Vla­di­mír Škul­téty: Učil som sa v živote asi 20 jazy­kov, z toho asi 9 ovlá­dam na vyš­šej úrovni

Alexandra Dulaková / 30. október 2016 / Rozhovory

Vla­di­mír pus­til do inter­ne­to­vého obehu video, na kto­rom hovorí 20-timi jazykmi a my sme vedeli, že ho musíme vyspo­ve­dať.

Na začia­tok nám povedz, čo si vlastne za člo­veka. Čomu sa venu­ješ? :)

Volám sa Vla­di­mír Škul­téty, mám 32 rokov a pra­cu­jem ako tlmoč­ník slo­ven­ského, anglic­kého a čín­skeho jazyka.

11537701_500456260118437_92282468312414127_n

Dáv­nej­šie sme mali zau­jí­mavý člá­nok o polyg­lo­toch a nejako sme sa pri hľa­daní tých slo­ven­ských, dostali k tebe. Koľko jazy­kov teda ovlá­dáš?

Ťažko pove­dať, lebo slovo ovlá­dať môže chá­pať každý inak. Učil som sa v živote asi 20 jazy­kov, z toho asi 9 ovlá­dam na vyš­šej úrovni (vrá­tane slo­ven­činy a češ­tiny).

Ako si sa začal učiť cudzie jazyky a kedy si to celé sti­hol? Predsa len, väč­šina z nás v bež­ných ško­lách stihne jeden, maxi­málne dva a aj to nie vždy doko­nale.

Naučil som sa viac jazy­kov už ako dieťa. Vyras­tal som v Koši­ciach a doma sa roz­prá­val po slo­ven­sky a tro­chu maďar­sky. Rodi­čia ma dali do maďar­skej škôlky, aby som ten jazyk neza­bu­dol, za čo som im veľmi vďačný. Postupne to so mnou pre­šlo do vyš­šieho veku. V škole sme naprí­klad mali anglič­tinu a nemčinu, ale mám pocit, že tam som sa nenau­čil vôbec nič. (smiech) Trvalo mi to celý život.

Kedy si si uve­do­mil, že si vlastne polyg­lot?

Ak mám pravdu pove­dať, neviem, či som nad tým takto vôbec roz­mýš­ľal. Ako som pove­dal, hovo­ril som via­ce­rými jazykmi už ako dieťa. Mal som a stále aj mám veľa kama­rá­tov, ktorí hovo­ria per­fektne nie­koľ­kými cudzími jazykmi. Na Slo­ven­sku je cel­kovo veľa ľudí, ktorí ply­nule hovo­ria mini­málne dvoma jazykmi, neprišlo mi to teda až také výni­močné.

Podľa čoho si vybe­ráš jazyky, ktoré sa učíš? 

V mojom prí­pade ma väč­ši­nou niečo zau­jalo na kul­túre (napr. pri japon­čine) alebo sa mi páčil zvuk toho jazyka (napr. perz­ština). Iné som sa naučil pri­ro­dzene (slo­ven­čina, češ­tina, maďar­čina, anglič­tina), takže sa to postupne naba­ľo­valo.

1476325_500455136785216_7325400776486845023_n

Ako pre­bieha výuka? Využí­vaš vymo­že­nosti inter­ne­to­vej doby alebo rad­šej cho­díš na osobné kurzy? 

Nie je to nič kom­pil­ko­vané, ale často indi­vi­du­álne, takže sa to ťažko suma­ri­zuje. Na kurzy necho­dím. Učím sa tak, že sa sna­žím jazyk čo naj­skôr pocho­piť sám (knihy, videá, filmy, atď.), aby som ho mohol potom čím skôr začať pou­ží­vať a učiť sa z kon­textu. Inter­net využí­vam naj­viac, ako sa len dá. Bez inter­netu by niečo takéto asi ani nešlo alebo len veľmi ťažko.

Výskum ohľa­dom schop­ností polyg­lo­tov je zatiaľ len v plien­kach. Obja­vil si ty sám na sebe počas uče­nia nejaký zásadný roz­diel alebo črtu, v kto­rej spo­číva tajom­stvo tvojho úspe­chu? Alebo máš na vec vlastný názor?

Neviem to cel­kom posú­diť, ťažko hod­no­tiť seba samého. Polyg­loti sú väč­ši­nou komu­ni­ka­tívni, majú dobrý sluch a pamäť a cit na jazyk. Niečo z toho snáď mám aj ja. (smiech). Potom je dôle­žité, aby mal člo­vek prí­le­ži­tosti na pou­ží­va­nie nového jazyka.

Zúčast­nil si sa na stret­nutí polyg­lo­tov v Ber­líne. Ako niečo také pre­bieha? Aký si mal z tohto zážitku pocit? 

Bola to pomerne veľká kon­fe­ren­cia, zúčast­nilo sa na nej asi 500 ľudí. Celé sa to odo­ho­rá­valo v troch pred­náš­ko­vých miest­nos­ťach, kde sa pred­ná­šalo na rôzne témy spo­jené s jazy­kami, kul­tú­rami a úče­ním sa cudzích jazy­kov. Mne osobne sa naj­viac páčilo to, že som mohol stret­núť veľa sku­točne veľmi talen­to­va­ných ľudí.

Povedz nám niečo o jazy­koch, ktoré si sa učil. Ktoré ti išli ľahko, ktoré boli nároč­nej­šie, pop­rí­pade aké triky si mal na ich nauče­nie?

Naj­ťažší jazyk, aký som sa učil, bola Man­da­rín­ska čín­ština. Naj­ľahší, ktorý som sa ako-tak dobre naučil, je Ruš­tina. Čo sa týka tech­ník, pou­ží­vam naprí­klad rôzne spô­soby na ľah­šie zapa­mä­ta­nie si slov alebo čítam knihy nahlas, aby som si zlep­šil moto­riku rečo­vých orgá­nov.

Zo svojho fachu si už určite stre­tol via­cero ľudí. Kto ťa naj­viac ohro­mil alebo inšpi­ro­val?

Ťažko vybrať jed­ného. Páni Richar Sim­cott, Robert Bieg­ler, Prof. Ivo Vasil­jev alebo Ema­nu­ele Marini, to sú všetko naozaj neuve­ri­telní ľudia. Naprí­klad Robert Bieg­ler pra­cuje ako tlmoč­ník a simul­tánne tlmočí medzi anglič­ti­nou, nemči­nou, špa­niel­či­nou, fran­cúz­šti­nou a talian­či­nou v akej­koľ­vek kom­bi­ná­cii na špič­ko­vej úrovni.

Aké využi­tie má tvoj talent a schop­nosti v bež­nom živote? Čo ti už sti­hol pri­niesť?

Veľa dob­rých kama­rá­tov :) A mož­nosť spoz­nať lep­šie cudzie kul­túry. Nie som síce v ces­to­vaní nejaký prie­boj­ník, ale rôzne dlhé obdo­bia som žil v USA, Bri­tá­nii, Talian­sku, Rakúsku, Česku a na Tai­wane. Na Tai­wane som bol naj­dl­h­šie — päť rokov. Na iných mies­tach som sa zdr­žal nie­kedy len pár mesia­cov. Každá kra­jina má svoje čaro a krásy: Tai­wan má krásnu prí­rodu, Rusko ľudí, Talian­sko a Fran­cúz­sko mestá… Ťažko vôbec pove­dať, kde bolo naj­lep­šie.

Tei­pei, Tai­wan

Je to možno čudná otázka, ale má táto zna­losť aj nejaké tem­nej­šie stránky? Nemáš v tom nie­kedy tro­chu chaos?

Naprí­klad zhor­še­nie mate­rin­ského jazyka. Slo­ven­činu som za posled­ných 5 rokov skoro vôbec nepou­ží­val a cítim, že sa zhor­šu­jem. Čo sa týka cha­osu, závisí od kon­krét­neho jazyka. Pri tých, ktoré viem naozaj dobre, robím chýb menej. A pri tých, ktoré viem hor­šie, chyby samoz­rejme robím, najmä keď sa podo­bajú na taký jazyk, ktorý už viem lep­šie.

Máš nejaké rady pre ľudí, ktorí sa chcú začať učiť cudzí jazyk? Čo hovo­ríš na strach z úplne odliš­ných jazy­kov (rôzne ázij­ské jazyky, arabš­tina, africké jazyky…)? Je to len pred­su­dok?

Podľa mňa je veľmi dôle­žité mať ten správny dôvod na uče­nie sa cudzieho jazyka. O to viac, pokiaľ ide o náročný jazyk. Ak sa nie­kto chce naučiť japon­sky len preto, lebo má rád japon­ské jedlo, z dlho­do­bého hľa­diska to nebude sta­čiť. Potom je tiež veľmi dôle­žité to, koľko času denne alebo týž­denne bude člo­vek schopný uče­niu obe­to­vať. Dva dni v týždňi je naprí­klad podľa mňa veľmi málo. Úplne ide­álne je ísť do kra­jiny, kde sa jazy­kom roz­práva.

11234819_500447880119275_3267969825889280688_o

Ak by sa nie­kto chcel stať polyg­lo­tom, čo by si mu pora­dil? Kedy by mal začať a ako by mal postu­po­vať? Dá sa to podľa teba len tak naučiť?

Ako som pove­dal, dôle­žité je mať ten správny dôvod. Potom ide všetko ľah­šie. Člo­vek sa naprí­klad môže skú­siť postupne učiť jazyky z jed­nej a tej istej jazy­ko­vej rodiny (napr. román­ske jazyky – talian­sky, špa­niel­sky, fran­cúz­sky, por­tu­gal­sky). Ten prvý pôjde ťaž­šie, ale ostatné sa budú učiť ľahko, čo je aj veľmi moti­vu­júce.

A na záver, aké jazyky by si sa chcel ešte naučiť? :)

Možno ešte kórej­sky, ale ak mám pravdu pove­dať, rád by som sa len zdo­ko­na­lil v jazy­koch, kto­rými už roz­prá­vam. :)

Video, na kto­rom Vla­di­mír hovorí 19-timi jazykmi 

Zdroj foto­gra­fií: archív Vla­di­mír Škul­téty, face­book

Pridať komentár (0)