Uber reb­ran­du­je a tak­to vyze­rá jeho nové logo

Dárius Polák / 2. februára 2016 / Business

Aktu­ali­zá­cia mobil­nej app­ky pri­ne­sie nový dizajn.

freshnews

Uber opus­til od svoj­ho U’ za nie­čo, čo sa zdá byť ako mapa s umiest­ne­ním v stre­de. Odteraz má tým­to samos­tat­né iko­ny pre jazd­cov a par­tne­rov.

uber1

zdroj: The­Next­Web

2

zdroj: The­Next­Web

Uber taktiež nový logo­typ, o kto­rej spo­loč­nosť hovo­rí, že je tro­chu sil­nej­šie, a viac muž­ské, ich slo­va­mi, odrá­ža to, ako sme vyzre­li ako spo­loč­nosť.”; Uber tvr­dí, že bol pre­pra­co­va­ný, aby ho uží­va­te­lia moh­li iden­ti­fi­ko­vať z diaľ­ky.

Ďal­šia ini­cia­tí­va na kto­rej  spo­loč­nosť pra­cu­je, sa volá Atom”, a pri­ne­sie jedi­neč­ný vzhľad a pocit pre kaž­dé mes­to v kto­rom Uber pôso­bí. Skôr než aby bolo všet­ko také iste, Uber sa sna­ží dodať každé­mu mes­tu jedi­neč­ný vzhľad a pocit.

zdroj: The­Next­Web

zdroj: The­Next­Web, zdroj titul­nej fot­ky: autoevolution.com

Pridať komentár (0)