Venuj­me sa sku­toč­ným prob­lé­mom, nie len tomu, čo je cool

Nikola Tokárová / 16. januára 2016 / Lifehacking

David Ams a jeho kon­tro­vez­ný pohľad na svet star­tu­pov.

David Ams pri­ná­ša svoj­ský názor na boom star­tu­pov, kto­rý pre­ží­va­me. Hovo­rí o tom, že v minu­los­ti boli časy, keď naj­lep­šie moz­gy pla­né­ty pou­ží­va­li svo­ju ener­giu na nie­čo, na čom naozaj zále­ža­lo. Sili­con Val­ley sa upria­mo­va­lo na ino­vá­cie v bio­tech oblas­ti, ves­mír­ne ope­rá­cie a mik­ro­pro­ce­so­ry. Boli to časy, keď sa bri­lant­ní ľudia zau­jí­ma­li o nie­čo, čo za to stá­lo a chce­li za sebou nie­čo zane­chať.

Svet star­tu­pov je prí­ťaž­li­vý, zábav­ný, zau­jí­ma­vý a všet­ci sa chce­me stať jeho súčas­ťou. V dneš­nej dobe je naj­vyš­ším sociál­nym uspo­ko­je­ním, ak člo­vek zalo­ží spo­loč­nosť a môže odísť do dôchod­ku v mla­dom veku. V minu­los­ti to bola prá­ca na nie­čom, čo ľuďom dlho­do­bo zlep­ší živo­ty. 

Naše naj­lep­šie mys­le pra­cu­jú na app­kách ako Uber, urče­ných na všet­ko mož­né. Využí­va­jú naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie, prog­ra­mo­va­cie jazy­ky, uží­va­teľ­ské skú­se­nos­ti a svoj čas a ener­giu inves­tu­jú len do toh­to jed­né­ho pro­jek­tu.

1140-conversation-with-travis-kalanick-uber.imgcache.rev1451342734390.web.740.475

Pohá­ňa ich sku­toč­ne vášeň?

Ako môže nie­kto s rov­na­kým nasa­de­ním pra­co­vať na apli­ká­cii zaobe­ra­jú­cej sa zdie­ľa­ním jaz­dy a apli­ká­ci­ou, kto­rá vytvá­ra soft­vér pre sate­lit ale­bo dron, kto­rý môže letieť na Mars?

Ams pokla­dá pomer­ne ostrú otáz­ku: Máme vymy­té moz­gy ale­bo nás len pohá­ňa­jú penia­ze?

Pod­ľa neho vzni­ká prob­lém už pri začiat­ku celé­ho toh­to eko­sys­té­mu. Zakla­da­te­lia star­tu­pov budu­jú veci bez toho, aby sa spra­vi­li krok spät a pozre­li sa na veci z nad­hľa­du, inves­to­ri a fon­dy im dáva­jú penia­ze a médiá sa pri­orit­ne zaobe­ra­jú nespráv­ny­mi spo­loč­nos­ťa­mi.

hands-holding-globe-sustainable

Vo sve­te, kto­rý potre­bu­je sku­toč­né ino­vá­cie pre­to­že si ho sami ničí­me sa venu­je­me úpl­ne iným prob­lé­mom.

V čase, keď je pla­né­ta abso­lút­ne zni­če­ná kvô­li tomu, že naše úsi­lie neslú­ži evo­lú­cii ľud­stva, chce­me len zbo­hat­núť a inves­to­vať penia­ze do ire­le­vant­ných star­tu­pov. V čase, keď polo­vi­ca popu­lá­cie pla­né­ty umie­ra, pre­to­že sa sústre­ďu­je­me na spo­lo­čen­ské uzna­nie, kto­ré nija­ko nepo­mô­že súčas­ným prob­lé­mom, potre­bu­je­me spúš­ťač zme­ny uve­do­me­nia.

Ak pou­ži­je­me tech­no­ló­giu správ­ne, vie­me zasta­viť hla­do­va­nie, chu­do­bu a kli­ma­tic­ké zme­ny. Doká­že­me vytvo­riť nebo na zemi zme­nou náš­ho vní­ma­nia a zod­po­ved­ným kona­ním.

Pokiaľ bude ria­diť náš svet pro­fit, naše naj­lep­šie moz­gy sa budú na pro­fit zame­ria­vať, aby udr­ža­li sta­tus quo. Pokiaľ si to neuve­do­mí­me a neuro­bí­me krok späť. Neča­kaj­me, až sa z nás sta­nú miliar­dá­ri, aby sme robi­li naprí­klad to, čo Elon Musk s Tes­lou ale­bo Spa­ceX. Nemu­sí­me robiť veci v takom obrov­skom roz­hra­ní. Máme silu zme­niť svet tým, že bude­me robiť to, čo milu­je­me: budo­vať veci, na kto­rých zále­ží a pra­co­vať pre spo­loč­nos­ti, kto­ré majú hod­no­ty.

Sys­tém sa nezme­ní sám od seba, je len odra­zom nás samot­ných – my sme sys­tém. Poď­me byť zme­nou, kto­rú chce­me vidieť. Pred­stav­te si, čo by star­tu­po­vý svet mohol dosiah­nuť, ak by začal pra­co­vať na zme­nách, kto­ré sa musia usku­toč­niť.

toms

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)