Turing odha­lil špe­ci­fi­ká­cie ďal­šie­ho pri­pra­vo­va­né­ho mode­lu, kto­rý ponúk­ne 4K disp­lej, tro­j­i­cu pro­ce­so­rov Snapd­ra­gon 830 a 18 GB RAM!

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Len pred pár dňa­mi sme vám pri­nies­li infor­má­cie o doslo­va mon­štru­óz­nom smart­fó­ne z diel­ne fín­skej spo­loč­nos­ti Turing Robo­tic Indus­tries (TRI). Tá však v ruká­ve skrý­va ešte výkon­nej­šie trom­fy, čo nám doka­zu­je odha­le­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi nové­ho mode­lu s náz­vom Turing Mono­lith Cha­con­ne. Toto nekom­pro­mis­né zaria­de­nie ponúk­ne výkon, na kto­rý by nesta­či­la ani tro­j­i­ca smart­fó­nov OneP­lus 3 spo­je­ných dohro­ma­dy.

Spo­loč­nosť TRI sa sna­ží pri­niesť nie­čo, čo by doká­za­lo zme­niť celý svet. Nuž, smart­fó­ny, bohu­žiaľ, nedo­ká­žu nakŕ­miť chu­dob­ných, či pri­niesť medzi ľudí sve­to­vý mier, no ten tech­no­lo­gic­ký svet sa fín­ske­mu výrob­co­vi zme­niť zrej­me sku­toč­ne poda­rí. Veľ­kú záslu­hu by na tom moh­la mať dvo­j­ica plá­no­va­ných smart­fó­nov, Tur­ning Pho­ne Caden­za a Tur­ning Mono­lith Cha­con­ne. Kým špe­ci­fi­ká­cie Caden­zi sú už zopár dní zná­me, dnes sa obja­vi­li na inter­ne­te ďal­šie sprá­vy, kto­ré odha­ľu­jú špe­ci­fi­ká­cie dru­hé­ho mode­lu. Ste­ve Chao, CEO spo­loč­nos­ti TRI, sa sám pri­či­nil o odha­le­nie detail­ných para­met­rov plá­no­va­né­ho mode­lu. Spo­loč­nosť ozna­ču­je túto novin­ku ako zaria­de­nie, kto­ré spa­dá medzi smart­fó­ny a tab­le­ty. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né ide o phab­let. To doka­zu­je aj 6,4″ uhlop­rieč­ka disp­le­ja, kto­rý ponúk­ne ohrom­né 4K roz­lí­še­nie. Sel­fie sní­mač budú mať obe pri­pra­vo­va­né zaria­de­nia zhod­ný, a teda nad zobra­zo­va­cím pane­lom bude umiest­ne­ný 20 MPx duál­ny foto­apa­rát. Zadná stra­na opäť prí­de s 60 MPx iMAX 6K Quad foto­gra­fic­kým čipom a tro­j­i­tým objek­tí­vom / T1.2.

373e42d6-023a-4a60-bb3c-529f5d7425ef

Slov­né spo­je­nie “šia­le­ný výkon” nado­bú­da pri Tur­ning Mono­lith Cha­con­ne doslo­va iný roz­mer. Tro­j­i­ca pro­ce­so­rov Snapd­ra­gon 830 hra­vo skry­je do vrec­ka aj výkon­né čip­se­ty urče­né do stol­ných počí­ta­čov. 18 GB RAM by malo zabez­pe­čiť nesku­toč­né pohod­lie pri mul­ti­tas­kin­gu a neob­ľú­be­né uzat­vá­ra­nie bežia­cich apli­ká­cií by na tom­to zaria­de­ní jed­no­du­cho neexis­to­va­lo. Ďalej tre­ba spo­me­núť aj neuve­ri­teľ­nú hod­no­tu vnú­tor­né­ho úlo­žis­ka, kto­ré sa vyšpl­há až na 768 GB. Ak by nie­ko­mu stá­le chý­ba­lo, je mož­né využiť až dvo­j­icu mic­roSD kariet do veľ­kos­ti 256 GB. Pri plnom využi­tí poten­ciá­lu, kto­rý Cha­con­ne ponú­ka, tak je mož­né využiť až 1,2 TB pamä­te. Vodí­ko­vé pali­vo­vé člán­ky sa posta­ra­jú o 120 Wh ener­gie a v kom­bi­ná­cii s dvo­j­icou ďal­ších baté­rií by mali zabez­pe­čiť aj poriad­ne sluš­nú výdrž na jed­no nabi­tie.

4b142b27-66e5-4f76-a7a1-c26a6047b9c0

Do kom­po­zit­nej kon­štruk­cie s výsuv­nou klá­ves­ni­cou sa majú zmes­tiť aj 4 slo­ty na Nano­SIM kar­ty. Aby toho nebo­lo málo, Turing Mono­lith Cha­con­ne ďalej pod­po­ru­je aj para­lel­né mapo­va­nie oko­lia, či vychy­táv­ku s náz­vom A.L.A.N., kto­rú však spo­loč­nosť plá­nu­je pred­sta­viť až neskôr. Po soft­vé­ro­vej strán­ke opäť prek­va­pí Swor­dish OS, kto­rý je zalo­že­ný na sys­té­me Sail­fish OS. Spo­loč­nosť TRI nám odha­li­la už aj pred­bež­nú podo­bu plá­no­va­né­ho mode­lu, kto­rá však vyze­rá znač­ne futu­ris­tic­ky a od koneč­nej podo­by smart­fó­nu (ak sa jej vôbec nie­ke­dy doč­ká­me) sa ten­to kon­cept môže znač­ne líšiť. Turing Mono­lith Cha­con­ne má uzrieť svet­lo sve­ta v roku 2018, no o jeho dostup­nos­ti, či cene zatiaľ nepad­la ani zmien­ka. Nech je to s novou dvo­j­icou pri­pra­vo­va­ných smart­fó­nov ako chce, tre­ba uznať, že spo­loč­nosť TRI má pred sebou sku­toč­ne nároč­nú úlo­hu.

Mys­lí­te si, že sa tie­to smart­fó­ny budú sku­toč­ne raz séri­ovo vyrá­bať?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: TRI

Pridať komentár (0)