Uber ťa odve­zie k voľ­bám zadar­mo!

Martin Bohunický / 2. marca 2016 / Zo Slovenska

Ube­ru zále­ží na našej budúc­nos­ti. Pre­to ťa k voleb­nej urne odve­zie zadar­mo.

freshnews

Uber je posta­ve­ný na myš­lien­ke slo­bod­nej voľ­by, a pre­to využí­va mož­nosť na jej pod­po­ru na Slo­ven­sku,” píše Uber na svo­jom blo­gu. Pre­to sa s pro­mo kódom “Budem­Vo­lit” odve­zieš 5.marca 2016 k voleb­nej urne zadar­mo. Či Uber nabrie­fo­val šofé­rov aby nám odpo­rú­ča­li, koho máme zvo­liť, to sa dozvie­me asi až pri samot­nej jaz­de :)).

Oča­ká­va­me obrov­ský záu­jem, tak­že sa môže stať, že bude­te musieť skú­siť nie­koľ­ko­krát, než sa vám poda­rí objed­nať voľ­né auto vo vašom oko­lí,” odka­zu­je Uber.

Dúfam, že si dote­raz nevá­hal a bol pri­pra­ve­ný ísť na voľ­by aj bez tej­to vychy­táv­ky. No ak by pred­sa, teraz už sa naozaj nemáš na čo vyho­vo­riť.

zdroj: uber, titul­ná foto: uber

Pridať komentár (0)