Umelá inte­li­gen­cia od Google číta 2,856 romá­nov, aby sa s ňou dalo lep­šie poroz­prá­vať

Michaela Líšková / 7. mája 2016 / Tech a inovácie

Už sa nemu­síš han­biť na verej­nosti vytiah­nuť naj­nov­šie roman­tické knihy. Veď keď už to robí aj Google…

Cie­ľom celého pro­jektu je, aby sa Google apli­ká­cia, ktorá je povestná svo­jím str­nu­lým a vec­ným štý­lom, stala o niečo zho­vor­či­vej­šia. Ako hovorí Andrew Dai, Google inži­nier, ktorý má pro­jekt pod pal­com „bolo by omnoho uspo­ko­ji­vej­šie, ak by sme sa Google-u pýtali otázky a sku­točne by poro­zu­mel tomu, čo sme sa ho opý­tali, a mohol odpo­ve­dať pri­ro­dze­nej­ším a zná­mej­ším spô­so­bom“.

Google apli­ká­cia má zatiaľ kapa­citu iba na poro­zu­me­nie jed­no­du­chých otá­zok. To zna­mená, že ak by si sa spý­tal, kedy bola posta­vená Eif­fe­lova veža, apli­ká­cia ti odpo­vie. Chýba jej však akýsi zmy­sel pre hlb­šiu komu­ni­ká­ciu a, samoz­rejme, ešte nez­vláda spra­co­vá­vať jem­nej­šie pre­javy ľud­skej reči, ako je naprí­klad sar­kaz­mus.

xojane com

foto: xojane.com

Umelá inte­li­gen­cia, ktorá je tiež známa ako neuró­nová sieť, je počí­ta­čový sys­tém, ktorý sa dokáže učiť a adap­to­vať na základe vstu­pov. Poro­zu­mieť tomu, ako správne spra­co­vať infor­má­cie a na základe toho v ľud­skej reči aj vhodne odpo­ve­dať, je vo svete ume­lej inte­li­gen­cie obrov­skou výzvou. Väč­šina Google pro­duk­tov je zalo­žená na tom, že člo­veku odpo­vedá počí­tač. Preto sa tím Google roz­ho­dol, že svoj AI Engine začne „kŕmiť“ kni­hami, aby tak dosiahli roz­ší­re­nie slov­nej zásoby a kre­a­tív­nych schop­ností. Prog­ram ume­lej inte­li­gen­cie po pre­čí­taní knihy napíše nejakú vetu a následne ju porovná s tým, čo si pre­čí­tal, aby sa tak pri­blí­žil nefor­mál­nemu štýlu reči.

Možno si mys­líš, že det­ské knihy by bohato sta­čili a nie je potreba sia­hať po žen­ských romá­noch. Na to má Google tiež pri­pra­venú odpo­veď, keď tvrdí, že romány sú vhod­nej­šie. Je to jed­no­du­ché. Hoci majú podobnú tema­tiku a záp­letky (vždy ide predsa o lásku, dôveru a pria­teľ­stvo), na roz­diel od det­ských kníh využí­vajú romány na vyjad­re­nie myš­lie­nok omnoho šir­šiu slovnú zásobu. Čo je pravda, ak sa nad tým zamyslíš.Toľko rôz­nych spô­so­bov, ako opí­sať chla­pove modré oči, to sa nevidí len tak.

Cel­ková myš­lienka pro­jektu je vskutku milá. Dai skrátka dúfa, že táto umelá inte­li­gen­cia bude zho­vor­či­vej­šia a tým poskytne ešte o level či dva vyš­šiu uží­va­teľ­skú skú­se­nosť.
Ešte stále si mys­líš, že číta­nie nie je pros­pešné? Kto­vie, aké témy budeš môcť vďaka tomuto pro­jektu o chvíľu s počí­ta­čom pre­be­rať.

Ex-Machina-UPI-Media3

foto: themetaplex.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: androidauthority.com

Pridať komentár (0)