Týchto 5 kníh o líder­stve ťa prek­vapí, ale aj fas­ci­nuje

Martin Halada / 8. septembra 2016 / Tools a produktivita

Ak chceš roz­ví­jať svoj osobný a vod­cov­ský poten­ciál, ale už máš po krk tra­dič­ných kníh o pod­ni­kaní a hľa­dáš niečo odlišné, kli­kol si na správny člá­nok. Nájdi si knihu, ktorá ťa naj­viac zaujme a máš ver­ného spo­loč­níka do upr­ša­ných jesen­ných dní.

1. Čin­gis­chán od Jacka Weat­her­forda

24564_1_big

foto: antikvariat-bohumin.cz

Väč­šina his­to­ric­kých zdro­jov sa zaoberá obrov­skými voj­no­vými úspechmi Mon­go­lov a zjed­no­te­ním mon­gol­ských kme­ňov pod vede­ním Čin­gis­chána. Kniha Jacka Weat­her­forda ti umožní pozrieť sa na túto epo­chu sve­to­vých dejín pod iným uhlom. Weat­her­ford zachy­táva sociálne a eko­no­mické úspe­chy ríše. Čin­gis­chá­novi sa poda­rilo zaviesť úrad­nícky apa­rát, ktorý strá­žil jeho moc, a to v časoch, keď sa bežne pano­valo na základe kme­ňo­vých a prí­bu­zen­ských vzťa­hov. Divoké kmene doká­zal zjed­no­tiť a spra­vod­livo medzi ne roz­de­liť korisť, ktorú zís­kali z plie­ne­nia. Navyše Čin­gis­chán zavie­dol moc zákona. Zavie­dol zákony, ktoré museli dodr­žia­vať všetci, aj on sám. Aj keď by si nemal nikdy roz­pú­ta­vať vojny, je mnoho vecí, ktoré sa dá z tejto knihy naučiť. Pre­tože byť líd­rom a zís­kať si rešpekt pod­ria­de­ných vyža­duje ohromné schop­nosti.

2. Inner game (vnú­torná hra) tenisu

inner-game-of-tennis

foto: athletewithstent.com

Túto knihu o tenise, ktorú Timothy Gal­lwey napí­sal v roku 1972. Ako autor vysvet­ľuje, každý zápas má dve časti. To, čo sa odo­hráva navo­nok a vnú­tornú hru, ktorá sa odo­hráva v našich moz­goch. Kniha sa zame­riava práve na boj, ktorý hráme sami so sebou vo svo­jej hlave.

Že nemáte radi tenis? Nevadí! Prin­cípy opí­sané v tejto knihe sa uplat­nia v akej­koľ­vek časti tvojho života, v kto­rej chceš byť úspešný. Naprí­klad aj v biz­nise. Ak chceš dosa­ho­vať vrcho­lové výsledky, musíš pre­ko­nať roz­por medzi dvoma zlož­kami našej osob­nosti. Medzi tým, čo si mys­líme a čo robíme. Viac sa už dočí­taš priamo na strán­kach písa­ných perom Timot­hyho Gal­lweya.

3. Neslab­núť od Lau­renca Sha­mesa a Petra Bar­tona

notfadeaway-by-laurenceshames

foto: jamesclear.com

Jeden z auto­rov knihy, Peter Bar­ton, bol člo­vek, ktorý žil život naplno. Nevy­hý­bal sa riziku a nebál sa pri­jať akú­koľ­vek výzvu. Stal sa úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom, man­že­lom a otcom troch detí. Ako čerstvý päť­de­siat­nik však stre­tol naj­väč­šiu životnú pre­kážku — diag­nos­ti­ko­vali mu rako­vinu. V knihe sa zamýšľa nad živo­tom, osla­vuje ho, vníma všetky svoje túžby a stra­chy v kon­traste s diag­nó­zou blí­žia­cej sa smrti. Napriek ťaž­kej diag­nóze autor nestráca zmy­sel pre humor a radosť žiť. Táto kniha ťa dove­die k slzám. A ak nepla­češ, tak ťa aspoň pri­núti zamys­lieť sa nad tým, čo je v živote naozaj to naj­dô­le­ži­tej­šie.

4. Navrho­vať je ľud­ské

slide_1

foto: likesuccess.com

V kaž­dom zmys­lu­pl­nom živote sme sami inži­niermi vlast­ného šťas­tia. Skú­mame, expe­ri­men­tu­jeme, vytvá­rame nové veci. Táto kniha o pro­jek­to­vaní veľ­kých sta­vieb ako sú mosty, budovy alebo cesty, ťa naučí, že ani v takej význam­nej a eru­do­va­nej vede ako je sta­vebné inži­nier­stvo nie je možné pred­ví­dať všetky riziká. Autor Henry Pet­roski nás učí, že chyby sú nevy­hnut­nou súčas­ťou napre­do­va­nia. Vyz­dvi­huje dôle­ži­tosť pri­ja­tia chyby a schop­nosti pou­čiť sa z nej.

5. Jon Kra­kauer a jeho kniha Útek do divo­činy

wild1

foto: studymode.com

Poznáš ten pocit, keď máš všet­kého jed­no­du­cho po krk? Keď chceš všetko nechať tak a utiecť nie­kam ďaleko? Presne toto je prí­beh mla­dého cha­lana z knihy Jona Kra­kau­era. Hlavný hrdina, Chris­top­her McCand­less, pochá­dza z dobre situ­ova­nej rodiny. Má však plné zuby všet­kej honby za majet­kom, ktorá ho obklo­puje a jed­ného dňa pohár jeho trpez­li­vosti pre­te­čie. Predá svoje auto, 25 000 dolá­rov daruje na cha­ritu a vydá sa na Aljašku, pre­ží­vať na vlastnú päsť v divo­čine. Jeho prí­beh sa skončí tra­gicky. Aj keď mladý Chris­top­her svoje puto­va­nie nepre­žije, kniha uka­zuje, kam až dokáže mla­dého člo­veka zaviesť nesú­lad osob­ných ide­álov so spo­loč­nos­ťou. Je zrkad­lom več­ného boja medzi túž­bou po slo­bode a túž­bou nie­kam pat­riť, ktorý sa odo­hráva v kaž­dom z nás.

Každý správny líder musí vedieť, kam sme­ruje. Čím jas­nej­šie sú tvoje hod­noty a ide­ály, tým sil­nej­ším líd­rom doká­žeš byť. Preto nevá­haj siah­nuť po kni­hách, ktoré roz­ší­ria tvoje obzory.

Zdroj: medium.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)