Umožní nový výskum NASA let na Mars za 70 dní?

setri.sk / 5. januára 2016 / Tools a produktivita

Sku­pina výskum­ní­kov údajne tes­tuje elek­tro­mag­ne­tickú (EM) pohonnú jed­notku, ktorá by doká­zala uľah­čiť prak­tické ces­to­va­nie ves­mí­rom v rámci slneč­nej sústavy i jej oko­lím, uvá­dza sa v nedáv­nej správe z NASA John­son Space Cen­ter.

Podľa správy z inter­ne­to­vej stránky NASASpaceFlight.com by mohol elek­tro­mag­ne­tický pohon pre­pra­viť koz­mickú loď na Mesiac v prie­behu nie­koľ­kých hodín a výlet na Mars by trval do 70 dní. Nie je to práve Hyper­Space pohon, ale je to určite krok správ­nym sme­rom.

tumblr_mogibhUCyu1qdcf90o1_500

Tes­tuje NASA pohon, ktorý nevy­ža­duje kon­venčné palivo?

Myš­lienka EM jed­notky nie je nič nové – vedci z ame­ric­kých, brit­ských a čín­skych ves­mír­nych prog­ra­mov sa už nejakú dobu tomuto kon­ceptu venujú.

Základná pod­stata – a záro­veň jadro prob­lému – je vytvo­riť formu pohonu, ktorý nevy­ža­duje pou­ži­tie paliva v rake­to­vých moto­roch. Naproti tomu elek­tro­mag­ne­tická jed­notka fun­guje tak, že elek­tro­mag­ne­tické vlny sa odrá­žajú v kónic­kých duti­nách takým spô­so­bom, že elek­trická ener­gia sa trans­for­muje priamo na ťah.

NASA-03

Obrá­zok zdroj: http://news.discovery.com

Táto tech­no­ló­gia je z väč­šej časti teore­tická, ale počia­točné výsledky tes­tov boli už ofi­ciálne zve­rej­nené, jed­nak samot­nou agen­tú­rou NASA, ale i cez čín­ske ves­mírne agen­túry. Celá myš­lienka je tiež dosť kon­tro­verzná, pre­tože sa zdá, že poru­šuje nie­ktoré Newto­nove zákony fyziky. Ale to nie je pri pre­vrat­ných myš­lien­kach nič nezvy­čajné.

Podľa správ spo­číva význam nového výskumu najmä v tom, že NASA po prvý krát úspešne otes­to­vala elek­tro­mag­ne­tický pohon vo vyso­kom vákuu. Pred­chá­dza­júci testy boli robené v atmo­sfé­ric­kých pod­mien­kach.

Majme na pamäti, že žiadna z týchto infor­má­cií nepo­chá­dza priamo z NASA a čísla týka­júce sa ces­to­va­nia slneč­nou sústa­vou majú pôvod na ruš­ných inter­ne­to­vých dis­kus­ných fórach NASASpaceFlight.com. No záro­veň je zrejmé, že výskum elek­tro­mag­ne­tic­kého pohonu pre­bieha súčasne v nie­koľ­kých rôz­nych ves­mír­nych agen­tú­rach. Uve­dené inter­ne­tové fóra sú pri­tom dôve­ry­hodné, a áno, nie­kedy správy uni­kajú cez neofi­ciálne kanály, nakoľko vedci sú pri zve­rej­ňo­vaní ofi­ciál­nych správ pri pre­bie­ha­jú­cich výsku­moch veľmi opatrní.

Zatiaľ teda koz­mické lode zalo­žené na tech­no­ló­giách budúc­nosti ces­tujú ves­mí­rom vo fil­moch ako je Star Wars Epi­zóda IV: Nová nádej. Obrá­zok zachy­táva koz­mickú loď Mil­le­nium Fal­con ako “Pre­chá­dza na rých­losti svetla”:

star-wars-jump-light-speed-hyperspace

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)