Veľká Bri­tá­nia plá­nuje od roku 2017 zaká­zať plas­tové mik­ro­gu­ličky

Timotej Vančo / 12. septembra 2016 / Eko

Záka­zom pou­ží­va­nia a tvorby plas­to­vých guli­čiek sa veľmi pote­šili nie­len eko­ló­go­via, ale aj zvie­ratá a cel­kovo životné pro­stre­die. Veľká Bri­tá­nia sa chce znova posú­vať vpred v oblasti eko­ló­gie a zane­cha­nia čis­tej­šej pla­néty pre nasle­du­júce gene­rá­cie.

Vláda vo Veľ­kej Bri­tá­nii odsú­hla­sila zaká­za­nie výroby a pre­daju koz­me­tiky a hygie­nic­kých výrob­kov, ktoré budú obsa­ho­vať, aj keď len malé kúsky plastu. Tento zákon naberá plat­nosť od roku 2017. Medzi hlavné pro­dukty s obsa­hom plas­to­vých mik­ro­gu­li­čiek pat­ria krémy na tvár, zubné pasty a spr­chové gély. Drobné kúsky ume­lej hmoty sa pri­dá­vajú do pro­duk­tov, aby zís­kali exfo­liačné vlast­nosti.

extra_large-1473076776-cover-image

Foto: iflscience.com

Každé pou­ži­tie také­hoto výrobku vypúšťa do tvo­jej kože až 100 000 týchto plas­to­vých guli­čiek. Všetky látky, z kto­rých sú vyro­bené, pri­tom nie sú prí­rodne roz­lo­ži­teľné, a preto sa môžu hro­ma­diť. Sú natoľko malé, že sa môžu dostať aj cez fil­trá­ciu vody.

Bolo pre­uká­zané, že až 280 dru­hov mor­ských zvie­rat a 50 dru­hov mor­ských vtá­kov poží­vajú tieto mikro plas­tové guličky. Zatiaľ nie je dokon­čený výskum aký vplyv majú plas­tové guličky na člo­veka, ale mnoho ved­cov sa hlavne zaoberá vply­vom plastu na zvie­ratá a životné pro­stre­die.

Viac ako 680 ton mik­ro­gu­li­čiek sa pou­žíva každý rok iba vo Veľ­kej Bri­tá­nii. To je obrov­ské množ­stvo voči odpad­kom, ktoré dob­ro­voľ­níci zbie­rajú z pláží v Anglicku. A to zna­mená, že to nie je tri­viálne množ­stvo,“ pove­dal pro­fe­sor Richard Thom­pson, mor­ský bio­lóg z Uni­ver­zity v Ply­mouthe, pre BBC.

microbeads01

Foto: Vir­gi­nia Ins­ti­tute of Marine Science

Mnoho výrob­cov už dob­ro­voľne začalo rušiť výrobu plas­to­vých guli­čiek alebo ich mie­ša­nie s inými lát­kami do pro­duk­tov. Nie­ktorí výrob­co­via skú­majú prí­rodné alter­na­tívy, ako sú ore­chové škru­piny alebo soli, ktoré by mohli nahra­diť plasty.

Pri­dá­va­nie ume­lých alebo plas­to­vých látok do pro­duk­tov je úplne zby­točné, keďže môžu byť pou­žité prí­rodné a neškodné spô­soby. Mnoho ľudí by sa zde­silo, ak by vedeli, aké majú následky na životné pro­stre­die a život zvie­rat tony plastu, ktoré sa nestí­hajú recyk­lo­vať,“ pove­dala tajom­níčka pre životné pro­stre­die pre Veľkú Bri­tá­niu.

V USA sú tieto plas­tové guličky zaká­zané už od roku 2015 a totálny zákaz aj v koz­me­tic­kých pro­duk­toch platí od nasle­du­jú­ceho roku. Následne sa k nim pri­dali aj Taliani, ktorí tak­tiež schvá­lili zákaz s plat­nos­ťou od tohto roku.

Zdroj: iflscience.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: newscientist.com

Pridať komentár (0)