Ume­lá inte­li­gen­cia od Goog­le číta 2,856 romá­nov, aby sa s ňou dalo lep­šie poroz­prá­vať

Michaela Líšková / 7. mája 2016 / Tech a inovácie

Už sa nemu­síš han­biť na verej­nos­ti vytiah­nuť naj­nov­šie roman­tic­ké kni­hy. Veď keď už to robí aj Goog­le…

Cie­ľom celé­ho pro­jek­tu je, aby sa Goog­le apli­ká­cia, kto­rá je povest­ná svo­jím str­nu­lým a vec­ným štý­lom, sta­la o nie­čo zho­vor­či­vej­šia. Ako hovo­rí Andrew Dai, Goog­le inži­nier, kto­rý má pro­jekt pod pal­com „bolo by omno­ho uspo­ko­ji­vej­šie, ak by sme sa Goog­le-u pýta­li otáz­ky a sku­toč­ne by poro­zu­mel tomu, čo sme sa ho opý­ta­li, a mohol odpo­ve­dať pri­ro­dze­nej­ším a zná­mej­ším spô­so­bom“.

Goog­le apli­ká­cia má zatiaľ kapa­ci­tu iba na poro­zu­me­nie jed­no­du­chých otá­zok. To zna­me­ná, že ak by si sa spý­tal, kedy bola posta­ve­ná Eif­fe­lo­va veža, apli­ká­cia ti odpo­vie. Chý­ba jej však aký­si zmy­sel pre hlb­šiu komu­ni­ká­ciu a, samoz­rej­me, ešte nez­vlá­da spra­co­vá­vať jem­nej­šie pre­ja­vy ľud­skej reči, ako je naprí­klad sar­kaz­mus.

xojane com

foto: xojane.com

Ume­lá inte­li­gen­cia, kto­rá je tiež zná­ma ako neuró­no­vá sieť, je počí­ta­čo­vý sys­tém, kto­rý sa doká­že učiť a adap­to­vať na zákla­de vstu­pov. Poro­zu­mieť tomu, ako správ­ne spra­co­vať infor­má­cie a na zákla­de toho v ľud­skej reči aj vhod­ne odpo­ve­dať, je vo sve­te ume­lej inte­li­gen­cie obrov­skou výzvou. Väč­ši­na Goog­le pro­duk­tov je zalo­že­ná na tom, že člo­ve­ku odpo­ve­dá počí­tač. Pre­to sa tím Goog­le roz­ho­dol, že svoj AI Engi­ne začne „kŕmiť“ kni­ha­mi, aby tak dosiah­li roz­ší­re­nie slov­nej záso­by a kre­a­tív­nych schop­nos­tí. Prog­ram ume­lej inte­li­gen­cie po pre­čí­ta­ní kni­hy napí­še neja­kú vetu a násled­ne ju porov­ná s tým, čo si pre­čí­tal, aby sa tak pri­blí­žil nefor­mál­ne­mu štý­lu reči.

Mož­no si mys­líš, že det­ské kni­hy by boha­to sta­či­li a nie je potre­ba sia­hať po žen­ských romá­noch. Na to má Goog­le tiež pri­pra­ve­nú odpo­veď, keď tvr­dí, že romá­ny sú vhod­nej­šie. Je to jed­no­du­ché. Hoci majú podob­nú tema­ti­ku a záp­let­ky (vždy ide pred­sa o lás­ku, dôve­ru a pria­teľ­stvo), na roz­diel od det­ských kníh využí­va­jú romá­ny na vyjad­re­nie myš­lie­nok omno­ho šir­šiu slov­nú záso­bu. Čo je prav­da, ak sa nad tým zamyslíš.Toľko rôz­nych spô­so­bov, ako opí­sať chla­po­ve mod­ré oči, to sa nevi­dí len tak.

Cel­ko­vá myš­lien­ka pro­jek­tu je vskut­ku milá. Dai skrát­ka dúfa, že táto ume­lá inte­li­gen­cia bude zho­vor­či­vej­šia a tým poskyt­ne ešte o level či dva vyš­šiu uží­va­teľ­skú skú­se­nosť.
Ešte stá­le si mys­líš, že číta­nie nie je pros­peš­né? Kto­vie, aké témy budeš môcť vďa­ka tomu­to pro­jek­tu o chví­ľu s počí­ta­čom pre­be­rať.

Ex-Machina-UPI-Media3

foto: themetaplex.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: androidauthority.com

Pridať komentár (0)