Video: Iba 15-ročný vývo­jár doká­zal spus­tiť simu­lá­ciu OS X na Apple Watch

Marián Novikmec / 20. februára 2016 / Tech a inovácie

Apple Watch sú najús­peš­nej­šie inte­li­gentné hodinky aj z dôvodu, že pre ne jes­tvuje obrov­ské množ­stvo apli­ká­cií. Nie­ktoré sú oby­čajné, iné zas výni­močné. Práve do tej dru­hej kate­gó­rie sa radí apli­ká­cia, ktorú vytvo­ril iba 15-ročný deve­lo­per menom Billy Ellis. Ten na videu odha­lil nový pro­jekt, v kto­rom pred­vá­dza, že je na Apple Watch možné spus­tiť simu­lá­ciu sys­tému OS X Yose­mite, čo je iba rok starý sys­tém pre počí­tače od spo­loč­nosti Apple.

Zatiaľ síce ide iba o krátke demo, ale Billy pove­dal, že plá­nuje do simu­lá­tora v najb­liž­ších dňoch postupne pri­dá­vať všetky pre­d­in­šta­lo­vané apli­ká­cie, ktoré sa nachá­dzajú v OS X Yose­mite. V súčas­nosti sa v tomto simu­lá­tore nachá­dza iba apli­ká­cia Fin­der, ktorá vyzerá na vlas totožne s tou, ktorú môžeme vidieť na svo­jich počí­ta­čoch s logom nahryz­nu­tého jabĺčka.

Aj keď vývo­jár uznal, že v tomto simu­lá­tore on sám nevidí žiadny zmy­sel a že sa nikdy neob­javí v App Store, ide o skvelý spô­sob, akým mohol uká­zať svoju šikov­nosť. Tú prav­de­po­dobne oce­nia aj mnohé vývo­jár­ske firmy, ktoré ho aj vďaka tomuto kúsku s rados­ťou zamest­najú.

Nie je to prvý­krát, čo Bill niečo podobné doká­zal. Už dáv­nej­šie zvlá­dol na Apple Watch roz­be­hnúť ope­račný sys­tém iOS 4.2.1. Neskôr však pri­znal, že išlo iba o simu­lá­ciu, ktorá sa na tento sys­tém podo­bala.

thinkapple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: osxdaily.com

Pridať komentár (0)