Uber príde aj na Slo­ven­sko

Luky Gašparík / 13. október 2014 / Business

Kon­tro­verzný Uber sa nako­niec chystá aj na Slo­ven­sko. Bude to fiasko, či suc­cess story? Náš HopIn sa môže pri­pra­viť na pár horú­cich chvíľ. 

Trend dnes pri­nie­sol správu o tom, že sa na Slo­ven­sko chystá jeden z naj­ho­rú­cej­ších star­tu­pov súčas­nosti. Ame­rický Uber napre­duje vo svo­jom dobý­janí sveta, aj keď nie všade to ide podľa plánu. Nie­kde vítajú Uber s otvo­re­ným náru­čím a inde mu neve­dia prísť na meno. Ako to bude u nás, je otázne. Ledva sa tu etab­lo­val HopIn a už tu kon­ku­renta, kto­rého si asi naj­me­nej želal. 

Podľa Trendu hľa­dal Uber pred pár týžd­ňami na Lin­ke­dine pozí­cie mar­ke­tin­go­vého mana­žéra a zástupcu gene­rál­neho mana­žéra — nebyť SIU, asi sa aj pri­hlá­sim :). Drahý Trend, sko­rej treba písať. Pozí­cie sú už údajne obsa­dené, tak ak nás náho­dou dotyční čítajú, pro­sím vás ozvať sa nám na mai­lom, za výmenu troch nále­piek SIU sme ochotní uro­biť exklu­zívny roz­ho­vor. 

V Prahe po ukon­čení náboru, trvalo 5 mesia­cov do spus­te­nia služby. Uvi­díme ako dlho to bude trvať u nás. Je však zvy­kom, že tu všetko trvá tro­cha dlh­šie.

Uber má ambí­ciu byť všade. V kaž­dom prog­re­sívne mys­lia­com meste, ktoré potre­buje bez­pečnú, spo­ľah­livú a efek­tívnu dopravu. A Bra­ti­slava nie je výnim­kou. V súčas­nosti skú­mame mož­nosti a súčas­ťou je hľa­da­nie talen­to­va­ných odbor­ní­kov v bra­ti­slav­skom regi­óne,“ rea­go­vala pre TREND.sk Har­riet O’Halloran zo spo­loč­nosti Uber.

Slo­ven­skí taxi­kári nie sú ale vôbec happy. Ledva si zvykli na HopIn a už tu majú ďal­šiu apli­ká­ciu. „Nie sme z toho sku­točne nad­šení. Pat­rím medzi kla­sickú školu, ktorá potre­buje dis­pe­čerku, ktorá dokáže prob­lémy rie­šiť. Uber zatiaľ nevní­mame, ale niečo podobné už na Slo­ven­sku je a vodiči sa do podob­nej služby nehrnú,“ hovorí pre TREND.sk pred­seda Cechu Taxi Bra­ti­slava Milan Vel­čický.

Bliž­šie info náj­dete na stránke eTrendu.

Pridať komentár (0)