VIDEO: Auto­pi­lot v Tesle fun­guje skvele! Elek­tro­mo­bil sa sám vyhol zrážke

Michal Sorkovský / 21. apríla 2016 / Tech a inovácie

Auto­nómne auto­mo­bily sa dnes javia ako budúc­nosť jaz­de­nia. Nie­ktorí nápad oddy­chu popri jazde milujú, iní mu vôbec neve­ria. Kaž­do­pádne, toto video je dôka­zom toho, že taký auto­pi­lot dokáže situ­áciu na ceste vyhod­no­tiť rov­nako dobre ako člo­vek.

V Tesle si vie šofér zapnúť auto­pi­lota, ktorý dokáže sám udr­žia­vať a meniť jazdné pruhy a dodr­žia­vať odstup od najb­liž­šieho vozidla, pri­čom nezá­leží na tom, či je auto pred ním, za ním alebo vedľa neho. Tesla dokáže situ­áciu na ceste vyhod­no­tiť rov­nako dobre ako šofér-člo­vek a video niž­šie je dôka­zom.

tesla-autopilot-prevents-crash

foto: interestingengineering.com

Istý pán Brown pou­žil auto­pi­lota pri jazde po diaľ­nici v Ohiu, aby mohol počú­vať audi­ok­nihu. Úplne tak nechal šofé­ro­va­nie na Teslu a následne sa mu dostalo prí­le­ži­tosti vidieť jej schop­nosti v reál­nej kom­pli­ko­va­nej situ­ácií v pre­mávke na diaľ­nici.

Keď sa na diaľ­nicu z pri­pá­ja­jú­ceho pruhu z ľavej strany blí­žil nákla­diak, ktorý išiel cez všetky pruhy a Teslu po svo­jej pra­vici si zrejme nevši­mol, elek­tro­mo­bil okam­žite rozo­znal nebez­pe­čen­stvo zrážky a blí­žia­cemu sa náklad­nému autu sa vyhol. V tom istom momente aj spus­til alarm, aby dal najavo svojmu šofé­rovi, že treba pre­brať „vele­nie“.

Zdroj: inverse.com , zdroj titul­nej foto­gra­fie: autoevolution.com

Pridať komentár (0)