Volkswagen Touareg konečne dostane nové motory

Startstop.sk / 28. januára 2019 / Auto

  • Je prav­dou, že Volk­swa­gen Tou­areg je na trhu len krátko, no už sti­hol oča­riť ne­malé množ­stvo zá­kaz­ní­kov
  • Vlaj­ková loď ne­mec­kej značky pri­niesla so se­bou high-end tech­no­ló­giu, ktorú spo­jila s veľmi po­da­re­ným di­zaj­nom
  • Mno­hým ľu­ďom však pri tomto po­merne veľ­kom SUV stále niečo vŕta v hlave. Prečo je “kon­cer­nový kle­not” do­stupný len s mo­to­rom V6 3.0 TDI?
zdroj: Startstop.sk
  • Je prav­dou, že Volk­swa­gen Tou­areg je na trhu len krátko, no už sti­hol oča­riť ne­malé množ­stvo zá­kaz­ní­kov
  • Vlaj­ková loď ne­mec­kej značky pri­niesla so se­bou high-end tech­no­ló­giu, ktorú spo­jila s veľmi po­da­re­ným di­zaj­nom
  • Mno­hým ľu­ďom však pri tomto po­merne veľ­kom SUV stále niečo vŕta v hlave. Prečo je “kon­cer­nový kle­not” do­stupný len s mo­to­rom V6 3.0 TDI?

Zmie­nený ag­re­gát, ktorý bolo možné na­kon­fi­gu­ro­vať v dvoch vý­ko­no­vých ver­ziách 170 kW alebo 210 kW, bol akýmsi vstup­ným lá­klad­lom pre kaž­dého, kto sa roz­ho­dol za­kú­piť si Tou­areg v pr­vých me­sia­coch.

Úsporný, no cel­kom silný mo­tor na­vyše spĺňal naj­vyš­šie emisné štan­dardy a tak bolo jasné, že si v pr­vých me­sia­coch nájde miesto pod pred­nou ka­po­tou pré­mi­ového SUV rov­nako tak ako v mo­deli A8, A7, A6 či Q8 od Audi. Dobré správy na­šťas­tie pre mno­hých pri­chá­dzajú až te­raz, s men­ším od­stu­pom od za­ča­tia pre­daja. Tou­areg to­tiž čo­skoro do­stane dvo­j­icu no­vých ag­re­gá­tov, me­dzi kto­rými ne­bude chý­bať ben­zín či do­konca veľký a silný die­sel.

Ako prvý z nich za zmienku ur­čite stojí ben­zí­nový šesť­va­lec TSI, ktorý bude dis­po­no­vať vý­ko­nom 170 kW res­pek­tíve až 210 kW. Tým Volk­swa­gen ne­po­chybne po­teší kaž­dého mi­lov­níka ben­zínu. Ok­rem neho sa pod ka­potu do­stane aj ob­rov­ský die­sel V8 s ob­je­mom až štyri litre. Ten bude vý­ko­novo ata­ko­vať hra­nicu až 310 kW s krú­tia­cim mo­men­tom 900 N.m. To už je cel­kom slušný pa­ra­me­ter čo po­viete? Je sa­moz­rejmé, že nové mo­tory budú v SUV spria­hnuté vý­hradne s au­to­ma­tic­kými pre­vo­dov­kami.

Naj­sil­nejší ag­re­gát bude sa­moz­rejme do­stupný vý­hradne s po­ho­nom všet­kých šty­roch ko­lies 4Mo­tion. Presné ceny pre náš trh za­tiaľ nie sú známe, no u na­šich zá­pad­ných su­se­dov bude ben­zí­nový zá­klad za­čí­nať na úrovni 1 739 900 Kč čo je v pre­počte pri­bližne 67 700€, no a naj­sil­nej­šia ver­zia bude mať ce­novku od 2 294 900 Kč čo vy­chá­dza na 89 320€. Kon­fi­gu­rá­tor by mal byť v prí­pade ben­zí­no­vej aj naf­to­vej ver­zie mo­delu Tou­areg do­stupný už čo­skoro, s tým, že ča­ka­cia doba na obe ver­zie za­tiaľ nie je známa.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)