VIDEO: Auto­pi­lot v Tes­le fun­gu­je skve­le! Elek­tro­mo­bil sa sám vyhol zráž­ke

Michal Sorkovský / 21. apríla 2016 / Tech a inovácie

Auto­nóm­ne auto­mo­bi­ly sa dnes javia ako budúc­nosť jaz­de­nia. Nie­kto­rí nápad oddy­chu pop­ri jaz­de milu­jú, iní mu vôbec neve­ria. Kaž­do­pád­ne, toto video je dôka­zom toho, že taký auto­pi­lot doká­že situ­áciu na ces­te vyhod­no­tiť rov­na­ko dob­re ako člo­vek.

V Tes­le si vie šofér zapnúť auto­pi­lo­ta, kto­rý doká­že sám udr­žia­vať a meniť jazd­né pru­hy a dodr­žia­vať odstup od najb­liž­šie­ho vozid­la, pri­čom nezá­le­ží na tom, či je auto pred ním, za ním ale­bo ved­ľa neho. Tes­la doká­že situ­áciu na ces­te vyhod­no­tiť rov­na­ko dob­re ako šofér-člo­vek a video niž­šie je dôka­zom.

tesla-autopilot-prevents-crash

foto: interestingengineering.com

Istý pán Bro­wn pou­žil auto­pi­lo­ta pri jaz­de po diaľ­ni­ci v Ohiu, aby mohol počú­vať audi­ok­ni­hu. Úpl­ne tak nechal šofé­ro­va­nie na Tes­lu a násled­ne sa mu dosta­lo prí­le­ži­tos­ti vidieť jej schop­nos­ti v reál­nej kom­pli­ko­va­nej situ­ácií v pre­máv­ke na diaľ­ni­ci.

Keď sa na diaľ­ni­cu z pri­pá­ja­jú­ce­ho pru­hu z ľavej stra­ny blí­žil nákla­diak, kto­rý išiel cez všet­ky pru­hy a Tes­lu po svo­jej pra­vi­ci si zrej­me nevši­mol, elek­tro­mo­bil okam­ži­te rozo­znal nebez­pe­čen­stvo zráž­ky a blí­žia­ce­mu sa náklad­né­mu autu sa vyhol. V tom istom momen­te aj spus­til alarm, aby dal naja­vo svoj­mu šofé­ro­vi, že tre­ba pre­brať „vele­nie“.

Zdroj: inverse.com , zdroj titul­nej foto­gra­fie: autoevolution.com

Pridať komentár (0)