Týchto 5 slo­ven­ských firiem patrí medzi naj­rých­lej­šie ras­túce tech spo­loč­nosti v stred­nej Európe

Jakub Jablonický / 26. októbra 2016 / Business

V kaž­do­roč­nom reb­ríčku Delo­itte Tech­no­logy Fast 50 CE sa tento rok umiest­nilo 5 slo­ven­ských firiem.

Reb­rí­ček Delo­itte Tech­no­logy Fast 50 CE sa pozerá na naj­rých­lej­šie ras­túce tech firmy v stred­nej Európe (Albán­sko, Bul­har­sko, Bosna a Her­ce­go­vina, Chor­vát­sko, Česká Repub­lika, Estón­sko, Maďar­sko, Lotyš­sko, Litva, Mace­dó­nia, Mol­dav­sko, Čierna Hora, Poľ­sko, Rumun­sko, Srb­sko, Slo­ven­sko a Slo­vin­sko).

Pod­mien­kou na zara­de­nie do Fast 50 2016 bol ročný obrat vo výške aspoň 50 000 eur v rokoch 2012 – 2015. Spo­loč­nosti museli vyrá­bať vlastné tech­no­ló­gie alebo pou­ží­vať významné množ­stvo kapi­tálu na výskum a vývoj. Tak­tiež nemohli byť väč­ši­novo vlast­nené inou spo­loč­nos­ťou.

untitled-4

foto: Delo­itte

Víťazi boli zora­dení podľa prie­mer­ného rastu tržieb počas šty­roch rokov od 2012 – 2015. Podobne ako minulý rok, aj tento rok sa v reb­ríčku umiest­nilo 5 slo­ven­ských firiem. No medzi­ročne sa v ňom udr­žala iba jedna.

Viac firiem malo v reb­ríčku iba Chor­vát­sko (6), Česká repub­lika (7) a Poľ­sko (17).

untitled-2

foto: Delo­itte

4. miesto: JUMP soft – 1 965%

13116030_974969835952278_4464103318949942958_o

foto: FB/JUMP Soft

Naj­rých­lej­šie ras­tú­cou slo­ven­skou fir­mou je tento rok JUMP soft. Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2010 sa zame­riava na data­bá­zové, trans­akčné a busi­ness intel­li­gence rie­še­nia v cloude.

JUMP soft sa z nekon­venč­ného tech­no­lo­gic­kého star­tupu za rela­tívne krátky čas vypra­co­val na soft­vé­rový dom s viac ako 70 zamest­nan­cami a nie je teda prek­va­pe­ním, že sa vo Fast 50 umiest­nil tak vysoko.

15. miesto: STU­DIO 727 – 841%

14305359_1288504321194709_7087977637819408222_o

foto: FB/Studio 727

Stu­dio 727 pomáha svo­jim kli­en­tom vo svete filmu a reklamy. Špe­cia­li­zuje sa na VFX a 3D.

V roku 2012 vytvo­rili pro­jekt Digi­tálne Múzeum, v kto­rom zdi­gi­ta­li­zo­vali viac ako 120 000 kul­túr­nych objek­tov a vytvo­rili mili­óny foto­grafí a 3D digi­tál­nych replík pre Múzeum SNP v Ban­skej Bys­trici.

Dnes štú­dio ponúka úplnú pro­duk­ciu a post­pro­duk­ciu ako aj tri plne vyba­vené fil­mové ate­li­éry.

30. miesto: Ali­ter Tech­no­lo­gies – 484%

14480550_10154581334563887_3319774292740840368_o

foto: FB/Aliter Tech­no­lo­gies

Spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies sa okrem Fast 50 umiest­nila aj v reb­ríčku BIG 5, ktorý hod­notí veľké firmy s neoby­čaj­ným ras­tom za posled­ných 5 rokov. Kri­té­riá sú rov­naké ako pri Fast 50 s tým, že v posled­nom mera­nom roku (2015) musí ročný obrat dosiah­nuť aspoň 25 mili­ó­nov eur.

Ali­ter ponúka uni­kátne rie­še­nia na mieru v oblas­tiach ICT sys­té­mov, vývoja soft­véru a vývoja a dizajnu špe­ciál­nych sys­té­mov pre ozb­ro­jené sily, záchranné služby a poli­cajné zložky.

33. miesto: Pizza SEO – 452%

735572_589748601077049_1382158945_o

foto: FB/Pizza SEO

Pizza SEO Andreja Sal­nera je pora­den­ská firma zame­raná na online mar­ke­ting s vyše 10-roč­nými skú­se­nos­ťami.

Svo­jim kli­en­tom ponúka kom­plexné online visi­bi­lity rie­še­nia, služby SEO, online reklamy, UX kon­zul­tá­cie a komu­ni­ká­ciu na sociál­nych sie­ťach. Okrem toho Pizza SEO tvorí aj kom­pletné web­stránky, ktoré sú už od začiatku opti­ma­li­zo­vané pre vyhľa­dá­vače.

41. miesto: BSP App­li­ca­ti­ons – 381%

13047776_1613631705626905_7706584629245519557_o

foto: FB/BSP App­li­ca­ti­ons

Pre BSP App­li­ca­ti­ons je to už druhý rok vo Fast 50. Minulý rok sa v reb­ríčku umiest­nila na štvr­tom mieste s vyše 1000-per­cent­ným ras­tom.

Spo­loč­nosť, ktorá bola zalo­žená už v roku 2006, sa dnes špe­cia­li­zuje na vývoj cus­tom apli­ká­cií, IT kurzy a cer­ti­fi­ká­cie, vývoj, apli­ká­ciu a manaž­ment IT infra­štruk­túr, sys­témy na manaž­ment doku­men­tov a digi­ta­li­zá­ciu doku­men­tov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/JUMP soft / FB/studio 727

Pridať komentár (0)