Ved­ci omy­lom vytvo­ri­li nano­ty­čin­ky, kto­ré doká­žu zbie­rať vodu zo vzdu­chu

Lýdia Repová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Veľ­ké obja­vy vzni­ka­jú náho­dou a ten­to skve­lý objav nie je výnim­kou.

Tie­to omy­lom vytvo­re­né tyčin­ky boha­té na uhlík, kto­ré absor­bu­jú a vypúš­ťa­jú vodu úpl­ne inak, ako dopo­siaľ vytvo­re­ný mate­riál, Doká­žu zozbie­rať viac vody aj pri níz­kej vlh­kos­ti a vylú­čiť ju, ak vlh­kosť dosiah­ne 50 — 80%. Nano­ty­čin­ky by sa moh­li poten­ciál­ne využiť pri sys­té­moch zbe­ra­nia vody, kto­rú pre­me­nia na ener­giu ale­bo pri odo­be­ra­ní pre­by­toč­né­ho cuk­ru z tela.

Ved­ci v labo­ra­tó­riu chce­li pôvod­ne vytvo­riť mag­ne­tic­ké nano­lin­ky, no jedi­né, čo pri tom­to poku­se pro­du­ko­va­li boli uhlí­ko­vé nano­ty­čin­ky. Pri bliž­šom skú­ma­ní zis­ti­li, že tie­to tyčin­ky stra­tia hmot­nosť, keď sa zvý­ši vlh­kosť v ich pro­stre­dí. Tak­tiež sa uká­za­lo, že ten­to úkaz bol prvý­krát pozo­ro­va­ný už v roku 1990. Tím zozbie­ral papie­re z roku 2012 a 2013, v kto­rých boli zmen­ky o tých­to hypo­té­zach pou­ka­zu­jú­cich na to, ako sa voda začne spon­tán­ne vypa­ro­vať pokiaľ sa nachá­dza v pries­to­re men­šom ako 1.5 nano­met­ra, ale­bo ak je obklo­pe­ná hyd­ro­fób­ny­mi mate­riál­mi. Ved­ci vysvet­ľu­jú, že to, čo sa v sku­toč­nos­ti deje je kon­den­zá­cia vody a for­mo­va­nie mos­tí­kov medzi nano­ty­čin­ka­mi. Voda medzi tyčin­ka­mi spô­so­bu­je povr­cho­vé napä­tie, kto­ré tla­čí sused­né tyčin­ky k sebe, a keď sú na dosah 1.5 nano­met­ra, voda sa vypa­rí.

David Hel­deb­rand, jeden z čle­nov tímu sa vyjad­ril, že spô­so­bov, ako využiť ten­to pozna­tok pre zlep­še­nie živo­ta na Zemi je mno­ho. Naprí­klad, pomôcť zbie­rať vodu na mies­tach, kde je níz­ka vlh­kosť aká je aj na púš­ti. Avšak, pred­tým ešte musia zis­tiť, ako kon­tro­lo­vať pro­ces a meniť tvar či veľ­kosť tých­to nano­ty­či­niek.

Aj taký­to nech­ce­ný objav môže v budúc­nos­ti zna­me­nať pre náš svet veľ­ký pokrok.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto: sciencealert.com

Pridať komentár (0)