V mes­tách bez naf­to­vých moto­rov? Euró­pa začí­na pod­po­ro­vať život­né pro­stre­die

Peter Mihálik, autofans.sk / 16. júna 2017 / Auto

zdroj: facebook.com/MARTINzMT/facebook.com/OdtahovaSluzbaSenec

Dopra­va pro­du­ku­je v Euró­pe štvr­ti­nu emi­sií skle­ní­ko­vých ply­nov a je hlav­nou prí­či­nou zne­čis­te­nia ovzdu­šia vo veľ­kých mes­tách. Až 73 % emi­sií pri­tom pochá­dza z cest­nej dopra­vy.

Čoraz viac miest ohla­su­je stop­ku autám s naf­to­vý­mi motor­mi. Začiat­kom roka to odštar­to­va­li sta­ros­to­via Parí­ža, Mad­ri­du, Atén a Mexi­ko City vyhlá­se­ním, že od roku 2025 zaká­žu v cen­trách miest pre­máv­ku vozi­diel s die­se­lo­vý­mi motor­mi. Nemec­ké mes­tá takis­to boju­jú so smo­gom a za naj­väč­ších vin­ní­kov ozna­či­li star­šie mode­ly „naf­ťá­kov“. V Ber­lí­ne, v Mní­cho­ve a v Ham­bur­gu pla­tia pred­pi­sy zaka­zu­jú­ce vjazd auto­mo­bi­lom s vyso­ký­mi emi­sia­mi toxic­kých splo­dín.

Záka­zy a pla­te­né zóny

K sku­pi­ne miest s eko­lo­gic­ký­mi zóna­mi sa chce pri­dať aj Stutt­gart. Mest­ské úra­dy plá­nu­jú od budú­ce­ho roku zaká­zať vozid­lám s die­se­lo­vý­mi motor­mi, kto­ré nebu­dú spĺňať najp­rís­nej­šie nor­my emi­sií, vjazd do cen­tra mes­ta. Roz­hod­nu­tie súvi­sí s dras­tic­ky sa zhor­šu­jú­cou kva­li­tou ovzdu­šia. Od začiat­ku roka boli nor­my kon­cen­trá­cie jem­né­ho pra­chu pre­kro­če­né už 30-krát a v uply­nu­lom roku bol pop­lach vyhlá­se­ný po dobu 63 dní.

V Lon­dý­ne zapla­tia šofé­ri, kto­rí chcú vojsť do cen­tra, popla­tok 11,5 libier. Pla­te­ná zóna obsa­hu­je nie­koľ­ko cen­trál­nych štvr­tí, v najb­liž­šom čase je plá­no­va­né jej ďal­šie roz­ší­re­nie. A to nie je všet­ko — mest­ské úra­dy Lon­dý­na ozná­mi­li, že od roku 2019 budú šofé­ri die­se­lo­vých áut, kto­rí sa budú pohy­bo­vať v cen­tre mes­ta, povin­ní zapla­tiť den­ný popla­tok 24 libier (cca 27,5 €).

Aj v sused­nom Poľ­sku plá­nu­jú zaviesť zóny záka­zu pohy­bu pre vozid­lá pre­kra­ču­jú­ce emis­né limi­ty výfu­ko­vých ply­nov, a to až v šest­nás­tich mes­tách – medzi iný­mi vo Var­ša­ve, v Kra­ko­ve, vo Vroc­la­vi a v Gdan­sku. Je len otáz­kou času, kedy sa s podob­ný­mi opat­re­nia­mi pri­dá Pra­ha či Bra­ti­sla­va…

Naf­ta na ústu­pe, pre­daj hyb­ri­dov ras­tie

Avi­zo­va­né zme­ny a sprís­ne­nie emis­ných noriem pre moto­ris­tov v Európ­skych kra­ji­nách sa začí­na­jú pre­ja­vo­vať aj na slo­ven­skom auto­mo­bi­lo­vom trhu. Pred dvo­ma rok­mi sa pre­da­lo spo­lu 85 265 vozi­diel – z toho bola pri­bliž­ne polo­vi­ca áut s naf­to­vým moto­rom. V minu­lom roku pre­daj vozi­diel vzrás­tol na 95 622, z toho tvo­ri­li die­se­lo­vé moto­ry 40 % a ben­zín, hyb­ri­dy a elek­tro­mo­bi­ly spo­lu 60 %. Od začiat­ku toh­to roka kle­sa­jú­ci trend pre­da­ja vozi­diel s naf­to­vý­mi motor­mi pokra­ču­je – za prvé šty­ri mesia­ce pred­sta­vu­je 40 % pre­da­ných áut.

Kle­sa­jú­ci záu­jem o die­se­lo­vé moto­ry môže potvr­diť aj Toy­o­ta, líder v oblas­ti hyb­rid­nej tech­no­ló­gie. Od naj­men­šie­ho mode­lu Yaris až po SUV RAV4 má hyb­rid­ný pohon zastú­pe­nie tak­mer v kaž­dom seg­men­te. Pred dvo­ma rok­mi pre­da­la na slo­ven­skom trhu 31 % mode­lov s naf­to­vým moto­rom, v minu­lom roku to bolo už len 22 % a za prvé šty­ri mesia­ce toh­to roka pre­daj kle­sol na 16%. Naopak, výraz­ný rast zazna­me­na­li hyb­ri­dy – v roku 2015 pre­da­li 13 %, v uply­nu­lom roku už 21 % a za prvé šty­ri mesia­ce toh­to roka si zákaz­ní­ci odviez­li 31 % áut s hyb­rid­ným poho­nom.

zdroj: autofans.sk

Pridať komentár (0)