Vieš vyrie­šiť tieto zdan­livo jed­no­du­ché hla­vo­lamy?

Martina Ditrichová / 27. septembra 2016 / Zaujímavosti

Keď bol tento mate­ma­tický prob­lém post­nutý na Face­book, obsa­ho­val tvr­de­nie, že iba 1 z 1000 ľudí ho dokáže vyrie­šiť.

Zada­nie bolo nasle­dovné: Ak 1+4=5, 2+5=12 a 3+6=21, potom koľko sa bude rov­nať 8+11=?

Podľa you­tube kanálu Min­dY­our­De­ci­si­ons, si väč­šina ľudí myslí, že odpo­veď je 40. To je však nesprávne. Skús najprv sám pop­re­mýš­ľať, prí­padne si pozri video, ktoré vysvet­ľuje postup. Správnu odpo­veď náj­deš, keď scrol­neš niž­šie.

90283ce2-b573-4c96-9bc1-31a83d0a84cd

foto:curiosity.com

Výsle­dok tohto mate­ma­tic­kého hla­vo­lamu je 96. Ak si to vedel pred­tým, gra­tu­lu­jeme, si jeden z 1000!

Hla­vo­lam Deni­sove naro­de­niny

Tento pri­šiel z Národ­ného inšti­tútu vzde­la­nia v Sin­ga­pore.

Nájdi naj­ťaž­šiu loptu

Jedna z 8 lôpt je jemne ťaž­šia ako ostatné. Ako využiť váhu, aby si pri­šiel na to, ktorá to je?

Ušet­ríme ti čas a pre­zra­díme kľú­čové časy — 0:01 — tu náj­deš logické puzzle; 2:55 — tu je rie­še­nie, ako nájsť naj­ťaž­šiu loptu

Tak čo, pros­pela ranná roz­cvička? Určite ti bude mozog teraz celý deň pra­co­vať sviž­nej­šie!

zdroj:curiosity.com zdroj titul­nej fotografie:mentalfloss.com

Pridať komentár (0)