Uber a AirBnB využili pre svoj rake­tový vzo­stup ľud­skú leni­vosť

Dárius Polák / 19. mája 2016 / Business

Gary Vay­ner­chuk je pod­ni­ka­teľ, inves­tor a známa osob­nosť na inter­nete. Vo svo­jom blogu naráža na dva známe star­tupy, ktoré na svoj rýchly vzo­stup využili jeden z ľud­ských hrie­chov – leni­vosť. Ide pri­tom o dva fak­tory – pocho­pe­nie a ino­vá­cia trhu, ktoré ti zabez­pe­čia udr­ža­nie v hre.

V posled­ných rokoch sme ako spo­loč­nosť pre­šli veľ­kou kul­túr­nou zme­nou – pro­fi­lu­jeme seba a svoju osob­nosť na inter­nete, sociál­nych sie­ťach, samoz­rejme za veľ­kej pomoci smart­fó­nov. Žijeme v dobe, kedy všetko náj­deš a vyba­víš na inter­nete.

Pri takýchto tech­no­lo­gic­kých pokro­koch veľa biz­ni­sov zapadne pra­chom. Ich foun­deri sú totiž prí­liš kom­fortní so svo­jou súčas­nou situ­áciou. Tým sa myslí to, že nere­a­gujú na trh a nehľa­dajú spô­soby, ako ino­vo­vať vo svo­jej bran­dži. Sú skrátka spo­kojní s tým, čo majú.

151204-DailyVee_Episode_001_02_1920x1080

foto: garyvaynerchuk.com

Vay­ner­chuk každý deň roz­mýšľa nad tým, ako môže prísť o svoje pod­ni­ka­nie (vlastní mediálnu agen­túru Vay­ner­Me­dia). Tým má na mysli to, ako môžu jeho kon­ku­renti naru­šiť jeho súčasné tržby a pozí­ciu na trhu. Takto vie, ako odha­liť medzery a využiť ich vo svoj pros­pech. Byť na správ­nej strane trhu je kľú­čové. Nepo­cho­pil si, že?

Prečo Gar­ret Camp (zakla­da­teľ Stum­ble­Upon — exten­zia v pre­hlia­dači Chrome) a Tra­vis Kala­nick (zakla­da­teľ Red Swo­osh — peer-to-peer zdie­ľa­nie súbo­rov), dvaja ľudia mimo doprav­ného biz­nisu, doká­zali vytvo­riť spo­loč­nosť, kvôli kto­rej kra­chujú taxi služby? Ako dvaja štu­denti na mizine (Brian Chesky a Joe Geb­bia) prišli na to, že môžu pre­na­jať svoje pod­kro­vie v San Fran­ciscu a začať kon­ku­ro­vať Hil­tonu? Vysvet­le­nie je tu: Ino­vali tam, kde ich tra­dičný rivali nie. Stali sa ino­vá­tormi, ktorí videli tú medzeru v roz­má­ha­jú­com sa online trhu.

having-blown-it-on-uber-investor-gary-vaynerchuk-shares-his-lessons-on-how-to-spot-the-next-unicorn-728x410

foto: realsuccess.net

Vlast­níci taxi spo­loč­ností mali vidieť prí­le­ži­tosť, ktorú videl Uber. Hil­ton mal začať robiť to, čo AirBnB ešte pred­tým, než cha­lani našli otvo­rený trh. No nevi­deli a neza­čali.

A keď sa na to pozrieš, Uber a AirBnB nie sú iba dva „jed­no­rožce” (miliar­dové star­tupy), ktoré zobrali prí­le­ži­tosť vete­rá­nom v prie­mysle. Čím rých­lej­šie si uve­do­míš, aký pohyb­livý a rýchly trh je, tým rých­lej­šie dosta­neš svoju pozí­ciu vyš­šie. Uber­Rush a Ama­zon Prime Now teraz pre­vzali prí­le­ži­tosť FedEx-u. Gmail zme­nil hru glo­bál­nej komu­ni­ká­cie. Deje sa to stále.

Ak roz­mýš­ľaš nad zalo­že­ním biz­nisu, alebo si už v odvetví, ktoré sa podľa ľudí veľmi nezmení, musíš roz­mýš­ľať ako ino­vá­tor. Prečo? Pre­tože to je jediný spô­sob, ako sa dostať nad ostat­ných.

Vay­ner­chuk má dve oblasti, v kto­rých je podľa neho miesto na ino­vá­ciu. Nemá ešte pre­mys­lené, ako ich správne exe­ku­ovať a môžeš ich kľudne spo­chyb­niť.

maxresdefault

foto: Youtube/Gary Vay­ner­chuk

1. Fast Food pre auto­nómne autá

Bolo by na čase, aby fast food kon­cerny ako je McDonald´s alebo Bur­ger King uzav­reli dohodu s Toy­o­tou alebo Google a začali vytvá­rať pro­ces posky­to­va­nia gas­tro slu­žieb pro­stred­níc­tvom samo­jaz­dia­cich áut. Pointa je v tom, že ak nie­kto dochá­dza 45 minút do práce, bude sa chcieť prav­de­po­dobne nara­ňaj­ko­vať. Mali by to v pod­state na pod­nose.

Vay­ner­chuk pred­po­vedá, že za desať až dvad­sať rokov budú auto­nómne autá popu­lárne a bolo by super nasko­čiť na tento vlak čo naj­skôr. Mobilné reštau­rá­cie – jede­nie po ceste, doslova. Bolo by zau­jí­mavé vidieť, ktorá z veľ­kých spo­loč­ností sa na to chytí ako prvá ešte pred­tým, než si to uve­domí nie­kto úplne iný a využije to vo svoj pros­pech.

Google-Self-Driving-Lexus1

foto: mashable.com

2. Smart oble­če­nie

Módne spo­loč­nosti mali začať inves­to­vať do výskumu a vývoja smart oble­če­nia už dávno.

Pre pred­stavu – také smart noha­vice by napr. merali tvoju váhu a sle­do­vali tvoju chô­dzu. Pokiaľ by si mal nesprávne drža­nie tela, dostal by si noti­fi­ká­ciu o tom, ako ško­díš vlast­nej chrb­tici a odpo­rú­ča­nie, ako to napra­viť, ešte pred­tým než dôjde ku sku­toč­nému ublí­že­niu na zdraví.

Každý pod­ni­ka­teľ so zdra­vým sed­liac­kym roz­umom roz­mýšľa nad tým, ako zlep­šiť svoje pod­ni­ka­nie. Kom­fortná zóna je síce prí­jemná, no po chvíli je nudná a ste­re­otypná. A nudné a ste­re­otypné veci si neku­puje nikto.

smart-clothing-technology

foto: topfitnessapps.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej fotky: usatoday.com/sbs.com

Pridať komentár (0)