Uber a AirB­nB využi­li pre svoj rake­to­vý vzo­stup ľud­skú leni­vosť

Dárius Polák / 19. mája 2016 / Business

Gary Vay­ner­chuk je pod­ni­ka­teľ, inves­tor a zná­ma osob­nosť na inter­ne­te. Vo svo­jom blo­gu nará­ža na dva zná­me star­tu­py, kto­ré na svoj rých­ly vzo­stup využi­li jeden z ľud­ských hrie­chov – leni­vosť. Ide pri­tom o dva fak­to­ry – pocho­pe­nie a ino­vá­cia trhu, kto­ré ti zabez­pe­čia udr­ža­nie v hre.

V posled­ných rokoch sme ako spo­loč­nosť pre­šli veľ­kou kul­túr­nou zme­nou – pro­fi­lu­je­me seba a svo­ju osob­nosť na inter­ne­te, sociál­nych sie­ťach, samoz­rej­me za veľ­kej pomo­ci smart­fó­nov. Žije­me v dobe, kedy všet­ko náj­deš a vyba­víš na inter­ne­te.

Pri takých­to tech­no­lo­gic­kých pokro­koch veľa biz­ni­sov zapad­ne pra­chom. Ich foun­de­ri sú totiž prí­liš kom­fort­ní so svo­jou súčas­nou situ­áci­ou. Tým sa mys­lí to, že nere­a­gu­jú na trh a nehľa­da­jú spô­so­by, ako ino­vo­vať vo svo­jej bran­dži. Sú skrát­ka spo­koj­ní s tým, čo majú.

151204-DailyVee_Episode_001_02_1920x1080

foto: garyvaynerchuk.com

Vay­ner­chuk kaž­dý deň roz­mýš­ľa nad tým, ako môže prí­sť o svo­je pod­ni­ka­nie (vlast­ní mediál­nu agen­tú­ru Vay­ner­Me­dia). Tým má na mys­li to, ako môžu jeho kon­ku­ren­ti naru­šiť jeho súčas­né trž­by a pozí­ciu na trhu. Tak­to vie, ako odha­liť medze­ry a využiť ich vo svoj pros­pech. Byť na správ­nej stra­ne trhu je kľú­čo­vé. Nepo­cho­pil si, že?

Pre­čo Gar­ret Camp (zakla­da­teľ Stum­ble­Upon — exten­zia v pre­hlia­da­či Chro­me) a Tra­vis Kala­nick (zakla­da­teľ Red Swo­osh — peer-to-peer zdie­ľa­nie súbo­rov), dva­ja ľudia mimo doprav­né­ho biz­nisu, doká­za­li vytvo­riť spo­loč­nosť, kvô­li kto­rej kra­chu­jú taxi služ­by? Ako dva­ja štu­den­ti na mizi­ne (Brian Ches­ky a Joe Geb­bia) priš­li na to, že môžu pre­na­jať svo­je pod­kro­vie v San Fran­cis­cu a začať kon­ku­ro­vať Hil­to­nu? Vysvet­le­nie je tu: Ino­va­li tam, kde ich tra­dič­ný riva­li nie. Sta­li sa ino­vá­tor­mi, kto­rí vide­li tú medze­ru v roz­má­ha­jú­com sa onli­ne trhu.

having-blown-it-on-uber-investor-gary-vaynerchuk-shares-his-lessons-on-how-to-spot-the-next-unicorn-728x410

foto: realsuccess.net

Vlast­ní­ci taxi spo­loč­nos­tí mali vidieť prí­le­ži­tosť, kto­rú videl Uber. Hil­ton mal začať robiť to, čo AirB­nB ešte pred­tým, než cha­la­ni našli otvo­re­ný trh. No nevi­de­li a neza­ča­li.

A keď sa na to pozrieš, Uber a AirB­nB nie sú iba dva „jed­no­rož­ce” (miliar­do­vé star­tu­py), kto­ré zobra­li prí­le­ži­tosť vete­rá­nom v prie­mys­le. Čím rých­lej­šie si uve­do­míš, aký pohyb­li­vý a rých­ly trh je, tým rých­lej­šie dosta­neš svo­ju pozí­ciu vyš­šie. Uber­Rush a Ama­zon Pri­me Now teraz pre­vza­li prí­le­ži­tosť FedEx-u. Gmail zme­nil hru glo­bál­nej komu­ni­ká­cie. Deje sa to stá­le.

Ak roz­mýš­ľaš nad zalo­že­ním biz­ni­su, ale­bo si už v odvet­ví, kto­ré sa pod­ľa ľudí veľ­mi nezme­ní, musíš roz­mýš­ľať ako ino­vá­tor. Pre­čo? Pre­to­že to je jedi­ný spô­sob, ako sa dostať nad ostat­ných.

Vay­ner­chuk má dve oblas­ti, v kto­rých je pod­ľa neho mies­to na ino­vá­ciu. Nemá ešte pre­mys­le­né, ako ich správ­ne exe­ku­ovať a môžeš ich kľud­ne spo­chyb­niť.

maxresdefault

foto: Youtube/Gary Vay­ner­chuk

1. Fast Food pre auto­nóm­ne autá

Bolo by na čase, aby fast food kon­cer­ny ako je McDonald´s ale­bo Bur­ger King uzav­re­li doho­du s Toy­o­tou ale­bo Goog­le a zača­li vytvá­rať pro­ces posky­to­va­nia gas­tro slu­žieb pro­stred­níc­tvom samo­jaz­dia­cich áut. Poin­ta je v tom, že ak nie­kto dochá­dza 45 minút do prá­ce, bude sa chcieť prav­de­po­dob­ne nara­ňaj­ko­vať. Mali by to v pod­sta­te na pod­no­se.

Vay­ner­chuk pred­po­ve­dá, že za desať až dvad­sať rokov budú auto­nóm­ne autá popu­lár­ne a bolo by super nasko­čiť na ten­to vlak čo naj­skôr. Mobil­né reštau­rá­cie – jede­nie po ces­te, doslo­va. Bolo by zau­jí­ma­vé vidieť, kto­rá z veľ­kých spo­loč­nos­tí sa na to chy­tí ako prvá ešte pred­tým, než si to uve­do­mí nie­kto úpl­ne iný a využi­je to vo svoj pros­pech.

Google-Self-Driving-Lexus1

foto: mashable.com

2. Smart oble­če­nie

Mód­ne spo­loč­nos­ti mali začať inves­to­vať do výsku­mu a vývo­ja smart oble­če­nia už dáv­no.

Pre pred­sta­vu – také smart noha­vi­ce by napr. mera­li tvo­ju váhu a sle­do­va­li tvo­ju chô­dzu. Pokiaľ by si mal nespráv­ne drža­nie tela, dostal by si noti­fi­ká­ciu o tom, ako ško­díš vlast­nej chrb­ti­ci a odpo­rú­ča­nie, ako to napra­viť, ešte pred­tým než dôj­de ku sku­toč­né­mu ublí­že­niu na zdra­ví.

Kaž­dý pod­ni­ka­teľ so zdra­vým sed­liac­kym roz­umom roz­mýš­ľa nad tým, ako zlep­šiť svo­je pod­ni­ka­nie. Kom­fort­ná zóna je síce prí­jem­ná, no po chví­li je nud­ná a ste­re­otyp­ná. A nud­né a ste­re­otyp­né veci si neku­pu­je nikto.

smart-clothing-technology

foto: topfitnessapps.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej fot­ky: usatoday.com/sbs.com

Pridať komentár (0)