Venujme sa sku­toč­ným prob­lé­mom, nie len tomu, čo je cool

Nikola Tokárová / 16. januára 2016 / Tools a produktivita

David Ams a jeho kon­tro­vezný pohľad na svet star­tu­pov.

David Ams pri­náša svoj­ský názor na boom star­tu­pov, ktorý pre­ží­vame. Hovorí o tom, že v minu­losti boli časy, keď naj­lep­šie mozgy pla­néty pou­ží­vali svoju ener­giu na niečo, na čom naozaj zále­žalo. Sili­con Val­ley sa upria­mo­valo na ino­vá­cie v bio­tech oblasti, ves­mírne ope­rá­cie a mik­ro­pro­ce­sory. Boli to časy, keď sa bri­lantní ľudia zau­jí­mali o niečo, čo za to stálo a chceli za sebou niečo zane­chať.

Svet star­tu­pov je prí­ťaž­livý, zábavný, zau­jí­mavý a všetci sa chceme stať jeho súčas­ťou. V dneš­nej dobe je naj­vyš­ším sociál­nym uspo­ko­je­ním, ak člo­vek založí spo­loč­nosť a môže odísť do dôchodku v mla­dom veku. V minu­losti to bola práca na nie­čom, čo ľuďom dlho­dobo zlepší životy. 

Naše naj­lep­šie mysle pra­cujú na app­kách ako Uber, urče­ných na všetko možné. Využí­vajú naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie, prog­ra­mo­va­cie jazyky, uží­va­teľ­ské skú­se­nosti a svoj čas a ener­giu inves­tujú len do tohto jed­ného pro­jektu.

1140-conversation-with-travis-kalanick-uber.imgcache.rev1451342734390.web.740.475

Poháňa ich sku­točne vášeň?

Ako môže nie­kto s rov­na­kým nasa­de­ním pra­co­vať na apli­ká­cii zaobe­ra­jú­cej sa zdie­ľa­ním jazdy a apli­ká­ciou, ktorá vytvára soft­vér pre sate­lit alebo dron, ktorý môže letieť na Mars?

Ams pokladá pomerne ostrú otázku: Máme vymyté mozgy alebo nás len pohá­ňajú peniaze?

Podľa neho vzniká prob­lém už pri začiatku celého tohto eko­sys­tému. Zakla­da­te­lia star­tu­pov budujú veci bez toho, aby sa spra­vili krok spät a pozreli sa na veci z nad­hľadu, inves­tori a fondy im dávajú peniaze a médiá sa pri­oritne zaobe­rajú nespráv­nymi spo­loč­nos­ťami.

hands-holding-globe-sustainable

Vo svete, ktorý potre­buje sku­točné ino­vá­cie pre­tože si ho sami ničíme sa venu­jeme úplne iným prob­lé­mom.

V čase, keď je pla­néta abso­lútne zni­čená kvôli tomu, že naše úsi­lie neslúži evo­lú­cii ľud­stva, chceme len zbo­hat­núť a inves­to­vať peniaze do ire­le­vant­ných star­tu­pov. V čase, keď polo­vica popu­lá­cie pla­néty umiera, pre­tože sa sústre­ďu­jeme na spo­lo­čen­ské uzna­nie, ktoré nijako nepo­môže súčas­ným prob­lé­mom, potre­bu­jeme spúš­ťač zmeny uve­do­me­nia.

Ak pou­ži­jeme tech­no­ló­giu správne, vieme zasta­viť hla­do­va­nie, chu­dobu a kli­ma­tické zmeny. Doká­žeme vytvo­riť nebo na zemi zme­nou nášho vní­ma­nia a zod­po­ved­ným kona­ním.

Pokiaľ bude ria­diť náš svet pro­fit, naše naj­lep­šie mozgy sa budú na pro­fit zame­ria­vať, aby udr­žali sta­tus quo. Pokiaľ si to neuve­do­míme a neuro­bíme krok späť. Neča­kajme, až sa z nás stanú miliar­dári, aby sme robili naprí­klad to, čo Elon Musk s Tes­lou alebo Spa­ceX. Nemu­síme robiť veci v takom obrov­skom roz­hraní. Máme silu zme­niť svet tým, že budeme robiť to, čo milu­jeme: budo­vať veci, na kto­rých záleží a pra­co­vať pre spo­loč­nosti, ktoré majú hod­noty.

Sys­tém sa nezmení sám od seba, je len odra­zom nás samot­ných – my sme sys­tém. Poďme byť zme­nou, ktorú chceme vidieť. Pred­stavte si, čo by star­tu­pový svet mohol dosiah­nuť, ak by začal pra­co­vať na zme­nách, ktoré sa musia usku­toč­niť.

toms

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)