Vidiec­ky dom, kto­rý rekon­štruk­cia vrá­ti­la späť do živo­ta

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing.arch. Martin Mihaly Ing. arch. Matej Mihalič / 5. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Matej Mihalič

S citom uro­be­ná rekon­štruk­cia a roz­ší­re­nie sta­ré­ho vidiec­ke­ho domu, v tra­dič­nej kom­pakt­nej vidiec­kej zástav­be. Prí­klad, ako sa dá integ­ro­vať moder­né býva­nie s pôvod­ným sta­rým objek­tom tak, aby nové so sta­rým vytvo­ri­lo har­mo­nic­ký fun­gu­jú­ci celok.

Jab­lo­ňov­ce sú pomer­ne roz­ľah­lá dedi­na, rozp­res­tie­ra­jú­ca sa na úpä­tí Štiav­nic­kých vrchov. Jed­not­li­vé par­ce­ly roz­de­ľu­jú oko­li­té kop­ce na úzke pozem­ky, čo dodá­va obci cha­rak­te­ris­tic­kú črtu s veľ­mi výraz­nou streš­nou kra­ji­nou. Typic­ká je tu zástav­ba jed­no­pod­laž­ný­mi doma­mi s gán­kom, ští­to­vou ale­bo val­bo­vou stre­chou. Domy sú úzke s prie­bež­nou dis­po­zí­ci­ou, ťaha­jú­cou sa do pozem­ku. V rade­ní miest­nos­tí je čita­teľ­ná hie­rar­chia, repre­zen­ta­tív­ne pries­to­ry sú sme­rom do uli­ce, do pozem­ku sú umiest­ňo­va­né uti­li­tár­ne fun­kcie. Domy sú väč­ši­nou zakon­če­né hos­po­dár­sky­mi miest­nos­ťa­mi. Na väč­ši­ne pozem­kov sa nachá­dza okrem domu aj sto­do­la. Nami rekon­štru­ova­ný objekt bol na tom podob­ne. Za repre­zen­ta­tív­nou miest­nos­ťou nasle­do­va­li dve men­šie izby a kuchy­ňa.

Dom bol ukon­če­ný séri­ou miest­nos­tí hos­po­dár­ske­ho cha­rak­te­ru. Prie­če­lie domu a vstup boli kry­té vystu­pu­jú­cou stre­chou, tvo­ria­cou prie­do­mie – gánok. Do objek­tu sa vstu­po­va­lo stre­dom dis­po­zí­cie. Všet­ky pries­to­ry v dome boli pomer­ne tma­vé, pre­svet­le­né iba malý­mi otvor­mi.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Starý stav
Sta­rý stavfoto: Matej Miha­lič

Pre­stav­ba mala pris­pô­so­biť dom dneš­ným požia­dav­kám na býva­nie — pre­me­niť hos­po­dár­sku časť na spo­lo­čen­ský pries­tor pre oby­va­te­ľov a hos­tí a vytvo­riť tak adek­vát­nu den­nú časť domu s napo­je­ním na tera­su. Hlav­nou požia­dav­kou bolo zacho­vať vidiec­ky cha­rak­ter domu.

Nový stav
Nový stavfoto: Matej Miha­lič

Pre nový dom bola naj­dô­le­ži­tej­šia zme­na vo fun­kcii záh­ra­dy, kto­rá sa z pôvod­ne hos­po­dár­ske­ho dvo­ra mala stať oddy­cho­vou zónou. Z toh­to poznat­ku vyply­nu­lo umiest­ne­nie den­nej čas­ti do cen­tra pozem­ku a s tým súvi­sia­ce ukon­če­nie domu. Odstrá­ne­ním hos­po­dár­skej čas­ti sa vytvo­ril dosta­tok mies­ta pre nové pries­to­ry. Výraz­ným prv­kom pôvod­né­ho objek­tu bola stre­cha a kon­štruk­cia kro­vu, dre­vo dáva­lo domu rus­ti­kál­ny cha­rak­ter, jed­no­du­chosť a čita­teľ­nosť kon­štruk­cie zas pocit účel­nos­ti. Prin­cíp tra­dič­né­ho rade­nia domu, adí­cia pries­to­rov sme­rom do pozem­ku, bola zhmot­ne­ná v jed­not­nej línií stre­chy. Pati­na sta­rej kry­ti­ny záro­veň objek­tu dáva­la nádych trvác­nos­ti, bola a je nediel­nou súčas­ťou jeho cha­rak­te­ru. To všet­ko nám napo­ve­da­lo nie­čo o archi­tek­tú­re budú­ce­ho domu.

Pohľad spredu do dvora. Vzadu nová hospodárska budova - alternatívny (teraz frekventovanejšie používaný) vchod.
Pohľad spre­du do dvo­ra. Vza­du nová hos­po­dár­ska budo­va — alter­na­tív­ny (teraz frek­ven­to­va­nej­šie pou­ží­va­ný) vchod.foto: Matej Miha­lič

Umiest­ne­ním obyt­nej zóny do cen­tra záh­ra­dy vznik­la potre­ba optic­ky uzav­rieť západ­nú hra­nu pozem­ku. Záro­veň sa hľa­dal pries­tor na umiest­ne­nie sau­ny, skla­du a gará­že. Inšpi­rá­ci­ou sa sta­li objek­ty sused­ných sto­dôl. Tvar, objem a pou­ži­té mate­riá­ly novej sto­do­ly vychá­dza­jú prí­sne z lokál­nych vzo­rov. Umiest­ne­nie zas nad­vä­zu­je na mies­to pôvod­né­ho vstu­pu. Medzi sto­do­lou a domom tak vzni­ká chrá­ne­ný dvor. Zvy­šok pozem­ku pone­chá­va­me na dotvo­re­nie maji­te­ľom. Záh­ra­da je urče­ná na oddych a čias­toč­ne na voľ­no­ča­so­vé pes­to­va­nie zele­ni­ny.

Zadné priečelie (alternatívny vchod, stodola).
Zadné prie­če­lie (alter­na­tív­ny vchod, sto­do­la).foto: Matej Miha­lič
Stodola zvnútra.
Sto­do­la zvnút­ra.foto: Matej Miha­lič
Vchod zo stodoly na pozemok (bezbariérový).
Vchod zo sto­do­ly na poze­mok (bez­ba­ri­é­ro­vý).foto: Matej Miha­lič

Keď vstú­pi­te do zre­kon­štru­ova­né­ho domu v Jab­lo­ňov­ciach, ocit­ne­te sa vo vstup­nej pred­sie­ni.

Napra­vo sú miest­nos­ti sta­ré­ho domu, kto­ré sme pone­cha­li bez zme­ny. Naľa­vo je nová prí­stav­ba z dre­va a skla, až prek­va­pi­vo útul­ná a pre­svet­le­ná. Pries­tor jedál­ne a kuchy­ne je zní­že­ný, nad ním je v pod­kro­ví situ­ova­ná hos­ťov­ská izba s výhľa­dom do obý­vač­ky. Obyt­ná — den­ná zóna je na samom kon­ci domu v doty­ku so záh­ra­dou. Tvo­rí ju pre­vý­še­ný pries­tor, v kto­rom je čita­teľ­ná kon­štruk­cia pôvod­né­ho kro­vu. Pries­tor je optic­ky pre­po­je­ný s kuchy­ňou, pre­de­le­ný len obje­mom krbu. V-stĺpy tvo­ria optic­kú bari­é­ru, budú vypl­ne­né kni­ha­mi, čím sa sta­nú výraz­ným prv­kom inte­ri­é­ru.

Hlavný obytný priestor.
Hlav­ný obyt­ný pries­tor.foto: Matej Miha­lič
Pohľad do obývačky zo spálne v podkroví.
Pohľad do obý­vač­ky zo spál­ne v pod­kro­ví.foto: Matej Miha­lič
Interiér je priamo napojený na okolité vonkajšie plochy.
Inte­ri­ér je pria­mo napo­je­ný na oko­li­té von­kaj­šie plo­chy.foto: Matej Miha­lič

Juž­nej fasá­de domu domi­nu­je stĺpo­ra­die nad­vä­zu­jú­ce na ryt­mus stĺpov pôvod­né­ho gán­ku, kto­rý na západ­nej stra­ne pre­chá­dza do tera­sy. Fasá­da pôvod­né­ho domu je pone­cha­ná bez výraz­ných zmien.

Podlubie (gánok) chráni južnú fasádu i vstupy do domu.
Pod­lu­bie (gánok) chrá­ni juž­nú fasá­du i vstu­py do domu.foto: Matej Miha­lič
Gánok z druhej strany.
Gánok z dru­hej stra­ny.foto: Matej Miha­lič

Jedi­ným výraz­nej­ším zása­hom je odstrá­ne­nie para­pe­tov medzi stĺp­mi na prie­do­mí, s cie­ľom otvo­riť celý pries­tor viac do pozem­ku a výraz­nej­šie ho optic­ky pre­po­jiť s novou čas­ťou.

Vonkajšia rerasa zozširuje obytný priestor počas teplých dní.
Von­kaj­šia rera­sa zozši­ru­je obyt­ný pries­tor počas tep­lých dní.foto: Matej Miha­lič
Pozemok má podobu obytnej záhrady.
Poze­mok má podo­bu obyt­nej záh­ra­dy.foto: Matej Miha­lič

Tvar prí­stav­by kopí­ru­je pôvod­nú geomet­riu domu, nová stre­cha sa výš­ko­vo napá­ja na pôvod­nú. Toto pre­po­je­nie je pod­po­re­né pou­ži­tím pôvod­nej kry­ti­ny, vzni­ká tak jed­not­ná streš­ná línia, odka­zu­jú­ca na his­to­ric­ký spô­sob roz­ši­ro­va­nia domu, adí­ci­ou pries­to­rov sme­rom do pozem­ku.

Použité materiály i pôvodná strešná krytina sú kontinuitou s miestnou materiálovou tradíciou pri budovaní obydlí.
Pou­ži­té mate­riá­ly i pôvod­ná streš­ná kry­ti­na sú kon­ti­nu­itou s miest­nou mate­riá­lo­vou tra­dí­ci­ou pri budo­va­ní obyd­lí.foto: Matej Miha­lič

Pod hmo­tou stre­chy je nová skle­ne­ná fasá­da, účel­ná v zmys­le optic­ké­ho pre­po­je­nia záh­ra­dy s inte­ri­é­rom, kto­rá záro­veň kon­cepč­ne vysti­hu­je pod­sta­tu zvo­le­né­ho rie­še­nia – vlo­že­nie novej fun­kcie do pôvod­né­ho obje­mu. Na záver pri­pá­ja­me ešte nie­koľ­ko fotiek, doku­men­tu­jú­cich pod­rob­nej­šie výsled­nú podo­bu pre­stav­by.

Čelný pohľad s ulice s pôvodným zrekonštruovaným domom.
Čel­ný pohľad s uli­ce s pôvod­ným zre­kon­štru­ova­ným domom.foto: Matej Miha­lič
Starý vchod z ulice nie je bezbariérový.
Sta­rý vchod z uli­ce nie je bez­ba­ri­é­ro­vý.foto: Matej Miha­lič
Celkový pohľad na záhradu
Cel­ko­vý pohľad na záh­ra­dufoto: Matej Miha­lič
Detail rekonštruovaného kamenného muriva z miestnych zdrovov.
Detail rekon­štru­ova­né­ho kamen­né­ho muri­va z miest­nych zdro­vov.foto: Matej Miha­lič
Pridať komentár (0)