V reklamných letákoch Tesca či Kauflandu musí byť viac ako 50% slovenských výrobkov

Lenka Sidorová / 7. februára 2019 / Food biznis

Po­sta­ve­nie slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov sa má zlep­šiť vďaka no­vému zá­konu

zdroj: Pixabay

Po­sta­ve­nie slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov sa má zlep­šiť vďaka no­vému zá­konu

Par­la­ment v uto­rok schvá­lil zá­kon o ne­pri­me­ra­ných pod­mien­kach v ob­chode s po­tra­vi­nami. Podľa po­tra­vi­ná­rov má po­ten­ciál zlep­šiť po­sta­ve­nie slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov v ob­chod­ných re­ťaz­coch.

Ako sa vy­jad­rila Po­tra­vi­nár­ska ko­mora Slo­ven­ska (PKS), po­tra­vi­nári oce­ňujú najmä skrá­te­nie splat­nosti fak­túr či mož­nosť po­da­nia ano­nym­ného pod­netu na po­ru­še­nie zá­kona.

„Za naj­dô­le­ži­tej­šie zmeny, ktoré nový zá­kon o ne­pri­me­ra­ných pod­mien­kach v ob­chode s po­tra­vi­nami pri­náša, po­va­žuje PKS skrá­te­nie splat­nosti fak­túr na ma­xi­málne 30 dní odo dňa do­da­nia po­tra­viny, plat­nosť ak­ci­ovej ceny len na to­var pre­daný v pre­daj­nej ak­cii a mož­nosť ano­nym­ného po­da­nia pod­netu na po­ru­še­nie zá­kona,“ uvie­dol pre TASR pre­zi­dent PKS Da­niel Po­tur­nay.

Nový zá­kon za­vá­dza ok­rem iného aj tzv. ge­ne­rálnu klau­zulu ne­pri­me­ra­nej pod­mienky, do­pl­ne­nie zo­znamu ne­pri­me­ra­ných pod­mie­nok, sprís­ne­nie kon­trol­ného me­cha­nizmu či mož­nosť ano­nym­ného po­da­nia pod­netu na po­ru­še­nie zá­kona.

Jed­ným z bo­dov je aj to, že za­stú­pe­nie po­tra­vín vy­ro­be­ných na Slo­ven­sku, alebo to­va­rov spa­da­jú­cich pod vy­hlášku re­zortu pô­do­hos­po­dár­stva o pod­mien­kach po­u­ží­va­nia dob­ro­voľ­ného ozna­čo­va­nia poľ­no­hos­po­dár­skych pro­duk­tov v tla­če­ných le­tá­koch, re­klam­ných ča­so­pi­soch a elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii, by ne­malo kles­núť pod 50 per­cent.

„Ne­us­tále sa zvy­šu­júce ne­ga­tívne saldo za­hra­nič­ného ob­chodu s po­tra­vi­nami, ktoré je ge­ne­ro­vané zvý­še­ným do­vo­zom po­tra­vín zo za­hra­ni­čia, je alar­mu­júce, a preto je po­trebné pri­jať ra­zantné kroky k pod­pore do­má­ceho spra­co­va­teľ­ského prie­myslu,“ uvie­dol Po­tur­nay. V pod­pore do­má­cej pro­duk­cie je však podľa neho treba po­kra­čo­vať. „Jed­nou z pri­orít Po­tra­vi­nár­skej ko­mory Slo­ven­ska pre rok 2019 je schvá­le­nie úve­ro­vého prog­ramu pre po­tra­vi­nár­sky prie­my­sel na tech­no­lo­gickú ob­novu a ino­vá­cie,“ do­dal.

 

Pridať komentár (0)