User­tech: “Inšpi­rujú ma ľudia, ktorí posú­vajú hra­nice toho, čo je možné.”

Filip Mikschik / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

User­tech nám pred­sta­vil Jan Berá­nek, CEO a zakla­da­teľ.

Čomu sa User­tech venuje?

User­tech stojí na troch pilie­roch. V základe sme digi­tálna a social media agen­túra, ktorá pra­cuje s pria­mymi kli­en­tami ako For­bes, Lego, Sodexo, Camel, E.On atď., Súčasne sme aj par­tne­rom pre mar­ke­tin­gové a PR agen­túry. Dru­hou oblas­ťou sú digi­tálne ino­vá­cie pre “veľ­kých” kli­en­tov, najmä potom Raif­fe­i­sen bank, Homec­re­dit a E.On Tre­ťou oblas­ťou sú naše vlastné novinky a pro­dukty. Aktu­álne máme 3 — Sin­gle­Case, eHo­tel a Lens ID. V apríli sme navyše pred­sta­vili prog­ram U + Farm, akýsi interný star­tup hub.

Vše­obecne spo­lu­pra­cu­jeme s rôz­nym typom kli­en­tov. Fir­mám pomá­hame vyví­jať uvá­dzať na trh nové pro­dukty pre online pro­stre­die. Vytvo­rili sme a už nie­koľ­ko­krát odskú­šali pro­ces pre vznik ino­va­tív­nych rie­šení. Postu­pom času sme sa pre nie­ktoré firmy stali v tomto ohľade par­tne­rom. Agen­tú­ram zase posky­tu­jeme vývo­jové tímy alebo kapa­city. Do všet­kých typov pro­jek­tov vrá­tane zákaz­ko­vého vývoja vkla­dáme veľkú mieru kre­a­ti­vity a vlast­nej inven­cie. Posledné 3 roky ras­tieme o 400%, medzi­ročne sa tím roz­rás­tol z 15 na 55 ľudí a v hori­zonte leta nabe­ráme cca 20 ďal­ších. Aktu­álne roz­bie­hame pobočku v Číne, v hľa­dá­čiku máme aj ame­rický trh a západnú Európu.

Prečo si vlastne roz­be­hol User­tech?

Bol to pri­ro­dzený vývoj — naj­skôr som bol web­mas­ter, potom kodér, potom prog­ra­má­tor, následne som sa naučil s Pho­tos­ho­pom a dokopy to začalo dávať zau­jí­mavé obrysy. Začal som robiť celé weby a vyví­jať redakčný sys­tém. Počty pro­jek­tov rástli a postu­pom času firmy nech­celi robiť s “oby­čaj­ným” živ­nost­ní­kom “, preto som zalo­žil s.r.o.

Postupne sme zis­tili, v čom sme dobrí a hlavne prečo to robíme. Začali sme sa pro­fi­lo­vať do for­mátu firmy zame­ra­nej na digi­tálne ino­vá­cie. Naším hlav­ným moto­rom je uče­nie sa nových vecí. Od kaž­dého oča­ká­vame, že si bude nasta­vo­vať ciele za svo­jou aktu­álnu lať­kou a urobí všetko pre to, aby sa tak stalo. Všetci okolo majú rov­naký cieľ, čo nesku­točne utu­žuje kolek­tív.

Moti­vá­cia neus­tále roz­ši­ro­vať poten­ciál ľudí vnútri aj mimo firmy je zako­re­nená v našej DNA, a to ako v kul­túre, tak aj v práci s našimi kli­en­tami, kto­rých vždy berieme ako par­tne­rov a s kto­rými spo­ločne rie­šime kon­krétny prob­lém. Je to aj jed­ným z motí­vov, prečo rein­ves­tu­jeme pod­statnú časť gene­ro­va­ných zis­kov späť do vlast­ných pro­duk­tov.

Čo je tvoja inšpi­rá­cia?

Mojou inšpi­rá­ciou sú ľudia, ktorí umož­ňujú rast ďal­ším ľuďom a posú­vajú hra­nice toho, čo je možné. Mojím snom je mať raz na to, aby som mohol pra­co­vať v orga­ni­zá­cii ako napr. The Elders ktorá má takých ľudí veľa. Do toho počí­tam aj svoju pria­teľku, s kto­rou môžem po dlhom dni pre­brať všetko dobré i zlé a dať si navzá­jom pod­poru.

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech User­tech?

Aj keď ras­tieme rela­tívne rýchlo, je tu veľmi málo ľudí, ktorí by od nás odišli. Práca v User­tech ich baví a vidíme, ako za tie roky s nami rastú. Dáva mi to dôveru v kul­túru, ktorú budu­jeme, a že aj pri veľ­kom tlaku na nábor nových ľudí nesia­hame vedľa.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Inten­zívne sa zame­ria­vame na upev­ne­nie pozí­cie na slo­ven­skom trhu. Ďal­ším kro­kom v roz­voji je pri­ro­dzene expan­zia na zahra­ničné trhy. Aktu­álne hľa­dáme ľudí pre Čín­sku pobočku a do konca roka by sme sa radi ukot­vili aj v USA. So všet­kým samoz­rejme súvisí efek­tívne fun­go­va­nie vo vnútri firmy a ustá­le­nie pro­jek­to­vého ria­de­nia, aby sme boli schopní rea­li­zo­vať viac kom­plex­nej­ších pro­jek­tov a súčasne zabez­pe­čiť kva­litu a včasnú imple­men­tá­ciu.

Roz­ví­jame aj spo­lu­prácu s inves­tormi a nová­čikmi, čo je jeden zo sme­rov, v kto­rom budeme určite pokra­čo­vať. Časom by sme radi roz­ší­rili aj port­fó­lio našich star­tu­pov.

Akých ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Takých, ktorí dokážu svo­jej 70 roč­nej babičke vysvet­liť, čo to zna­mená, že sú kodér alebo UX desig­ner. Tých, ktorí keď desig­nujú / prog­ra­mujú nový pro­dukt, pre­mýš­ľajú v rovine, ako ho bude pou­ží­vať kon­cový uží­va­teľ a sú ochotní za to pred kli­en­tom bojo­vať.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

V skratke pove­dané, sna­žíme sa vyrie­šiť busi­ness potrebu alebo user expe­rience prob­lém a nie len posta­viť web alebo apli­ká­ciu. Už samot­ným nasta­ve­ním firmy — agen­túra -> ino­vá­cie -> nové prjekty — niečo vypo­vedá …

Vznik kom­plex­nej­ších pro­jek­tov má svoju kon­cep­ciu a jasne defi­no­vaný pro­ces, ktorý neus­tále vylep­šu­jeme. V prin­cípe trá­vime oveľa viac času nad pre­mýš­ľa­ním, ako budú ľudia danú vec pou­ží­vať. Kom­bi­ná­cia sérií brains­tor­min­gov a práce s funkč­nými pro­to­typmi vyústi v kva­litný pro­dukt, pri­čom sa nám už v prie­behu vzniku podarí eli­mi­no­vať rad poten­ciál­nych nedos­tat­kov.
Súčasne kla­dieme veľký dôraz na biz­nis ana­lýzu a detailný tes­ting.

Vždy si nasta­vu­jeme vyš­šiu latku, ako musíme a robíme všetko preto, aby sme boli par­tner a nie “iba” dodá­va­teľ.

Čo je pre vás pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Tím ľudí, ktorý na ňom pra­cuje. Či už berieme do úvahy User­tech ako taký alebo kto­rý­koľ­vek z našich pro­jek­tov. Úspech vždy stojí a padá na ľuďoch a ich entu­ziazmu.

Ako vyzerá pra­covný deň v User­tech?

Pro­jek­ťáci a Scrum­mas­tri cho­dia väč­ši­nou v 8, do 10 potom prídu gra­fici a zvy­šok. V prie­behu dňa sú stret­nu­tia s kli­entmi, interný brains­tor­ming a štan­dardné práce. Všade po ste­nách máme tabule, pri kto­rých stret­nete hlú­čiky ľudí, ktorí práve niečo vymýš­ľajú, alebo na ne proste kres­líme, čo nás práve napadne. Samoz­rej­mos­ťou je hudobná kulisa. Prví ľudia odchá­dzajú neskôr popo­ludní, poslední pred pol­no­cou. Záleží tiež na tom, s akou časo­vou zónou zrovna robíme. Cez víkendy je v kan­ce­lá­rii vždy pár ľudí.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

If you can’t explain it sim­ply, you do not unders­tand it well enough” — toto máme napí­sané na stene a ria­dime sa tým.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)