Ume­nie neús­pe­chu – prí­beh Hoot­Su­ite

Lukáš Timko / 5. júna 2015 / Tools a produktivita

Ako neús­pech s mra­ze­nou veče­rou vie­dol k miliar­do­vému biz­nisu so sociál­nymi médiami. Alebo inak pove­dané, aj fail sa môže nie­kedy pre­me­niť na úspech.

V roku 2007, po sied­mich rokoch vede­nia vlast­nej agen­túry zame­ra­nej na vývoj webu, sa mi črtal veľký úspech. A pri­šiel vo forme „urob si sám” zape­kané alebo dusené jedlo či pečené kura.

Ale vrá­tim sa troška do minu­losti. Začiat­kom nového milé­nia došlo k roz­ma­chu kuchýň, kde si môžete vys­kla­dať a uva­riť vlastné jedlo. Nápad spo­čí­val v tom, že si člo­vek online vybral jedlá, ktoré si chcel pri­pra­viť. Následne sa vybral do kuchyne, kde už mal všetky objed­nané ingre­dien­cie nachys­tané, presne ako v kuchár­skej show. Vysled­kom boli čerstvo pri­pra­vené kura­cie prsia na šam­pi­ó­noch, zaba­lené a “ready to eat” v pro­stredí domova.

Aby to všetko fun­go­valo hladko, chý­bal tomu dobrý soft­vér. A práve tu nastú­pila na scénu moja firma — v tom čase s dvad­sia­timi zamest­nan­cami. Naši deve­lo­péri vytvo­rili pre tieto kuchyne apli­ká­ciu, ktorá umož­nila zákaz­ní­kom nav­ští­viť ich stránku, vybrať si druh jedla, ktoré chceli, zapla­tiť ho atď. Pár mesia­cov po zve­rej­není nás kon­tak­to­valo 300 kuchýň z celej sever­nej Ame­riky, ktoré mali záu­jem o náš soft­vér. 

Bol to náš prvý 6-ciferný obchod. Okam­žite sme sa chy­tili prí­le­ži­tosti, umiest­nili 15 ľudí na tento pro­jekt a za pár mesia­cov bola naša spo­loč­nosť maxi­málne vyťa­žená a zis­ková ako nikdy pred­tým.

Rece­sia v roku 2008 však všetko zme­nila. Každý týž­deň sme stra­tili mini­málne jed­ného zákaz­níka, ktorý bol nútený ukon­čit svoje pod­ni­ka­nie. Do konca roka nad­še­nie z tohto druhu biz­nisu pomi­nulo a náš 6-ciferný obchod bol odrazu bez­cenný.

Pou­čiť sa z neús­pe­chu

Bolo to zdr­vu­júce. Museli sme pre­pus­tiť všet­kých novop­ri­ja­tých zamest­nan­cov. Finan­cie, ktoré sme chceli pou­žiť na pri­ja­tie nových inži­nie­rov, roz­ší­re­nie mar­ke­tin­go­vého tímu a vylep­še­nia celej spo­loč­nosti, boli zrazu fuč. Mali sme pár smut­ných ba priam dep­re­sív­nych dní, kedy kan­ce­lá­ria zívala práz­dno­tou a vašim jedi­ným spo­loč­ní­kom bolo ticho.

Počas týchto týž­dňov a mesia­cov som si uve­do­mil, že táto situ­ácia bola predsa len na niečo dobrá — naučili sme sa pár vecí. Naprí­klad — naša dych­ti­vosť po veľ­kom kli­en­tovi nám dovo­lila nechať kli­en­tov pla­tiť prie­bežne počas trva­nia kon­traktu. To bola chyba, ktorú sme sa sna­žili nezo­pa­ko­vať: Veľki kli­enti, ako sa uká­zalo, sú práve tí, čo chcú a budú pla­tiť vopred.

Naša skú­se­nosť nám pri­niesla ďal­šiu, cel­kom oči­vidnú, lek­ciu: nedá­vať všetky svoje vaj­cia do jed­ného košíka. Našťas­tie sme mali ešte druhý pro­dukt, Meme­labs, ktorý vzni­kol pri­bližne v rov­na­kej dobe. Ten pomá­hal ľuďom vytvá­rať a spra­vo­vať online video súťaže a pri­nie­sol nám nie­koľko veľ­kých zna­čiek.

Šťas­tie sa pri­klo­nilo na našu stranu a tieto spo­loč­nosti nás požia­dali o spro­pa­go­va­nie ich súťaží na sociál­nych sie­ťach. Po pár týžd­ňoch neus­tá­leho pri­hla­so­va­nia a odhla­so­va­nia sa z ich rôz­nych Twit­te­ro­vých a Face­bo­oko­vých účtov sme si uve­do­mili, že potre­bu­jeme lepší nástroj na správu via­ce­rých kli­en­tov a kaná­lov na sociál­nych sie­ťach. A to bol základ Hoot­Su­ite — nástroja na spra­vo­va­nie sociál­nych médií, ktorý má dnes 11 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov, medzi kto­rými náj­dete väč­šinu z top 100 spo­loč­nosti podľa maga­zínu For­tune.

Prečo je dobré pod­stú­piť riziko

Trvalo mi to nejaký čas, kým som sa pou­čil. Neús­pech nie je vždy zlý. Áno, tro­cha to s nami zamá­valo. Vsa­dili sme na pro­dukt – odvet­vie – ktoré nevyšlo. Ale ak by sme robili iba bez­pečné veci – vyví­jali webové nástroje pre lokálne spo­loč­nosti – asi by sme to robili dote­raz.

Namiesto toho sme sa sústre­dili na ambi­ci­óz­nejší cieľ, síce sme prišli o veľa, ale doká­zali sme pri­lá­kať väč­ších kli­en­tov a rýchlo sa pozbie­rať. Táto seba­dô­vera bola kľú­čová, keď sme roz­bie­hali Hoot­su­ite – sna­žili sme sa čo naj­skôr chy­tiť veľkú rybu a hľa­dať veľkú inves­tí­ciu, to všetko sme už zažili.

Dokonca aj dnes, keď máme viac ako 800 zamest­nan­cov a pol tucta kan­ce­lá­rii po celom svete, je riziko súčas­ťou našej kul­túry. Samoz­rejme to so sebou z času na čas pri­náša aj neús­pech. To je však nor­málne. Rýchlo ras­túca spo­loč­nosť v novom pro­stredí nemá moti­vá­ciu spad­núť späť k rie­še­niam pokus a omyl. Musíme si vymys­lieť vlastné účinné rie­še­nia a práve tento pro­ces je nevy­hnutne cha­otický.

Neus­pieť dobre

Musím pove­dať, že neus­pieť sa dá dobre aj zle. Neus­pe­jete zle, ak sa niečo pokazí – veľmi pokazí – a namiesto toho, aby ste si to pri­znali a pou­čili sa z toho, nako­niec ste z neús­pe­chu natoľko zmä­tený, že to pova­žu­jete za víťazs­tvo. Pre mňa je toto ozaj­stný neús­pech: nepriz­na­nie si chýb a nepou­če­nie sa z nich.

Neus­pieť dobre, na dru­hej strane, môže byť pros­pešné pre biz­nis. Začína to zod­po­ved­nos­ťou, nie zmä­te­ním a pohľa­dom do duše, nie uka­zo­va­ním prs­tom. Čo sa poka­zilo? Čo môžeme zachrá­niť? Vieme sa z toho dostať? Ako môžeme pre­dísť tomu, aby sa to nezo­pa­ko­valo? Ak majú spo­loč­nosti kul­túru, ktorá dovo­ľuje pri­znať si neús­pech a pýtať sa na tieto otázky, potom je na dob­rej ceste stať sa úspeš­nou.

Pred­ne­dáv­nom moja spo­loč­nosť dosiahla míľ­nik – prvý 7-ciferný obchod. To by sa ale nestalo, keby sa náš prvý 6-ciferný obchod tak kata­stro­fálne neroz­pa­dol. Hoci úspech je vždy cie­ľom, sku­toč­nosť je, že riziko – a neús­pech – môžu byť nako­niec rov­nako cenné… možno riziko aj očosi viac.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)