Vespa pri­chá­dza s elek­tric­kým skút­rom

Michaela Líšková / 10. november 2016 / Eko

A vyzerá výborne.

Značka Vespa, ktorá sa môže pýšiť tým, že patrí medzi naj­zná­mej­šie a najob­ľú­be­nej­šie skútre, pri­chá­dza s novým kon­cep­tom. Chystá sa vytvo­riť svoj prvý elek­trický skú­ter. Jediné, čo zatiaľ máme, je obrá­zok. Nič viac. Ani cena, ani špe­ci­fi­ká­cia, iba jeden obrá­zok, ktorý zatiaľ zve­rej­nila mater­ská spo­loč­nosť Piag­gio Group.

vespaadventures-com

foto: vespaadventures.com

Treba pove­dať, že kon­cept vyzerá veľmi sľubne a navyše Piag­gio tvrdí, že chcú zacho­vať všetko, čo robí Vespu Ves­pou. Napriek elek­tric­kej tech­no­ló­gií si nová Vespa zachová svoj tra­dičný vzhľad, pohyb­li­vosť, jed­no­du­ché ovlá­da­nie a radosť z jazdy. Aspoň s takýmto prí­sľu­bom sa Piag­gio zavä­zuje 2 dni pred EICMA 2016 (Espo­si­zi­one Inter­na­zi­onale Ciclo e Moto­ciclo), inak pove­dané sve­to­vou výsta­vou moto­cyck­lov.

Elek­trická Vespa dostala príz­načný názov Vespa Elett­rica. Foto­gra­fia kon­ceptu zatiaľ nič bliž­šie neuka­zuje, iba kla­sické hrany typické pre túto značku, oce­ľové telo a elek­trické modré kom­po­nenty. Ako to s kon­cep­tami už býva, aj tu sa môže stať, že dôjde k urči­tým zme­nám, mnohí ale už teraz dúfajú, že sa zachová aspoň maxi­mum z foto­gra­fie kon­ceptu.

vespa-elettrica-lat-dx-_0

Piag­gio, samoz­rejme, nene­cháva nič na náhodu, a do hry sa zapá­jajú aj veľkí hráči na poli elek­tric­kých moto­rov. Skútre Vespa majú svoju povesť, ktorú sa spo­loč­nosť roz­hodne snaží zacho­vať.
Dobrá správa je, že na výsledný efekt nebu­deme musieť ešte nie­koľko rokov, pre­tože pro­duk­cia a pre­daj skút­rov Vespa Elett­rica je plá­no­vaná na druhú polo­vicu budú­ceho roka. To dáva všet­kým nad­šen­com aspoň aký taký čas na odkla­da­nie finan­cií. Keď sme pri tom, asi sme už všetci naj­viac zve­daví na cenu, keďže Vespa nepatrí medzi naj­lac­nej­šie skútre na trhu. Tú sa snáď dozvieme už čoskoro, keďže výstava je pre verej­nosť otvo­rená od 10.novembra, no pre tlač už 8., teda infor­má­cie by sa mali tiež postupne naz­bie­rať a uspo­ko­jiť tak všet­kých zve­dav­cov a nad­šen­cov tejto skve­lej značky.

goodwp-com

foto: goodwp.com

Už vieme, že Vespa má kva­litné a spo­ľah­livé pro­dukty, ale fakt, že sa chys­tajú vstú­piť na trh aj s eko friendly moto­cyk­lom, je ďal­šie veľké plus, ktoré si spo­loč­nosť Piag­gio môže pri­pí­sať na účet.

Zdroj a foto­gra­fia: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iamabiker.com

Pridať komentár (0)