Uber chys­tá v bra­ti­sla­ve nanu­ko­vý pia­tok

Petra Lančaričová / 13. júla 2016 / Zo Slovenska

Pri prí­le­ži­tos­ti Medzi­ná­rod­né­ho dňa zmrz­li­ny, Uber po prvý krát zapo­jí aj Slo­ven­sko do zmrz­li­no­vej tra­dí­cie.

Uber je cel­ko­vo ino­va­tív­ny, ale akcie ako tie­to, voze­nie ľudí na voľ­by a na hokej zdar­ma, mu len pri­dá­va­jú na atrak­ti­vi­te. Uber u nás začal fun­go­vať minu­lý rok v augus­te, odke­dy už zazna­me­na­li viac asi 30 000 pou­ží­va­te­ľov. Ten­to rok to však vyšlo aj nám a Bra­ti­sla­va sa zapo­jí do kaž­do­roč­né­ho Uber zmrz­li­no­vé­ho dňa. Vybra­nou par­tner­skou fir­mou na ten­to chla­de­ný deň je ten­to rok celo­sve­to­vo fir­ma Uni­le­ver so svo­ji­mi nanuk­mi Mag­num. V kaž­dom mes­te a v kaž­dej kra­ji­ne budú nanu­ky tro­cha iné, pod­ľa chu­tí a rôz­no­ro­dos­ti kra­jín. U nás budú počas piat­ka dávať nové nanu­ky Doub­le Cho­co­la­te a Doub­le Cara­mel, okrem iných samoz­rej­me.

uber aplikacia lepsia

foto: siliconbeat.com

Zmrz­li­no­vé autá budú špe­ciál­ne ozna­če­né a zmrz­li­na bude dodá­va­ná medzi 11 a 15, pres­ne na čas poobed­né­ho dezer­tu. V apli­ká­cii Uber sa v pia­tok obja­ví iko­na Ube­rI­ceC­re­am, kto­rú si môžeš zaklik­núť a prí­de ti magic­ký balí­ček. Najb­liž­ší vodič ti pri­ve­zie 6 nanu­kov, či už pre rodi­nu, pria­te­ľov, ale­bo kole­gov. Zmrz­li­na sa bude voziť v chla­dia­cich boxoch, kto­ré budú so suchým ľadom. Balík ťa vyj­de na 2 eurá a dosta­neš k nemu aj odzna­ky a taš­ku.

smrzlinka s autom

foto: brit.co

Mar­ke­ting Uber pre Čes­ko a Slo­ven­sko sa vyjad­ril, že oča­ká­va­jú obrov­ský záu­jem a pre­to môže kaž­dý uží­va­teľ využiť služ­by iba raz. Avšak svet­lou strán­kou je, že ak je vás 6 a dosta­ne­me 6 nanu­kov, kaž­dý z vás môže využiť služ­bu a všet­ci bude­te mať nanu­kov viac ako dosť. A pres­ne na toto odka­zu­je aj zmrz­li­no­vé mot­to Uber #indul­ge­to­get­her, teda dopraj­te si spo­loč­ne. 

Zmrz­li­no­vá akcia bude ten­to rok pre­bie­hať v 69 kra­ji­nách, 400 mes­tách a na šies­tich kon­ti­nen­toch.

zdroj: newsroom.uber.com, zdroj titul­nej foto: brit.com

Pridať komentár (0)