cykle tes­tujú a po­má­hajú s vý­vo­jom tí naj­po­vo­la­nejší. Na tes­toch sa po­die­ľajú pre­te­kári, me­cha­nici i pro­duk­toví ma­na­žéri. Vi­dia a cí­tia veci, ktoré iní ne­do­kážu, no zá­sadne ovplyv­ňujú po­cit z jazdy i vý­kon bi­cykla. Ná­sledne tak do­kážu zme­niť a pris­pô­so­biť aj tie naj­men­šie de­taily,“ tvrdí spo­loč­nosť na svo­jej stránke.

Od svojho vzniku firma ras­tie cel­kom ra­pídne a bola schopná pred­be­hnúť aj star­ších kon­ku­ren­tov. V roku 2016 do jej ko­lek­cie pri­bu­dol aj prvý elek­tro­bike.

DEMA

foto: FB/DEMA

Se­nická Dema je podľa vlast­ných slov pr­vou a naj­star­šou slo­ven­skou bi­cyk­lo­vou znač­kou. Vo vý­robe si dáva zá­le­žať na ne­us­tá­lom vý­voji a mo­der­ni­zá­cii svo­jich bi­cyk­lov. Ročne ich pod ve­de­ním Jána Ku­bíčka vy­robí asi 40 ti­síc. Viac ako po­lo­vicu z toho vy­ve­zie za hra­nice.

„Fi­lo­zo­fiou značky je ro­biť čo nás baví, v čom sme na­ozaj dobrí a vi­díme spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov, ktorí sa k nám vra­cajú. Po­sla­ním na­šej značky je roz­dá­vať ra­dosť z bi­cyk­lo­va­nia všet­kým, ktorí si kú­pia náš pro­dukt,“ tvrdí spo­loč­nosť na svo­jej stránke.

DEMA za svoje bi­cykle zís­kala via­cero oce­není, vrá­tane oce­ne­nia Kolo roku a troch oce­není Slo­vak Su­perb­rands Award. Bu­dúc­nosť ur­čite vidí aj v elek­tro bi­cyk­loch. Vy­vi­nula to­tiž vlastný elek­tro­mo­tor a rám s in­teg­ro­va­nou ba­té­riou.

Ken­zel


foto: FB/Ken­zel

Spo­loč­nosť, kto­rej meno vzniklo spo­je­ním mena Ken­der a slova zele­nina za­čala ako zelo­voc. Keď to ne­vyšlo, pre­šla na za­čiatku 90. ro­kov na vý­voz sú­čias­tok na ba­bety z Ma­ďar­ska. A keď sa je­den zá­kaz­ník spý­tal, či ve­dia do­viezť aj kom­po­nenty na bi­cykle, Jo­zef Ken­der nevá­hal ani chvíľu.

Dnes má Ken­zel asi 70 za­mest­nan­cov, ktorí ročne v Hur­ba­nove vyro­bia asi 30 000 bi­cyk­lov. Vyvá­žajú ich tak­mer do ce­lej Európy. Bez­mála celá vý­roba pre­bieha na Slo­ven­sku. Je­diné, čo Ken­zel do­váža, sú su­rové rámy.

Za­kla­da­teľ Jo­zef Ken­der plá­nuje v najb­liž­šej bu­dúc­nosti odo­vzdať ro­dinnú firmu do rúk svo­jej dcére Mo­nike Bo­ží­ko­vej. Väčší dô­raz plá­nujú klásť na elek­trické bi­cykle. Bu­dúc­nosť vi­dia po­zi­tívne a oča­ká­vajú rast o pä­tinu až štvr­tinu.

 

Pridať komentár (0)