Ume­nie zly­hať: Prečo je dôle­žité nevzdať sa

Simona Hanzelová / 20. októbra 2016 / Tools a produktivita

Spadni sedem­krát, vstaň osem­krát“, hovorí jedno staré japon­ské prí­slo­vie, ktoré by sme si mali pri­po­mí­nať vždy, keď sa nám nedarí. Zly­ha­nie – res­pek­tíve to, ako sa k nemu posta­víme – je tým, čo nás mno­ho­krát delí od úspe­chu. Ľudia sa vo vše­obec­nosti neús­pe­chov a zly­ha­nia boja. Zly­ha­nie je však dobrý uči­teľ – uka­zuje nám naše nedos­tatky, posúva nás vpred, učí nás pokore a vďač­nosti. Len úspešný člo­vek dokáže zotr­vať a pou­čiť sa zo svo­jich chýb. Všetci tí, ktorí v živote niečo doká­zali, zly­hali viac­krát, než tí, ktorí nedo­ká­zali nič. Neve­ríš? O tom, aké dôle­žité je nevzdať sa a pokra­čo­vať, by vedeli roz­prá­vať aj tí naj­lepší z naj­lep­ších.

Tho­mas A. Edi­son

Uči­te­lia mu v škole pove­dali, že je prí­liš hlúpy na to, aby sa niečo naučil. Z prvých dvoch zamest­naní ho vyho­dili len preto, lebo bol vraj nepro­duk­tívny. A predsa ho dnes celý svet pozná ako jed­ného z naj­zná­mej­ších a naj­výz­nam­nej­ších vyná­lez­cov všet­kých čias, pod kto­rého menom je vede­ných viac ako 1 600 paten­tov. To, že Edi­son vní­mal zly­ha­nie ako pri­ro­dzenú súčasť pokroku, doka­zuje aj jeho známy citát: „Nezly­hal som, len som našiel desať­ti­síc spô­so­bov, ktoré nefun­gujú.“

edison
Foto: i.kinja-img.com

J. K. Rowlin­gová

J. K. Rowlin­gová, ktorá je dnes jed­nou z naj­bo­hat­ších žien sveta, už od det­stva nasle­do­vala svoj sen stať sa spi­so­va­teľ­kou. „Ako­náhle som vedela, kto spi­so­va­te­lia sú, chcela som byť jed­nou z nich,“ pove­dala. Keby sa táto autorka best­sel­le­rov dala odra­diť prvot­ným skla­ma­ním, svet by nikdy nespoz­nal Har­ryho Pottera, ktorý si zís­kal srd­cia čita­te­ľov po celom svete. Až dva­násť vyda­va­teľs­tiev totiž odmietlo vydať tento prí­beh o dnes naj­zná­mej­šom čaro­dej­níc­kom učňovi s odô­vod­ne­ním, že je prí­liš dlhý, kom­pli­ko­vaný a nezau­jí­mavý.

FILE - This Oct. 16, 2012 file photo shows author J.K. Rowling at an appearance to promote her latest book "The Casual Vacancy," at The David H. Koch Theater in New York. (Photo by Dan Hallman/Invision/AP, File)

Foto: bibliodaze.com/

Elon Musk

Keď sa pod­ni­ka­teľa a ino­vá­tora Elona Muska spý­tali, či počas naj­väč­ších kríz nepre­mýš­ľal nad tým, že to vzdá, pove­dal: „Keď je niečo pre teba dôle­žité, uro­bíš to, aj keď okol­nosti neh­rajú v tvoj pros­pech.“ Napriek tomu, že prvé tri štarty rakety boli pre Spa­ceX neús­pešne a spo­loč­nosti zostá­vali finan­cie už iba na jeden štart, Elon nikdy nepre­mýš­ľal nad tým, že by sa o to nepo­kú­sil znova. Práve štvrtý – úspešný – pokus spo­loč­nosti pri­nie­sol obrov­ský úspech a spo­lu­prácu s NASA. Podobne Elon vzdo­ro­val voči všet­kým skep­ti­kom, ktorí pochy­bo­vali o tom, že by mal svet jed­ného dňa záu­jem o elek­tro­mo­bily, aj v prí­pade Tesly, ktorá je dnes azda naj­luk­ra­tív­nej­ším výrob­com elek­tro­mo­bi­lov na svete.

elon

Foto: technobuffalo.com/ 

U2

Prvotné neús­pe­chy neod­ra­dili ani írsku kapelu U2, ktorá v súčas­nosti vypre­dáva naj­väč­šie sve­tové kon­certné haly a bez­po­chyby patrí medzi najús­peš­ne­je­šie kapely v his­tó­rií. Vedel si, že v roku 1979 boli títo drži­te­lia dvad­sia­tichd­voch cien Grammy poslaní k vode nahrá­va­cou spo­loč­nos­ťou RSO Records, ktorá ich nahrávky ozna­čila za nevy­ho­vu­júce?

u2

Foto: az616578.vo.msecnd.net/

Walt Dis­ney

Vytrva­losť a odhod­la­nie boli zákla­dom úspe­chu aj v prí­pade ani­má­tora a zakla­da­teľa pre­slá­ve­ného zábav­ného parku – Walta Dis­ne­yho. Dnes asi len ťažko nie­kto uverí tomu, že tvor­covi legen­dár­neho Mic­key Mousa v redak­cií novín, v kto­rých po škole začí­nal, pove­dali, že je málo kre­a­tívny a skôr ako uzrela svetlo sveta jeho osca­rová ani­mo­vaná roz­právka Sne­hu­lienka a sedem trpas­lí­kov, spre­vá­dzali ho via­ceré finančné prob­lémy a nezá­u­jem zo strany inves­to­rov.

walt-disney

Foto: cdn.d23.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž capital.cl/tagfestival.com

Pridať komentár (0)