Uber reb­ran­duje a takto vyzerá jeho nové logo

Dárius Polák / 2. februára 2016 / Business

Aktu­ali­zá­cia mobil­nej appky pri­ne­sie nový dizajn.

freshnews

Uber opus­til od svojho U’ za niečo, čo sa zdá byť ako mapa s umiest­ne­ním v strede. Odteraz má týmto samos­tatné ikony pre jazd­cov a par­tne­rov.

uber1

zdroj: The­Next­Web

2

zdroj: The­Next­Web

Uber taktiež nový logo­typ, o kto­rej spo­loč­nosť hovorí, že je tro­chu sil­nej­šie, a viac muž­ské, ich slo­vami, odráža to, ako sme vyzreli ako spo­loč­nosť.”; Uber tvrdí, že bol pre­pra­co­vaný, aby ho uží­va­te­lia mohli iden­ti­fi­ko­vať z diaľky.

Ďal­šia ini­cia­tíva na kto­rej  spo­loč­nosť pra­cuje, sa volá Atom”, a pri­ne­sie jedi­nečný vzhľad a pocit pre každé mesto v kto­rom Uber pôsobí. Skôr než aby bolo všetko také iste, Uber sa snaží dodať každému mestu jedi­nečný vzhľad a pocit.

zdroj: The­Next­Web

zdroj: The­Next­Web, zdroj titul­nej fotky: autoevolution.com

Pridať komentár (0)