Tých­to 5 slo­ven­ských firiem pat­rí medzi naj­rých­lej­šie ras­tú­ce tech spo­loč­nos­ti v stred­nej Euró­pe

Jakub Jablonický / 26. októbra 2016 / Business

V kaž­do­roč­nom reb­ríč­ku Delo­it­te Tech­no­lo­gy Fast 50 CE sa ten­to rok umiest­ni­lo 5 slo­ven­ských firiem.

Reb­rí­ček Delo­it­te Tech­no­lo­gy Fast 50 CE sa poze­rá na naj­rých­lej­šie ras­tú­ce tech fir­my v stred­nej Euró­pe (Albán­sko, Bul­har­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Chor­vát­sko, Čes­ká Repub­li­ka, Estón­sko, Maďar­sko, Lotyš­sko, Lit­va, Mace­dó­nia, Mol­dav­sko, Čier­na Hora, Poľ­sko, Rumun­sko, Srb­sko, Slo­ven­sko a Slo­vin­sko).

Pod­mien­kou na zara­de­nie do Fast 50 2016 bol roč­ný obrat vo výš­ke aspoň 50 000 eur v rokoch 2012 – 2015. Spo­loč­nos­ti muse­li vyrá­bať vlast­né tech­no­ló­gie ale­bo pou­ží­vať význam­né množ­stvo kapi­tá­lu na výskum a vývoj. Tak­tiež nemoh­li byť väč­ši­no­vo vlast­ne­né inou spo­loč­nos­ťou.

untitled-4

foto: Delo­it­te

Víťa­zi boli zora­de­ní pod­ľa prie­mer­né­ho ras­tu tržieb počas šty­roch rokov od 2012 – 2015. Podob­ne ako minu­lý rok, aj ten­to rok sa v reb­ríč­ku umiest­ni­lo 5 slo­ven­ských firiem. No medzi­roč­ne sa v ňom udr­ža­la iba jed­na.

Viac firiem malo v reb­ríč­ku iba Chor­vát­sko (6), Čes­ká repub­li­ka (7) a Poľ­sko (17).

untitled-2

foto: Delo­it­te

4. mies­to: JUMP soft – 1 965%

13116030_974969835952278_4464103318949942958_o

foto: FB/JUMP Soft

Naj­rých­lej­šie ras­tú­cou slo­ven­skou fir­mou je ten­to rok JUMP soft. Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2010 sa zame­ria­va na data­bá­zo­vé, trans­akč­né a busi­ness intel­li­gen­ce rie­še­nia v clou­de.

JUMP soft sa z nekon­venč­né­ho tech­no­lo­gic­ké­ho star­tu­pu za rela­tív­ne krát­ky čas vypra­co­val na soft­vé­ro­vý dom s viac ako 70 zamest­nan­ca­mi a nie je teda prek­va­pe­ním, že sa vo Fast 50 umiest­nil tak vyso­ko.

15. mies­to: STU­DIO 727 – 841%

14305359_1288504321194709_7087977637819408222_o

foto: FB/Studio 727

Stu­dio 727 pomá­ha svo­jim kli­en­tom vo sve­te fil­mu a rekla­my. Špe­cia­li­zu­je sa na VFX a 3D.

V roku 2012 vytvo­ri­li pro­jekt Digi­tál­ne Múze­um, v kto­rom zdi­gi­ta­li­zo­va­li viac ako 120 000 kul­túr­nych objek­tov a vytvo­ri­li mili­ó­ny foto­gra­fí a 3D digi­tál­nych replík pre Múze­um SNP v Ban­skej Bys­tri­ci.

Dnes štú­dio ponú­ka úpl­nú pro­duk­ciu a post­pro­duk­ciu ako aj tri plne vyba­ve­né fil­mo­vé ate­li­é­ry.

30. mies­to: Ali­ter Tech­no­lo­gies – 484%

14480550_10154581334563887_3319774292740840368_o

foto: FB/Aliter Tech­no­lo­gies

Spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies sa okrem Fast 50 umiest­ni­la aj v reb­ríč­ku BIG 5, kto­rý hod­no­tí veľ­ké fir­my s neoby­čaj­ným ras­tom za posled­ných 5 rokov. Kri­té­riá sú rov­na­ké ako pri Fast 50 s tým, že v posled­nom mera­nom roku (2015) musí roč­ný obrat dosiah­nuť aspoň 25 mili­ó­nov eur.

Ali­ter ponú­ka uni­kát­ne rie­še­nia na mie­ru v oblas­tiach ICT sys­té­mov, vývo­ja soft­vé­ru a vývo­ja a dizaj­nu špe­ciál­nych sys­té­mov pre ozb­ro­je­né sily, záchran­né služ­by a poli­caj­né zlož­ky.

33. mies­to: Piz­za SEO – 452%

735572_589748601077049_1382158945_o

foto: FB/Pizza SEO

Piz­za SEO Andre­ja Sal­ne­ra je pora­den­ská fir­ma zame­ra­ná na onli­ne mar­ke­ting s vyše 10-roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi.

Svo­jim kli­en­tom ponú­ka kom­plex­né onli­ne visi­bi­li­ty rie­še­nia, služ­by SEO, onli­ne rekla­my, UX kon­zul­tá­cie a komu­ni­ká­ciu na sociál­nych sie­ťach. Okrem toho Piz­za SEO tvo­rí aj kom­plet­né web­strán­ky, kto­ré sú už od začiat­ku opti­ma­li­zo­va­né pre vyhľa­dá­va­če.

41. mies­to: BSP App­li­ca­ti­ons – 381%

13047776_1613631705626905_7706584629245519557_o

foto: FB/BSP App­li­ca­ti­ons

Pre BSP App­li­ca­ti­ons je to už dru­hý rok vo Fast 50. Minu­lý rok sa v reb­ríč­ku umiest­ni­la na štvr­tom mies­te s vyše 1000-per­cent­ným ras­tom.

Spo­loč­nosť, kto­rá bola zalo­že­ná už v roku 2006, sa dnes špe­cia­li­zu­je na vývoj cus­tom apli­ká­cií, IT kur­zy a cer­ti­fi­ká­cie, vývoj, apli­ká­ciu a manaž­ment IT infra­štruk­túr, sys­té­my na manaž­ment doku­men­tov a digi­ta­li­zá­ciu doku­men­tov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/JUMP soft / FB/studio 727

Pridať komentár (0)