Ume­nie zly­hať: Pre­čo je dôle­ži­té nevzdať sa

Simona Hanzelová / 20. októbra 2016 / Lifehacking

Spad­ni sedem­krát, vstaň osem­krát“, hovo­rí jed­no sta­ré japon­ské prí­slo­vie, kto­ré by sme si mali pri­po­mí­nať vždy, keď sa nám neda­rí. Zly­ha­nie – res­pek­tí­ve to, ako sa k nemu posta­ví­me – je tým, čo nás mno­ho­krát delí od úspe­chu. Ľudia sa vo vše­obec­nos­ti neús­pe­chov a zly­ha­nia boja. Zly­ha­nie je však dob­rý uči­teľ – uka­zu­je nám naše nedos­tat­ky, posú­va nás vpred, učí nás poko­re a vďač­nos­ti. Len úspeš­ný člo­vek doká­že zotr­vať a pou­čiť sa zo svo­jich chýb. Všet­ci tí, kto­rí v živo­te nie­čo doká­za­li, zly­ha­li viac­krát, než tí, kto­rí nedo­ká­za­li nič. Neve­ríš? O tom, aké dôle­ži­té je nevzdať sa a pokra­čo­vať, by vede­li roz­prá­vať aj tí naj­lep­ší z naj­lep­ších.

Tho­mas A. Edi­son

Uči­te­lia mu v ško­le pove­da­li, že je prí­liš hlú­py na to, aby sa nie­čo naučil. Z prvých dvoch zamest­na­ní ho vyho­di­li len pre­to, lebo bol vraj nepro­duk­tív­ny. A pred­sa ho dnes celý svet pozná ako jed­né­ho z naj­zná­mej­ších a naj­výz­nam­nej­ších vyná­lez­cov všet­kých čias, pod kto­ré­ho menom je vede­ných viac ako 1 600 paten­tov. To, že Edi­son vní­mal zly­ha­nie ako pri­ro­dze­nú súčasť pokro­ku, doka­zu­je aj jeho zná­my citát: „Nezly­hal som, len som našiel desať­ti­síc spô­so­bov, kto­ré nefun­gu­jú.“

edison
Foto: i.kinja-img.com

J. K. Rowlin­go­vá

J. K. Rowlin­go­vá, kto­rá je dnes jed­nou z naj­bo­hat­ších žien sve­ta, už od det­stva nasle­do­va­la svoj sen stať sa spi­so­va­teľ­kou. „Ako­náh­le som vede­la, kto spi­so­va­te­lia sú, chce­la som byť jed­nou z nich,“ pove­da­la. Keby sa táto autor­ka best­sel­le­rov dala odra­diť prvot­ným skla­ma­ním, svet by nikdy nespoz­nal Har­ry­ho Potte­ra, kto­rý si zís­kal srd­cia čita­te­ľov po celom sve­te. Až dva­násť vyda­va­teľs­tiev totiž odmiet­lo vydať ten­to prí­beh o dnes naj­zná­mej­šom čaro­dej­níc­kom učňo­vi s odô­vod­ne­ním, že je prí­liš dlhý, kom­pli­ko­va­ný a nezau­jí­ma­vý.

FILE - This Oct. 16, 2012 file photo shows author J.K. Rowling at an appearance to promote her latest book "The Casual Vacancy," at The David H. Koch Theater in New York. (Photo by Dan Hallman/Invision/AP, File)

Foto: bibliodaze.com/

Elon Musk

Keď sa pod­ni­ka­te­ľa a ino­vá­to­ra Elo­na Mus­ka spý­ta­li, či počas naj­väč­ších kríz nepre­mýš­ľal nad tým, že to vzdá, pove­dal: „Keď je nie­čo pre teba dôle­ži­té, uro­bíš to, aj keď okol­nos­ti neh­ra­jú v tvoj pros­pech.“ Napriek tomu, že prvé tri štar­ty rake­ty boli pre Spa­ceX neús­peš­ne a spo­loč­nos­ti zostá­va­li finan­cie už iba na jeden štart, Elon nikdy nepre­mýš­ľal nad tým, že by sa o to nepo­kú­sil zno­va. Prá­ve štvr­tý – úspeš­ný – pokus spo­loč­nos­ti pri­nie­sol obrov­ský úspech a spo­lu­prá­cu s NASA. Podob­ne Elon vzdo­ro­val voči všet­kým skep­ti­kom, kto­rí pochy­bo­va­li o tom, že by mal svet jed­né­ho dňa záu­jem o elek­tro­mo­bi­ly, aj v prí­pa­de Tes­ly, kto­rá je dnes azda naj­luk­ra­tív­nej­ším výrob­com elek­tro­mo­bi­lov na sve­te.

elon

Foto: technobuffalo.com/ 

U2

Prvot­né neús­pe­chy neod­ra­di­li ani írsku kape­lu U2, kto­rá v súčas­nos­ti vypre­dá­va naj­väč­šie sve­to­vé kon­cert­né haly a bez­po­chy­by pat­rí medzi najús­peš­ne­je­šie kape­ly v his­tó­rií. Vedel si, že v roku 1979 boli títo drži­te­lia dvad­sia­tichd­voch cien Gram­my posla­ní k vode nahrá­va­cou spo­loč­nos­ťou RSO Records, kto­rá ich nahráv­ky ozna­či­la za nevy­ho­vu­jú­ce?

u2

Foto: az616578.vo.msecnd.net/

Walt Dis­ney

Vytrva­losť a odhod­la­nie boli zákla­dom úspe­chu aj v prí­pa­de ani­má­to­ra a zakla­da­te­ľa pre­slá­ve­né­ho zábav­né­ho par­ku – Wal­ta Dis­ne­y­ho. Dnes asi len ťaž­ko nie­kto uve­rí tomu, že tvor­co­vi legen­dár­ne­ho Mic­key Mou­sa v redak­cií novín, v kto­rých po ško­le začí­nal, pove­da­li, že je málo kre­a­tív­ny a skôr ako uzre­la svet­lo sve­ta jeho osca­ro­vá ani­mo­va­ná roz­práv­ka Sne­hu­lien­ka a sedem trpas­lí­kov, spre­vá­dza­li ho via­ce­ré finanč­né prob­lé­my a nezá­u­jem zo stra­ny inves­to­rov.

walt-disney

Foto: cdn.d23.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž capital.cl/tagfestival.com

Pridať komentár (0)