Týchto 10 star­tu­pov v uply­nom roku oslo­vilo celý svet!

Lenka Lauková / 30. decembra 2014 / Tools a produktivita

V uply­nu­lom roku star­tupy rástli ako huby po daždi. My sme si pre vás pri­pra­vili zoznam desia­tich, ktoré mali tohto roku launch a nás mimo­riadne zau­jali.

1. Pro­duct Hunt

Tento star­tup vám vyhľadá ten naj­lepší star­tup! Pomo­cou neho môžete každý deň obja­viť nové appky, pro­dukty či weby, o kto­rých sa sa momen­tálne naj­viac hovorí. So svo­jím pod­cas­tom, IOS app­kou a 6,1 mili­ó­no­vým fun­din­gom sa stáva inšti­tú­ciou. Sme zve­daví, čo ho čaká v nasle­du­jú­com roku.

2. Hello

Hello je har­dware, ktorý zmení spô­sob vášho spánku. Sense je sys­tém, ktorý moni­to­ruje váš spá­nok a cel­kové pro­stre­die vo vašej spálni (tep­lota, vlh­kosť, zvuky..) a pomáha vám spať lep­šie. Nastaví vám aj budík na čas, ktorý bude vášmu telu vyho­vo­vať naj­lep­šie. Na kicks­tar­teri sa im na Sense poda­rilo vyzbie­rať až 2 mili­óny dolá­rov.

3. Kwik­desk

Čo sa stane keď spo­jíte twit­ter so snap­cha­tom? Jeho pro­dukt One­One vám umožní úplne súkromné posie­la­nie tex­to­vých správ. Ich cie­ľom je vytvo­riť sku­točne nevy­pát­ra­teľnú komu­ni­kačnú plat­formu.

4. BRCK

S BRCK sa na inter­net pri­po­jíte hocikde na svete. Stačí vám iba 3G SIM karta alebo pri­po­je­nie k vMNO firmy a môžete vysie­lať Wifi sig­nál až na 20 zaria­dení. Toto leto sa im poda­rilo rais­núť 1,2 mili­óna dolá­rov a chcú sa zame­rať aj na využi­teľ­nosť v ťaž­ších pod­mien­kach, kde sú nespo­leh­livé zdroje ene­gie (baté­rie, ktoré vydr­žia 8 hodín a dajú sa nabí­jať cez solárne panely, auto­ba­té­riu či počí­tač).

5. Slack

Apli­ká­cia Slack zmení spô­sob tímo­vej spo­lu­práce. Spo­loč­nosť zalo­žil spo­lu­za­kla­da­teľ Flickr a je valu­ovaná na 1,2 miliardy dolá­rov. Zdá sa to byť dosť šia­lené vzhľa­dom na to, že je to cha­to­va­cia B2B apli­ká­cia, ktorá umož­ňuje tímom spolu komu­ni­ko­vať v IRC kaná­loch, vytvá­rať súkromné sku­pin, posie­lať priame správy a je integ­ro­vaná s apli­ká­ciami ako Drop­box, Google Docs a Twit­ter. No zdá sa, že spo­loč­nosti sa hrnú ju pou­ží­vať.

6.Blaze 

Lon­dýn­sky star­tup Blaze sa snaží spra­viť bicyk­lo­va­nie v uli­ciach mesta bez­peč­nej­ším. Blaze sa umiestni na kor­man bicykla a na zem pro­jek­tuje sve­telný obrá­zok bic­kyla. Jaz­dec stáva vidi­teľ­nej­ším pre ostat­ných a eli­mi­nuje sa riziko zrážky s autom práve pre nedos­ta­točné osvet­le­nie ulice.

7. Spring

Spring je iOS apli­ká­cia pre naku­po­va­nie. Fun­guje veľmi jed­no­du­cho. Stačí vám iba pár ťuk­nutí a máte nakú­pené. Spring zatiaľ fun­guje iba pre US, no ak v roku 2015 začnú fun­go­vať glo­bálne, bude sa im prav­de­po­dobne dariť!

8. DWNLD 

DWNLD vám pre­mení webovú stránku na natívnu mobilnú apli­ká­ciu. Obsah z webu si jed­no­du­cho impor­tuje a jeho con­tent mana­ge­ment sys­tém vyge­ne­ruje natívnu apli­ká­ciu. Do apli­ká­cie vám dovo­ľuje pri­dá­vať aj fotky, videá, či gifká. Keď už budete so svo­jou app­kou spo­kojný, môžete ju zve­rej­niť na App Store a one­dlho aj na Google Play.

9. uBeam

uBeam chce spra­viť z bez­drô­to­vého nabí­ja­nia bežnú rea­litu. Pro­stred­níc­tvom ultra­zvu­ko­vej trans­duk­cie pre­mie­ňajú elek­trinu na zvu­kovú vlnu, ktorú špe­ciálny pri­jí­mač na zaria­dení opäť pre­mení na elek­trinu. Momen­tálne majú pro­to­typ a v najb­liž­ších dvoch rokoch chcú mať finálny pro­dukt hotový na pre­daj.

10. Wire

Skvelo nadi­zaj­no­vaná mes­sa­ging apli­ká­cia, v kto­rej si jed­no­du­cho môžete meniť správy, obrázky, HD zvu­kové záznamy, You­tube videá či pes­ničky zo SoundC­loudu. Momen­tálne dostupná pre iOS, Android a OS X. HTML5 a Win­dows ver­ziu sľu­bujú čoskoro.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)