Vedci vytvo­rili zvie­ra­cieho kyborga — raja, ktorá je pohá­ňaná srd­com z potkana

Dárius Polák / 13. júla 2016 / Tech a inovácie

Vedci s pou­ži­tím srd­co­vých buniek krysy vytvo­rili nový druh syn­te­tic­kého tvora, ktorý dokáže nasle­do­vať svetlo.

Hoci tento hyb­rid znie na prvý pohľad ako dielo od Fran­kens­te­ina, v sku­toč­nosti ide o seri­ózny výskum, kto­rého cie­ľom je pocho­pe­nie toho, ako srdce pum­puje krv do tela. Ďal­ším výsled­kom môže byť vznik nových sofis­ti­ko­va­ných syn­te­tic­kých robo­tov. Kyborg raja patrí bio­in­ži­nie­rovi Kit Par­ke­rovi z Wyss inšti­tútu Har­vard­skej uni­ver­zity, ktorý zís­kal inšpi­rá­ciu po náv­števe akvá­ria so svo­jou dcé­rou.

Moja dcéra sa sna­žila pohlad­kať raju, no potom čo vlo­žila ruku do vody, sa raja jej ruke uhla veľmi ele­gant­ným spô­so­bom. V tom momente som dostal nápad, že by som mohol vybu­do­vať sva­lový sys­tém, ktorý by bol veľmi podobný tomu, ktorý má raja.”

park5hr

foto: newscientist.com

Pri prvom pred­ne­sení svojho nápadu kole­gom sa stre­tol s veľ­kým skep­ti­ciz­mom. Nako­niec sa však Par­ke­rovi poda­rilo svoju víziu pre­sa­diť. Kyborg raja váži iba 10 gra­mov a má veľ­kosť mince. Tvorí ju zlatá kos­tra, na kto­rej sa nachá­dza vrstva elas­tic­kého poly­méru. V tele sa nachá­dza pri­bližne 200 000 živých buniek, nazý­va­ných kar­di­omy­o­cyty. Tieto bunky boli gene­ticky upra­vené tak, aby rea­go­vali na svetlo a pohy­bo­vali plut­vami sme­rom ku zdroju svetla. Čo je ešte zau­jí­ma­vej­šie je fakt, že v závis­losti od pulzu a frek­ven­cie svetla dokážu vedci ovlá­dať smer a rých­losť pohybu raje, vďaka čomu ju dokážu navi­go­vať cez vodu a pre­kážky.

1

foto: sciencealert.com

Pro­jekt môže otvo­riť nové smery ovlá­da­nia jem­ných štruk­túr v robo­tike. Takisto pomôže námor­ným bio­ló­gom lep­šie pocho­piť spô­sob, akým raje plá­vajú. Par­ker a jeho tím sa však sústre­dia hlavne na kar­di­omy­o­cyty a na to, ako lep­šie pocho­pe­nie srd­co­vých sva­lov dokáže pomôcť ľuďom s kar­di­ovas­ku­lár­nymi prob­lé­mami.

Našim cie­ľom je vytvo­riť umelé srdce. To sa nám však za jednu noc nepo­darí. Táto kyborg raja je teda len taký menší tré­ning. Srdce je vytvo­rené takým spô­so­bom, akým je, z neja­kého dôvodu a my sa sna­žíme repli­ko­vať toľko fun­kcií, koľko len môžeme.”

titulna

foto: sciencealert.com

Vedci potvr­dili, že na teraz so svo­jím výtvo­rom skon­čili a naučili sa všetko, čo mohli. Otázka znie, ako sa dá kla­si­fi­ko­vať táto kom­bi­ná­cia živých a robo­tic­kých častí. Je to živá bytosť? Je to kyborg? Podľa Par­kera ide o bio­lo­gickú formu života.

Je to robot v bio­lo­gic­kej forme. Nena­zý­val by som to orga­niz­mom, pre­tože sa nedo­káže repro­du­ko­vať, je však nažive. Pre­me­nili sme krysu na raju navá­dzanú svet­lom. Toto je tá naj­viac cool vec, ktorú ľudia tento rok uvi­dia.”

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej fotky: iflscience.com

Pridať komentár (0)