Tradičná chuť Slovenska sa dostáva na pulty obchodov

Mária Ambrozová / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Mlieko a mliečne vý­robky tvo­ria dô­le­žitú sú­časť nášho je­dál­nička
  • To, že ho z času na čas vy­ne­cháme za­zna­me­nali aj šta­tis­tiky
zdroj: Martin Ondruš
  • Mlieko a mliečne vý­robky tvo­ria dô­le­žitú sú­časť nášho je­dál­nička
  • To, že ho z času na čas vy­ne­cháme za­zna­me­nali aj šta­tis­tiky

Slo­vák ročne vy­pije pri­bližne 45 lit­rov mlieka, čo môže znieť ako dosť, no podľa od­bor­ní­kov je to stále len po­lo­vica roč­nej od­po­rú­ča­nej dávky. Na­opak čas­tej­šie, než uvá­dzajú od­po­rú­ča­nia, si doma radi po­chut­náme na syre a tva­rohu, kto­rých ročná spot­reba pred­sta­vuje 14 ki­lo­gra­mov. Pro­duk­cia krav­ského mlieka a Slo­ven­sku je pri­tom viac ako 900-ti­síc ton. Hoci u nás do­voz v sú­čas­nosti pre­vy­šuje nad vý­vo­zom, nie je nad dobrý po­cit z pod­pory do­má­cich pro­du­cen­tov. Už ne­mu­síš ute­kať len do ma­lých, špe­cia­li­zo­va­ných ob­cho­dov na rohu ulice, ale do svojho port­fó­lia ich pro­dukty stále viac za­ra­ďujú aj veľké ob­chodné re­ťazce. Jed­ným z nich je aj Kauf­land.

Ob­chodný re­ťa­zec pô­so­biaci na Slo­ven­sku už od roku 2000 chce byť svo­jim zá­kaz­ní­kom stále bliž­šie aj vďaka pod­pore do­má­cich far­má­rov, a preto pri­chá­dza s ra­dom pro­duk­tov „Z lásky k tra­dí­cii“. Pri­ná­šame vám ori­gi­nálne pro­dukty vy­ro­bené podľa pô­vod­ných re­cep­túr vý­lučne zo slo­ven­ských su­ro­vín od do­má­cich do­dá­va­te­ľov. Spo­ľah­nite sa na ori­gi­nálnu a ne­za­me­ni­teľnú chuť mi­lo­vanú ce­lými ge­ne­rá­ciami,“ píše Kauf­land na svo­jom webe.V re­gá­loch náj­deš pod touto znač­kou po­lo­tučné a pl­no­tučné mlieko, zdravý ke­fír a aj jo­gurty.

O dô­le­ži­tosti pod­po­ro­vať pre­daj mlieka a mlieč­nych vý­rob­kov, ktoré sú naj­výz­nam­nej­ším zdro­jom váp­nika pre náš or­ga­niz­mus, ne­možno dis­ku­to­vať. Na tých naj­men­ších a ich správne stra­vo­va­cie ná­vy­kov myslí aj Európ­ska ko­mi­sia, ktorá na za­čiatku sep­tem­bra ozná­mila, že s no­vým škol­ským ro­kom sa v ško­lách v kra­ji­nách Európ­skej únie znovu za­vá­dza prog­ram na pod­poru kon­zu­má­cie ovo­cia, ze­le­niny a mlieka. Do­kopy na zdrav­šie de­siaty ško­lá­kov vy­hra­dila 250 mi­li­ó­nov eur.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s Kauf­lan­dom.

Pridať komentár (0)