Predajňu FARMFOODS s výnimočnými potravinami z vlastných fariem a polí nájdeš aj v Bratislave

Linda Cebrová / 27. novembra 2018 / Zo Slovenska

  • Sku­pina 10-tich spo­loč­ností dlhé roky sle­do­vala vý­voj trhu s po­tra­vi­nami na Slo­ven­sku
  • Vší­mala si ob­chodné prak­tiky, vý­sled­kom kto­rých bol krach ne­spo­čet slo­ven­ských vý­rob­cov
  • Dnes stoja za sie­ťou slo­ven­ského re­ťazca v kto­rých náj­deš vý­lučne poc­tivé lo­kálne vý­robky
zdroj: Farmfoods
  • Sku­pina 10-tich spo­loč­ností dlhé roky sle­do­vala vý­voj trhu s po­tra­vi­nami na Slo­ven­sku
  • Vší­mala si ob­chodné prak­tiky, vý­sled­kom kto­rých bol krach ne­spo­čet slo­ven­ských vý­rob­cov
  • Dnes stoja za sie­ťou slo­ven­ského re­ťazca v kto­rých náj­deš vý­lučne poc­tivé lo­kálne vý­robky

Už aj bež­nému spot­re­bi­te­ľovi je jasné, že náš trh je za­pla­vený ne­kva­lit­nými vý­rob­kami zo za­hra­ni­čia. Po­tra­viny ob­sa­hujú mnoho kon­zer­van­tov, adi­tív, lac­ných náh­rad, pri­čom naše kva­litné rast­linné a ži­vo­číšne pro­dukty z na­šich fa­riem kon­čia na pul­toch v za­hra­ničí.

FARM­FO­ODS za­stre­šuje spo­loč­nosť AG­ROT­RADE GROUP spol. s r.o., ktorá podľa fi­nanč­ného por­tálu Fins­tat v roku 2017 zní­žila zisk o 27 % na 136 962 € a tržby jej na­rástli o 9 % na 50,09 mil. €. Ich naj­nov­šiu ob­služnú pre­vádzku ot­vo­rili v Petr­žalke na Bzo­víc­kej 38, pri TESCU. Pre­dajňa je ot­vo­rená od pon­delka do so­boty v čase od 8:00 do 19:00.

Pr­vot­ným ná­pa­dom, ktorý vie­dol k za­lo­že­niu re­ťazca, bola snaha o za­cho­va­nie kva­lity na­šich do­má­cich po­tra­vín. A po­da­rilo sa. Dnes v pre­vádz­kach FARM­FO­ODS náj­deš pro­dukty vy­rá­bané bez GMO a v ma­xi­mál­nej mož­nej miere bez pri­da­ných lá­tok či takz­va­ných „E-čok“, pri­čom si tento slo­ven­ský re­ťa­zec po­trpí aj na vlastné po­stupy pri pes­to­vaní rast­lín, kŕ­mení a „wel­fare“ zvie­rat a hy­giene vý­roby, ktoré sú často prí­snej­šie ako platné normy.

Re­ťa­zec si za­kladá na tom, že pô­vod vý­rob­kov  musí byť vždy jasne pre­uká­za­teľný. Vďaka eti­ke­tám, in­fo­ki­osku a we­bo­vej stránke každý zá­kaz­ník presne vie z akých su­ro­vín je pro­dukt vy­ro­bený. Nie ako v nie­kto­rých prí­pa­doch, keď sa rov­naké typy vý­rob­kov v rôz­nych ob­chod­ných re­ťaz­coch lí­šia svo­jím dekla­ro­va­ným zlo­že­ním.

Naši čle­no­via mu­sia často spĺňať prí­snej­šie kri­té­riá, ako vy­ža­duje slo­ven­ská le­gis­la­tíva. Preto nech­ceme bez­hlavo pri­jí­mať no­vých čle­nov, čím by sme mu­seli zni­žo­vať naše štan­dardy,vy­jad­rili sa zá­stup­co­via re­ťazca.

Čle­no­via v sú­čas­nosti ob­hos­po­da­rujú vyše 17-ti­síc hek­tá­rov pôdy a cho­vajú zhruba 3000 ku­sov ho­vä­dzieho do­bytka, 4500 oviec a nie­koľko de­sia­tok ti­síc ku­re­niec. Ich zá­väz­kom je pre­dá­vať 80% ob­jemu vý­rob­kov po­chá­dza­jú­cich z vlast­ného zdru­že­nia, ktoré spĺňajú Farm­fo­ods kon­cept.

Sú však ochotní dať prí­le­ži­tosť aj iným poľ­no­hos­po­dá­rom, far­má­rom a poc­ti­vým vý­rob­com slo­ven­ských po­tra­vín.

Pridať komentár (0)