Twit­ter stráca lesk. Akcie padajú

Šandi / 16. jún 2014 / Tools a produktivita

Twit­ter zažíva zlo­žité obdo­bie. Akcie na burze rapídne pre­padli a počet uží­va­te­ľov nestúpa tak, ako si vede­nie a akci­onári pred­sta­vo­vali. V reak­cii na neus­po­ko­jivé výsledky z manaž­mentu odchá­dzajú dve kľú­čové osob­nosti. Infor­má­ciu pri­niesla agen­túra Reuters.

Prvým na odchode je pre­vádz­kový ria­di­teľ Ali Rowg­hani. Na sta­rosti mal pro­duk­tový vývoj, finan­cie a uzat­vá­ra­nie par­tners­tiev. Reuters uvá­dza, že sa nedávno dostal do spporu s naj­vyš­ším šéfom sociál­nej siete Dic­kom Cos­tolo. Prob­le­ma­tic­kou oblas­ťou bol práve dohľad nad ino­vá­ciami pro­duktu.

Rowg­hani pred prí­cho­dom do Twit­teru v roku 2010 pôso­bil v ani­mač­nom štú­diu Pixar. Do pozí­cie pre­vádz­ko­vého ria­di­teľa ho vyme­no­vali o dva roky neskôr. Následne sa podie­ľal na roz­ši­ro­vaní pou­ží­va­teľ­skej základne a zvy­šo­vaní tržieb spo­loč­nosti.

Nara­zil na strop?

Oča­ká­va­nia Dicka Cos­tolu o raste počtu uží­va­te­ľov sa ale nena­pl­nili. Pred­po­kla­dal totiž, že sociálnu sieť bude do konca roku 2013 využí­vať 400 mili­ó­nov ľudí. Za prvý kvar­tál tohto roka však Twit­ter dekla­ro­val len 255 mili­ó­nov priaz­niv­cov, ktorí službu využí­vajú aspoň raz za mesiac. Medzi­ročne stále išlo o 25-per­centný nárast.

Ana­ly­tik Daniel Ernst z Hud­son Squ­are Rese­arch sa dom­nieva, že nižší záu­jem o Twit­ter nie je výsled­kom zlého manaž­mentu, ale obme­dze­ného poten­ciálu samot­nej inter­ne­to­vej služby. “Mys­lím, že robia všetky veci správne. Prob­lé­mom pre Twit­ter nie je Twit­ter, ale nesprávne oča­ká­va­nia, že Twit­ter sa môže stať tak veľ­kým ako Face­book, “uvie­dol pre Reuters.

Twit­ter neplá­nuje hľa­dať náh­radu za Rowg­ha­niho. Agendu roz­delí medzi súčas­ných mana­žé­rov. Figu­ruje medzi nimi aj nedávna posila Daniel Graf, kto­rého inter­ne­tová služba zís­kala z Googlu. Práve prí­chod a úlohy Grafa mali viesť podľa Reuters k dis­ku­siám medzi Cos­to­lom a Rowg­ha­nim. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Rowg­hani pre­dal v apríli akcie Twit­teru v hod­note devia­tich mili­ó­nov dolá­rov.

Napo­dob­nil Face­book. Akcie spadli o viac ako polo­vicu

Sociálna sieť začala verejne obcho­do­vať svoje akcie na jeseň minu­lého roka. Začia­tok bol pre firmu úspešný a z upi­so­va­cích 26 dolá­rov sa trhová hod­nota akcií dostala na krátky čas cez 50 dolá­rov za kus.

Neskôr však pri­šiel postupný pokles. Hod­noty 30,50 dolára akcie dosiahli minulý mesiac, čo oproti decem­bro­vému maximu pred­sta­vo­valo pokles o 58,4 per­centa. V pia­tok uzat­vá­ra­cia cena skon­čila na úrovni 36,90 dolá­rov.

Pri­po­meňme, že podobný pre­pad akcií zažil aj Face­book. Dôvo­dom vtedy bola nedô­vera inves­to­rov v oblasti pre­sa­de­nia služby na mobil­ných plat­for­mách. Face­book postupne dôveru zís­kal, čo pra­vi­delne doka­zuje sil­nými finanč­nými výsled­kami.

Spo­ločne s Rowg­ha­nim firmu opúšťa vicep­re­zi­dentka pre médiá Chloe Slad­de­nová, ktorú nasle­duje mana­žérka inter­nej komu­ni­ká­cie Lind­say Schau­e­rová. Slad­de­nová pro­stred­níc­tvom svojho uží­va­teľ­ského účtu infor­mo­vala, že je čas na novú kapi­tolu. Odchod Schau­e­ro­vej ale nesú­visí so zme­nami v manaž­mente, napí­sal TechC­runch.

Dopl­ňme, že Twit­ter sa snaží pri­lá­kať ľudí nedáv­nym zásad­ným redi­zaj­nom pro­fi­lo­vých strá­nok. Nový vzhľad pri­tom roz­lo­že­ním aj zobra­zo­va­nými infor­má­ciami nápadne pri­po­mína Face­book. Tiež sa obja­vili správy o roko­va­niach, kto­rých pred­me­tom má byť kúpa pre­vádz­ko­va­teľa hudob­nej služby SoundC­loud.

Takto to v súčas­nosti vyzerá v cen­trále Twit­ter.

Zdroj: reuters, techc­runch, twit­ter, zive

Pridať komentár (0)