Tých­to 5 kníh o líder­stve ťa prek­va­pí, ale aj fas­ci­nu­je

Martin Halada / 8. septembra 2016 / Lifehacking

Ak chceš roz­ví­jať svoj osob­ný a vod­cov­ský poten­ciál, ale už máš po krk tra­dič­ných kníh o pod­ni­ka­ní a hľa­dáš nie­čo odliš­né, kli­kol si na správ­ny člá­nok. Náj­di si kni­hu, kto­rá ťa naj­viac zauj­me a máš ver­né­ho spo­loč­ní­ka do upr­ša­ných jesen­ných dní.

1. Čin­gis­chán od Jac­ka Weat­her­for­da

24564_1_big

foto: antikvariat-bohumin.cz

Väč­ši­na his­to­ric­kých zdro­jov sa zaobe­rá obrov­ský­mi voj­no­vý­mi úspech­mi Mon­go­lov a zjed­no­te­ním mon­gol­ských kme­ňov pod vede­ním Čin­gis­chá­na. Kni­ha Jac­ka Weat­her­for­da ti umož­ní pozrieť sa na túto epo­chu sve­to­vých dejín pod iným uhlom. Weat­her­ford zachy­tá­va sociál­ne a eko­no­mic­ké úspe­chy ríše. Čin­gis­chá­no­vi sa poda­ri­lo zaviesť úrad­níc­ky apa­rát, kto­rý strá­žil jeho moc, a to v časoch, keď sa bež­ne pano­va­lo na zákla­de kme­ňo­vých a prí­bu­zen­ských vzťa­hov. Divo­ké kme­ne doká­zal zjed­no­tiť a spra­vod­li­vo medzi ne roz­de­liť korisť, kto­rú zís­ka­li z plie­ne­nia. Navy­še Čin­gis­chán zavie­dol moc záko­na. Zavie­dol záko­ny, kto­ré muse­li dodr­žia­vať všet­ci, aj on sám. Aj keď by si nemal nikdy roz­pú­ta­vať voj­ny, je mno­ho vecí, kto­ré sa dá z tej­to kni­hy naučiť. Pre­to­že byť líd­rom a zís­kať si rešpekt pod­ria­de­ných vyža­du­je ohrom­né schop­nos­ti.

2. Inner game (vnú­tor­ná hra) teni­su

inner-game-of-tennis

foto: athletewithstent.com

Túto kni­hu o teni­se, kto­rú Timot­hy Gal­lwey napí­sal v roku 1972. Ako autor vysvet­ľu­je, kaž­dý zápas má dve čas­ti. To, čo sa odo­hrá­va navo­nok a vnú­tor­nú hru, kto­rá sa odo­hrá­va v našich moz­goch. Kni­ha sa zame­ria­va prá­ve na boj, kto­rý hrá­me sami so sebou vo svo­jej hla­ve.

Že nemá­te radi tenis? Neva­dí! Prin­cí­py opí­sa­né v tej­to kni­he sa uplat­nia v akej­koľ­vek čas­ti tvoj­ho živo­ta, v kto­rej chceš byť úspeš­ný. Naprí­klad aj v biz­ni­se. Ak chceš dosa­ho­vať vrcho­lo­vé výsled­ky, musíš pre­ko­nať roz­por medzi dvo­ma zlož­ka­mi našej osob­nos­ti. Medzi tým, čo si mys­lí­me a čo robí­me. Viac sa už dočí­taš pria­mo na strán­kach písa­ných perom Timot­hy­ho Gal­lwe­ya.

3. Neslab­núť od Lau­ren­ca Sha­me­sa a Pet­ra Bar­to­na

notfadeaway-by-laurenceshames

foto: jamesclear.com

Jeden z auto­rov kni­hy, Peter Bar­ton, bol člo­vek, kto­rý žil život napl­no. Nevy­hý­bal sa rizi­ku a nebál sa pri­jať akú­koľ­vek výzvu. Stal sa úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom, man­že­lom a otcom troch detí. Ako čerstvý päť­de­siat­nik však stre­tol naj­väč­šiu život­nú pre­káž­ku — diag­nos­ti­ko­va­li mu rako­vi­nu. V kni­he sa zamýš­ľa nad živo­tom, osla­vu­je ho, vní­ma všet­ky svo­je túž­by a stra­chy v kon­tras­te s diag­nó­zou blí­žia­cej sa smr­ti. Napriek ťaž­kej diag­nó­ze autor nestrá­ca zmy­sel pre humor a radosť žiť. Táto kni­ha ťa dove­die k slzám. A ak nepla­češ, tak ťa aspoň pri­nú­ti zamys­lieť sa nad tým, čo je v živo­te naozaj to naj­dô­le­ži­tej­šie.

4. Navrho­vať je ľud­ské

slide_1

foto: likesuccess.com

V kaž­dom zmys­lu­pl­nom živo­te sme sami inži­nier­mi vlast­né­ho šťas­tia. Skú­ma­me, expe­ri­men­tu­je­me, vytvá­ra­me nové veci. Táto kni­ha o pro­jek­to­va­ní veľ­kých sta­vieb ako sú mos­ty, budo­vy ale­bo ces­ty, ťa naučí, že ani v takej význam­nej a eru­do­va­nej vede ako je sta­veb­né inži­nier­stvo nie je mož­né pred­ví­dať všet­ky rizi­ká. Autor Hen­ry Pet­ros­ki nás učí, že chy­by sú nevy­hnut­nou súčas­ťou napre­do­va­nia. Vyz­dvi­hu­je dôle­ži­tosť pri­ja­tia chy­by a schop­nos­ti pou­čiť sa z nej.

5. Jon Kra­kau­er a jeho kni­ha Útek do divo­či­ny

wild1

foto: studymode.com

Poznáš ten pocit, keď máš všet­ké­ho jed­no­du­cho po krk? Keď chceš všet­ko nechať tak a utiecť nie­kam ďale­ko? Pres­ne toto je prí­beh mla­dé­ho cha­la­na z kni­hy Jona Kra­kau­e­ra. Hlav­ný hrdi­na, Chris­top­her McCand­less, pochá­dza z dob­re situ­ova­nej rodi­ny. Má však plné zuby všet­kej hon­by za majet­kom, kto­rá ho obklo­pu­je a jed­né­ho dňa pohár jeho trpez­li­vos­ti pre­te­čie. Pre­dá svo­je auto, 25 000 dolá­rov daru­je na cha­ri­tu a vydá sa na Aljaš­ku, pre­ží­vať na vlast­nú päsť v divo­či­ne. Jeho prí­beh sa skon­čí tra­gic­ky. Aj keď mla­dý Chris­top­her svo­je puto­va­nie nepre­ži­je, kni­ha uka­zu­je, kam až doká­že mla­dé­ho člo­ve­ka zaviesť nesú­lad osob­ných ide­álov so spo­loč­nos­ťou. Je zrkad­lom več­né­ho boja medzi túž­bou po slo­bo­de a túž­bou nie­kam pat­riť, kto­rý sa odo­hrá­va v kaž­dom z nás.

Kaž­dý správ­ny líder musí vedieť, kam sme­ru­je. Čím jas­nej­šie sú tvo­je hod­no­ty a ide­ály, tým sil­nej­ším líd­rom doká­žeš byť. Pre­to nevá­haj siah­nuť po kni­hách, kto­ré roz­ší­ria tvo­je obzo­ry.

Zdroj: medium.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)