Veľké porov­na­nie auto­pi­lo­tov: Tesla, BMW, Infi­niti alebo Mer­ce­des?

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Tech a inovácie

Známy ser­ver caranddriver.com pri­šiel s tes­tom, na ktorý čakali všetci fanú­ši­ko­via tech­no­ló­gii. Je Tesla naozaj naj­lep­šia? Ako obstáli tra­diční výrob­co­via?

Test bol zame­raný špe­ci­ficky na porov­na­nie schop­nosti jed­not­li­vých vozi­diel sprá­vať sa auto­nómne, alebo teda aspoň semi-auto­nómne. Do porov­na­nia sa dostali 4 naozaj exklu­zívne modely — Tesla Model S, BMW 750i, Infi­niti Q50S a Mer­ce­des S65 AMG.

Na porov­na­nie vzal autor týchto fešá­kov do ulíc miest, na diaľ­nice a na men­šie cesty. Netreba to zdr­žia­vať poďme zis­tiť, kto sa stal víťa­zom.

4.miesto Infi­nity Q50S

2015-infiniti-q50s-photo-665745-s-original

foto: Michael Simari

Toto auto pri­nieslo skla­ma­nie. Tech­no­ló­gia Active Lane Con­trol a Lane Depar­ture, ktorá mala auto udr­žať v jazd­nom pruhu síce krásne fun­go­vala na rovin­kách, v zákru­tách a pri výjaz­doch z diaľ­nice však mala obrov­ské prob­lémy a dá sa pove­dať, že bola až nebez­pečná. Autor musel zasiah­nuť na 50 míľach až 93 krát, čo Infi­niti s obrov­skou stra­tou radí na posledné miesto.

3.miesto Mer­ce­des S65 AMG

2015-mercedes-benz-s65-amg-photo-665746-s-429x262

foto: Michael Simari

Mer­ce­des pred­sta­vil svoju tech­no­ló­giu pred troma rokmi so šies­tou gene­rá­ciou S-class. Udr­žia­va­nie vozidla v jazd­nom pruhu je však pri via­ce­rých mode­loch súčas­ťou štan­dar­nej výbavy, čo o Infi­niti pove­dať nemôžme. Ak si teda lenivý, stačí ti zmačk­núť dve tla­čítka a auto ti ide v pruhu a točí volan­tom samo. Kaž­dých 12 sekúnd však vozidlo vykoná kon­trolu, či si duchom prí­tomný. Vtedy stačí tro­chu zakrú­tiť volan­tom. Jazda bola okrem neus­tá­leho vyru­šo­va­nia veľmi prí­jemná a autor sa musel volantu chy­tiť na 50 míľach 58 krát — najmä pri výjaz­doch.

2.miesto BMW 750i

2016-bmw-750i-xdrive-inline1-photo-665756-s-original

foto: Michael Simari

BMW ponúka svoju Active Dri­ving Assis­tant Plus ako dopl­n­kovú výbavu za $3600 dolá­rov a naroz­diel od Mer­ce­desu vyža­duje pozor­nosť, teda dotyk volantu každé 3 sekundy. Podobne, ako pred­chá­dza­júce vozidlá, aj BMW malo prob­lémy pri výjaz­doch a v meste, najmä pri zle vyzna­če­ných čas­tiach. No predsa len sa poda­rilo tesne pora­ziť Mer­ce­des — volant tre­balo chy­tiť 56 krát.

1.miesto Tesla Model S

2015-tesla-model-s-p85d-inline2-photo-665811-s-original

foto: Michael Simari

Prek­va­puje to vôbec nie­koho? Tesla je jedi­ným mode­lom v porov­naní, ktorý dokáže auto­ma­ticky jazdné pruhy aj meniť a v teste sa stal jed­no­znač­ných víťa­zom. Napriek tomu, že upo­zor­ne­nie tvrdí, aby si mal ruky celý čas na volante, Tesla fun­guje per­fektne. Jed­no­značne dete­kuje jazdný pruh a drží sa v jeho strede ako pri­le­pená. Na 50 míľach sa autor článku potre­bo­val chy­tiť volantu len 29 krát.

zdroj: carandriver.com, titulná foto: Michael Simari

Pridať komentár (0)