Veľ­ké porov­na­nie auto­pi­lo­tov: Tes­la, BMW, Infi­ni­ti ale­bo Mer­ce­des?

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Tech a inovácie

Zná­my ser­ver caranddriver.com pri­šiel s tes­tom, na kto­rý čaka­li všet­ci fanú­ši­ko­via tech­no­ló­gii. Je Tes­la naozaj naj­lep­šia? Ako obstá­li tra­dič­ní výrob­co­via?

Test bol zame­ra­ný špe­ci­fic­ky na porov­na­nie schop­nos­ti jed­not­li­vých vozi­diel sprá­vať sa auto­nóm­ne, ale­bo teda aspoň semi-auto­nóm­ne. Do porov­na­nia sa dosta­li 4 naozaj exklu­zív­ne mode­ly — Tes­la Model S, BMW 750i, Infi­ni­ti Q50S a Mer­ce­des S65 AMG.

Na porov­na­nie vzal autor tých­to fešá­kov do ulíc miest, na diaľ­ni­ce a na men­šie ces­ty. Netre­ba to zdr­žia­vať poď­me zis­tiť, kto sa stal víťa­zom.

4.miesto Infi­ni­ty Q50S

2015-infiniti-q50s-photo-665745-s-original

foto: Micha­el Sima­ri

Toto auto pri­nies­lo skla­ma­nie. Tech­no­ló­gia Acti­ve Lane Con­trol a Lane Depar­tu­re, kto­rá mala auto udr­žať v jazd­nom pru­hu síce krás­ne fun­go­va­la na rovin­kách, v zákru­tách a pri výjaz­doch z diaľ­ni­ce však mala obrov­ské prob­lé­my a dá sa pove­dať, že bola až nebez­peč­ná. Autor musel zasiah­nuť na 50 míľach až 93 krát, čo Infi­ni­ti s obrov­skou stra­tou radí na posled­né mies­to.

3.miesto Mer­ce­des S65 AMG

2015-mercedes-benz-s65-amg-photo-665746-s-429x262

foto: Micha­el Sima­ri

Mer­ce­des pred­sta­vil svo­ju tech­no­ló­giu pred tro­ma rok­mi so šies­tou gene­rá­ci­ou S-class. Udr­žia­va­nie vozid­la v jazd­nom pru­hu je však pri via­ce­rých mode­loch súčas­ťou štan­dar­nej výba­vy, čo o Infi­ni­ti pove­dať nemôž­me. Ak si teda leni­vý, sta­čí ti zmačk­núť dve tla­čít­ka a auto ti ide v pru­hu a točí volan­tom samo. Kaž­dých 12 sekúnd však vozid­lo vyko­ná kon­tro­lu, či si duchom prí­tom­ný. Vte­dy sta­čí tro­chu zakrú­tiť volan­tom. Jaz­da bola okrem neus­tá­le­ho vyru­šo­va­nia veľ­mi prí­jem­ná a autor sa musel volan­tu chy­tiť na 50 míľach 58 krát — naj­mä pri výjaz­doch.

2.miesto BMW 750i

2016-bmw-750i-xdrive-inline1-photo-665756-s-original

foto: Micha­el Sima­ri

BMW ponú­ka svo­ju Acti­ve Dri­ving Assis­tant Plus ako dopl­n­ko­vú výba­vu za $3600 dolá­rov a naroz­diel od Mer­ce­de­su vyža­du­je pozor­nosť, teda dotyk volan­tu kaž­dé 3 sekun­dy. Podob­ne, ako pred­chá­dza­jú­ce vozid­lá, aj BMW malo prob­lé­my pri výjaz­doch a v mes­te, naj­mä pri zle vyzna­če­ných čas­tiach. No pred­sa len sa poda­ri­lo tes­ne pora­ziť Mer­ce­des — volant tre­ba­lo chy­tiť 56 krát.

1.miesto Tes­la Model S

2015-tesla-model-s-p85d-inline2-photo-665811-s-original

foto: Micha­el Sima­ri

Prek­va­pu­je to vôbec nie­ko­ho? Tes­la je jedi­ným mode­lom v porov­na­ní, kto­rý doká­že auto­ma­tic­ky jazd­né pru­hy aj meniť a v tes­te sa stal jed­no­znač­ných víťa­zom. Napriek tomu, že upo­zor­ne­nie tvr­dí, aby si mal ruky celý čas na volan­te, Tes­la fun­gu­je per­fekt­ne. Jed­no­znač­ne dete­ku­je jazd­ný pruh a drží sa v jeho stre­de ako pri­le­pe­ná. Na 50 míľach sa autor člán­ku potre­bo­val chy­tiť volan­tu len 29 krát.

zdroj: carandriver.com, titul­ná foto: Micha­el Sima­ri

Pridať komentár (0)