Uber chystá v bra­ti­slave nanu­kový pia­tok

Petra Lančaričová / 13. júla 2016 / Zo Slovenska

Pri prí­le­ži­tosti Medzi­ná­rod­ného dňa zmrz­liny, Uber po prvý krát zapojí aj Slo­ven­sko do zmrz­li­no­vej tra­dí­cie.

Uber je cel­kovo ino­va­tívny, ale akcie ako tieto, voze­nie ľudí na voľby a na hokej zdarma, mu len pri­dá­vajú na atrak­ti­vite. Uber u nás začal fun­go­vať minulý rok v auguste, odkedy už zazna­me­nali viac asi 30 000 pou­ží­va­te­ľov. Tento rok to však vyšlo aj nám a Bra­ti­slava sa zapojí do kaž­do­roč­ného Uber zmrz­li­no­vého dňa. Vybra­nou par­tner­skou fir­mou na tento chla­dený deň je tento rok celo­sve­tovo firma Uni­le­ver so svo­jimi nanukmi Mag­num. V kaž­dom meste a v kaž­dej kra­jine budú nanuky tro­cha iné, podľa chutí a rôz­no­ro­dosti kra­jín. U nás budú počas piatka dávať nové nanuky Double Cho­co­late a Double Cara­mel, okrem iných samoz­rejme.

uber aplikacia lepsia

foto: siliconbeat.com

Zmrz­li­nové autá budú špe­ciálne ozna­čené a zmrz­lina bude dodá­vaná medzi 11 a 15, presne na čas poobed­ného dezertu. V apli­ká­cii Uber sa v pia­tok objaví ikona Ube­rI­ceC­ream, ktorú si môžeš zaklik­núť a príde ti magický balí­ček. Najb­ližší vodič ti pri­ve­zie 6 nanu­kov, či už pre rodinu, pria­te­ľov, alebo kole­gov. Zmrz­lina sa bude voziť v chla­dia­cich boxoch, ktoré budú so suchým ľadom. Balík ťa vyjde na 2 eurá a dosta­neš k nemu aj odznaky a tašku.

smrzlinka s autom

foto: brit.co

Mar­ke­ting Uber pre Česko a Slo­ven­sko sa vyjad­ril, že oča­ká­vajú obrov­ský záu­jem a preto môže každý uží­va­teľ využiť služby iba raz. Avšak svet­lou strán­kou je, že ak je vás 6 a dosta­neme 6 nanu­kov, každý z vás môže využiť službu a všetci budete mať nanu­kov viac ako dosť. A presne na toto odka­zuje aj zmrz­li­nové motto Uber #indul­ge­to­get­her, teda doprajte si spo­ločne. 

Zmrz­li­nová akcia bude tento rok pre­bie­hať v 69 kra­ji­nách, 400 mes­tách a na šies­tich kon­ti­nen­toch.

zdroj: newsroom.uber.com, zdroj titul­nej foto: brit.com

Pridať komentár (0)