Turing odha­lil špe­ci­fi­ká­cie ďal­šieho pri­pra­vo­va­ného modelu, ktorý ponúkne 4K disp­lej, tro­j­icu pro­ce­so­rov Snapd­ra­gon 830 a 18 GB RAM!

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Len pred pár dňami sme vám pri­niesli infor­má­cie o doslova mon­štru­óz­nom smart­fóne z dielne fín­skej spo­loč­nosti Turing Robo­tic Indus­tries (TRI). Tá však v rukáve skrýva ešte výkon­nej­šie tromfy, čo nám doka­zuje odha­le­nými špe­ci­fi­ká­ciami nového modelu s náz­vom Turing Mono­lith Cha­conne. Toto nekom­pro­misné zaria­de­nie ponúkne výkon, na ktorý by nesta­čila ani tro­j­ica smart­fó­nov OneP­lus 3 spo­je­ných dohro­mady.

Spo­loč­nosť TRI sa snaží pri­niesť niečo, čo by doká­zalo zme­niť celý svet. Nuž, smart­fóny, bohu­žiaľ, nedo­kážu nakŕ­miť chu­dob­ných, či pri­niesť medzi ľudí sve­tový mier, no ten tech­no­lo­gický svet sa fín­skemu výrob­covi zme­niť zrejme sku­točne podarí. Veľkú zásluhu by na tom mohla mať dvo­j­ica plá­no­va­ných smart­fó­nov, Tur­ning Phone Cadenza a Tur­ning Mono­lith Cha­conne. Kým špe­ci­fi­ká­cie Cadenzi sú už zopár dní známe, dnes sa obja­vili na inter­nete ďal­šie správy, ktoré odha­ľujú špe­ci­fi­ká­cie dru­hého modelu. Steve Chao, CEO spo­loč­nosti TRI, sa sám pri­či­nil o odha­le­nie detail­ných para­met­rov plá­no­va­ného modelu. Spo­loč­nosť ozna­čuje túto novinku ako zaria­de­nie, ktoré spadá medzi smart­fóny a tab­lety. Zjed­no­du­šene pove­dané ide o phab­let. To doka­zuje aj 6,4″ uhlop­riečka disp­leja, ktorý ponúkne ohromné 4K roz­lí­še­nie. Sel­fie sní­mač budú mať obe pri­pra­vo­vané zaria­de­nia zhodný, a teda nad zobra­zo­va­cím pane­lom bude umiest­nený 20 MPx duálny foto­apa­rát. Zadná strana opäť príde s 60 MPx iMAX 6K Quad foto­gra­fic­kým čipom a tro­j­i­tým objek­tí­vom / T1.2.

373e42d6-023a-4a60-bb3c-529f5d7425ef

Slovné spo­je­nie “šia­lený výkon” nado­búda pri Tur­ning Mono­lith Cha­conne doslova iný roz­mer. Tro­j­ica pro­ce­so­rov Snapd­ra­gon 830 hravo skryje do vrecka aj výkonné čip­sety určené do stol­ných počí­ta­čov. 18 GB RAM by malo zabez­pe­čiť nesku­točné pohod­lie pri mul­ti­tas­kingu a neob­ľú­bené uzat­vá­ra­nie bežia­cich apli­ká­cií by na tomto zaria­dení jed­no­du­cho neexis­to­valo. Ďalej treba spo­me­núť aj neuve­ri­teľnú hod­notu vnú­tor­ného úlo­žiska, ktoré sa vyšplhá až na 768 GB. Ak by nie­komu stále chý­balo, je možné využiť až dvo­j­icu mic­roSD kariet do veľ­kosti 256 GB. Pri plnom využití poten­ciálu, ktorý Cha­conne ponúka, tak je možné využiť až 1,2 TB pamäte. Vodí­kové pali­vové články sa posta­rajú o 120 Wh ener­gie a v kom­bi­ná­cii s dvo­j­icou ďal­ších baté­rií by mali zabez­pe­čiť aj poriadne slušnú výdrž na jedno nabi­tie.

4b142b27-66e5-4f76-a7a1-c26a6047b9c0

Do kom­po­zit­nej kon­štruk­cie s výsuv­nou klá­ves­ni­cou sa majú zmes­tiť aj 4 sloty na Nano­SIM karty. Aby toho nebolo málo, Turing Mono­lith Cha­conne ďalej pod­po­ruje aj para­lelné mapo­va­nie oko­lia, či vychy­távku s náz­vom A.L.A.N., ktorú však spo­loč­nosť plá­nuje pred­sta­viť až neskôr. Po soft­vé­ro­vej stránke opäť prek­vapí Swor­dish OS, ktorý je zalo­žený na sys­téme Sail­fish OS. Spo­loč­nosť TRI nám odha­lila už aj pred­bežnú podobu plá­no­va­ného modelu, ktorá však vyzerá značne futu­ris­ticky a od koneč­nej podoby smart­fónu (ak sa jej vôbec nie­kedy doč­káme) sa tento kon­cept môže značne líšiť. Turing Mono­lith Cha­conne má uzrieť svetlo sveta v roku 2018, no o jeho dostup­nosti, či cene zatiaľ nepadla ani zmienka. Nech je to s novou dvo­j­icou pri­pra­vo­va­ných smart­fó­nov ako chce, treba uznať, že spo­loč­nosť TRI má pred sebou sku­točne náročnú úlohu.

Mys­líte si, že sa tieto smart­fóny budú sku­točne raz séri­ovo vyrá­bať?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: TRI

Pridať komentár (0)