Veľ­ká Bri­tá­nia plá­nu­je od roku 2017 zaká­zať plas­to­vé mik­ro­gu­lič­ky

Timotej Vančo / 12. septembra 2016 / Eko

Záka­zom pou­ží­va­nia a tvor­by plas­to­vých guli­čiek sa veľ­mi pote­ši­li nie­len eko­ló­go­via, ale aj zvie­ra­tá a cel­ko­vo život­né pro­stre­die. Veľ­ká Bri­tá­nia sa chce zno­va posú­vať vpred v oblas­ti eko­ló­gie a zane­cha­nia čis­tej­šej pla­né­ty pre nasle­du­jú­ce gene­rá­cie.

Vlá­da vo Veľ­kej Bri­tá­nii odsú­hla­si­la zaká­za­nie výro­by a pre­da­ju koz­me­ti­ky a hygie­nic­kých výrob­kov, kto­ré budú obsa­ho­vať, aj keď len malé kús­ky plas­tu. Ten­to zákon nabe­rá plat­nosť od roku 2017. Medzi hlav­né pro­duk­ty s obsa­hom plas­to­vých mik­ro­gu­li­čiek pat­ria kré­my na tvár, zub­né pas­ty a spr­cho­vé gély. Drob­né kús­ky ume­lej hmo­ty sa pri­dá­va­jú do pro­duk­tov, aby zís­ka­li exfo­liač­né vlast­nos­ti.

extra_large-1473076776-cover-image

Foto: iflscience.com

Kaž­dé pou­ži­tie také­ho­to výrob­ku vypúš­ťa do tvo­jej kože až 100 000 tých­to plas­to­vých guli­čiek. Všet­ky lát­ky, z kto­rých sú vyro­be­né, pri­tom nie sú prí­rod­ne roz­lo­ži­teľ­né, a pre­to sa môžu hro­ma­diť. Sú natoľ­ko malé, že sa môžu dostať aj cez fil­trá­ciu vody.

Bolo pre­uká­za­né, že až 280 dru­hov mor­ských zvie­rat a 50 dru­hov mor­ských vtá­kov poží­va­jú tie­to mik­ro plas­to­vé gulič­ky. Zatiaľ nie je dokon­če­ný výskum aký vplyv majú plas­to­vé gulič­ky na člo­ve­ka, ale mno­ho ved­cov sa hlav­ne zaobe­rá vply­vom plas­tu na zvie­ra­tá a život­né pro­stre­die.

Viac ako 680 ton mik­ro­gu­li­čiek sa pou­ží­va kaž­dý rok iba vo Veľ­kej Bri­tá­nii. To je obrov­ské množ­stvo voči odpad­kom, kto­ré dob­ro­voľ­ní­ci zbie­ra­jú z plá­ží v Anglic­ku. A to zna­me­ná, že to nie je tri­viál­ne množ­stvo,“ pove­dal pro­fe­sor Richard Thom­pson, mor­ský bio­lóg z Uni­ver­zi­ty v Ply­mout­he, pre BBC.

microbeads01

Foto: Vir­gi­nia Ins­ti­tu­te of Mari­ne Scien­ce

Mno­ho výrob­cov už dob­ro­voľ­ne zača­lo rušiť výro­bu plas­to­vých guli­čiek ale­bo ich mie­ša­nie s iný­mi lát­ka­mi do pro­duk­tov. Nie­kto­rí výrob­co­via skú­ma­jú prí­rod­né alter­na­tí­vy, ako sú ore­cho­vé škru­pi­ny ale­bo soli, kto­ré by moh­li nahra­diť plas­ty.

Pri­dá­va­nie ume­lých ale­bo plas­to­vých látok do pro­duk­tov je úpl­ne zby­toč­né, keď­že môžu byť pou­ži­té prí­rod­né a neškod­né spô­so­by. Mno­ho ľudí by sa zde­si­lo, ak by vede­li, aké majú násled­ky na život­né pro­stre­die a život zvie­rat tony plas­tu, kto­ré sa nestí­ha­jú recyk­lo­vať,“ pove­da­la tajom­níč­ka pre život­né pro­stre­die pre Veľ­kú Bri­tá­niu.

V USA sú tie­to plas­to­vé gulič­ky zaká­za­né už od roku 2015 a totál­ny zákaz aj v koz­me­tic­kých pro­duk­toch pla­tí od nasle­du­jú­ce­ho roku. Násled­ne sa k nim pri­da­li aj Talia­ni, kto­rí tak­tiež schvá­li­li zákaz s plat­nos­ťou od toh­to roku.

Zdroj: iflscience.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: newscientist.com

Pridať komentár (0)