Umož­ní nový výskum NASA let na Mars za 70 dní?

setri.sk / 5. januára 2016 / Lifehacking

Sku­pi­na výskum­ní­kov údaj­ne tes­tu­je elek­tro­mag­ne­tic­kú (EM) pohon­nú jed­not­ku, kto­rá by doká­za­la uľah­čiť prak­tic­ké ces­to­va­nie ves­mí­rom v rám­ci slneč­nej sústa­vy i jej oko­lím, uvá­dza sa v nedáv­nej sprá­ve z NASA John­son Spa­ce Cen­ter.

Pod­ľa sprá­vy z inter­ne­to­vej strán­ky NASASpaceFlight.com by mohol elek­tro­mag­ne­tic­ký pohon pre­pra­viť koz­mic­kú loď na Mesiac v prie­be­hu nie­koľ­kých hodín a výlet na Mars by trval do 70 dní. Nie je to prá­ve Hyper­Spa­ce pohon, ale je to urči­te krok správ­nym sme­rom.

tumblr_mogibhUCyu1qdcf90o1_500

Tes­tu­je NASA pohon, kto­rý nevy­ža­du­je kon­venč­né pali­vo?

Myš­lien­ka EM jed­not­ky nie je nič nové – ved­ci z ame­ric­kých, brit­ských a čín­skych ves­mír­nych prog­ra­mov sa už neja­kú dobu tomu­to kon­cep­tu venu­jú.

Základ­ná pod­sta­ta – a záro­veň jad­ro prob­lé­mu – je vytvo­riť for­mu poho­nu, kto­rý nevy­ža­du­je pou­ži­tie pali­va v rake­to­vých moto­roch. Napro­ti tomu elek­tro­mag­ne­tic­ká jed­not­ka fun­gu­je tak, že elek­tro­mag­ne­tic­ké vlny sa odrá­ža­jú v kónic­kých duti­nách takým spô­so­bom, že elek­tric­ká ener­gia sa trans­for­mu­je pria­mo na ťah.

NASA-03

Obrá­zok zdroj: http://news.discovery.com

Táto tech­no­ló­gia je z väč­šej čas­ti teore­tic­ká, ale počia­toč­né výsled­ky tes­tov boli už ofi­ciál­ne zve­rej­ne­né, jed­nak samot­nou agen­tú­rou NASA, ale i cez čín­ske ves­mír­ne agen­tú­ry. Celá myš­lien­ka je tiež dosť kon­tro­verz­ná, pre­to­že sa zdá, že poru­šu­je nie­kto­ré Newto­no­ve záko­ny fyzi­ky. Ale to nie je pri pre­vrat­ných myš­lien­kach nič nezvy­čaj­né.

Pod­ľa správ spo­čí­va význam nové­ho výsku­mu naj­mä v tom, že NASA po prvý krát úspeš­ne otes­to­va­la elek­tro­mag­ne­tic­ký pohon vo vyso­kom vákuu. Pred­chá­dza­jú­ci tes­ty boli robe­né v atmo­sfé­ric­kých pod­mien­kach.

Maj­me na pamä­ti, že žiad­na z tých­to infor­má­cií nepo­chá­dza pria­mo z NASA a čís­la týka­jú­ce sa ces­to­va­nia slneč­nou sústa­vou majú pôvod na ruš­ných inter­ne­to­vých dis­kus­ných fórach NASASpaceFlight.com. No záro­veň je zrej­mé, že výskum elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho poho­nu pre­bie­ha súčas­ne v nie­koľ­kých rôz­nych ves­mír­nych agen­tú­rach. Uve­de­né inter­ne­to­vé fóra sú pri­tom dôve­ry­hod­né, a áno, nie­ke­dy sprá­vy uni­ka­jú cez neofi­ciál­ne kaná­ly, nakoľ­ko ved­ci sú pri zve­rej­ňo­va­ní ofi­ciál­nych správ pri pre­bie­ha­jú­cich výsku­moch veľ­mi opatr­ní.

Zatiaľ teda koz­mic­ké lode zalo­že­né na tech­no­ló­giách budúc­nos­ti ces­tu­jú ves­mí­rom vo fil­moch ako je Star Wars Epi­zó­da IV: Nová nádej. Obrá­zok zachy­tá­va koz­mic­kú loď Mil­le­nium Fal­con ako “Pre­chá­dza na rých­los­ti svet­la”:

star-wars-jump-light-speed-hyperspace

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)