Už ťa nebaví čítať zby­točné články? Je tu Conan!

Ráchel Matušková / 6. apríl 2015 / Tools a produktivita

Conan je nový pro­jekt zo slo­ven­skej dielne, ktorý sľu­buje zvý­še­nie efek­tív­nosti číta­nia na inter­nete. Conan sa pou­ží­va­te­ľovi objaví ako tenká lišta na dol­nej strane kaž­dého článku, ktorý otvorí a poskytne mu základné infor­má­cie ohľa­dom článku a vlast­nej čita­teľ­skej šta­tis­tiky.

V dneš­nej dobe exis­tuje neko­nečne veľa zdro­jov, z kto­rých môžete čer­pať infor­má­cie. Ako však zis­tiť či člá­nok, na ktorý práve kli­káte je hod­notný a ako zis­títe či v danom momente máte dosta­tok času na pre­čí­ta­nie článku? Spo­lie­hať sa na odpo­rú­ča­nia pria­te­ľov, na ich zdie­ľa­nie na sociál­nych sie­ťach, sa vždy nedá, keďže podľa pries­ku­mov väč­šina ľudí zdieľa člá­nok ešte skôr ako si ho vôbec pre­číta. Týmto pádom sa tak môže stať, že denne strá­vite otvá­ra­ním a číta­ním zby­toč­ných člán­kov nie­koľko desia­tok minút. Z týchto prob­lé­mov vychá­dza Conan a odstra­ňuje ich.

Conan ponúka infor­má­cie priamo o článku, ale aj o pou­ží­va­te­ľo­vej čita­teľ­skej šta­tis­tike. To všetko v jed­no­du­chej a pre­hľad­nej forme v lište umiest­ne­nej na dol­nej časti obra­zovky. Infor­má­cie sú uspo­ria­dané v jed­nom rade a navyše v prí­jem­nej fareb­nej kom­bi­ná­cii. Conan sa nezob­razí pri člán­koch, ktoré sú krat­šie ako je výška obra­zovky a čita­te­ľovi po otvo­rení článku poskytne infor­má­cie o tom koľko ľudí člá­nok pre­čí­talo a ako sa im páčil.

Kva­lita článku alebo popu­la­rita sa určuje na základe toho, ako sa čita­te­lia pohy­bo­vali v danom článku, či sa vra­cali k nie­kto­rým pasá­žam alebo či na nie­kto­rej časti strá­vili viac času. V prí­pade, že je člá­nok dostupný ešte len krátko alebo ho zatiaľ pre­čí­talo len málo ľudí, je ozna­čený ako nový.

Ako tre­tie v rade je uve­dené ako ďaleko sa v čítaní ľudia dostali, čo je tiež uži­točná infor­má­cia a hovorí veľa o zau­jí­ma­vosti článku. 

O tom, koľko času pri­bližne strá­vite číta­ním článku sa v lište Conan dozviete tiež. Conan zobrazí počet slov článku, ale aj to, aký je pred­po­kla­daný čas potrebný na pre­čí­ta­nie článku, na základe čoho sa môžete roz­hod­núť či člá­nok pre­čí­tate hneď alebo sa k nemu rad­šej vrá­tite neskôr.

Zau­jí­ma­vou fun­kciou je aj zobra­ze­nie toho, aký dlhý čas strá­vili pou­ží­va­te­lia číta­ním článku v sku­toč­nosti, čo má tiež výpo­vednú hod­notu o danom článku. Čím viac sa sku­točná doba číta­nia pri­bli­žuje k pred­po­kla­da­nej dobe, môžeme člá­nok pova­žo­vať za zau­jí­mavý. Na dru­hej strane, za nezau­jí­mavý člá­nok môžeme pova­žo­vať ten, pri kto­rom čita­te­lia strá­vili pod­statne menej času ako bol pred­po­kla­daný čas.

Nad týmito všet­kými fun­kciami sa zobra­zuje žltý pásik, ktorý ozna­muje, kde sa čita­teľ v danom článku aktu­álne nachá­dza, naprí­klad či na začiatku alebo je už pri konci. Po klik­nutí na Dash­bo­ard sa zobrazí vlastná čita­teľ­ská šta­tis­tika kaž­dého pou­ží­va­teľa. Šta­tis­tika zobra­zuje denné a týž­denné dáta o počte pre­čí­ta­ných člán­kov, o dĺžke času strá­ve­nom číta­ním a v nepo­sled­nom rade o účin­nosti číta­nia.

Ak pat­ríte k ľuďom, ktorí neradi odha­ľujú svoje súkro­mie na inter­nete, určite oce­níte “magic but­ton”, ktorý je umiest­nené v strede Conan lišty. Kli­kom na Go off­line sa vypne posie­la­nie dát do cro­wd­sour­sin­go­vej plat­formy a to bez akých­koľ­vek násled­ných obme­dzení.

Conan zís­kate veľmi jed­no­du­cho. Prvá mož­nosť, nav­ští­vite stránku getconan.com, scroll­nete sa niž­šie a klik­nete na “Get Chrome Exten­sion Now”. Alebo si otvo­ríte Chrome Exten­tion Store a vyhľa­dáte Conan. Ten sa tak môže stať veľmi obľú­be­ným nástro­jom pre čita­te­ľov, ale keďže infor­má­cie v Conan-e, okrem vlast­nej šta­tis­tiky, sú zalo­žené na cro­wd­sour­singu, potre­buje zís­kať čo naj­viac pou­ží­va­te­ľov. S počtom pou­ží­va­te­ľov bude rásť aj kva­lita Conan-u a infor­má­cií, ktoré posky­tuje.

Zdroj: getconan.com

Pridať komentár (0)