Voľný deň? Čo takto rých­lo­kurz mäsiar­stva s pomo­cou WeTe­achMe?

Daniela Vojik / 7. máj 2014 / Tools a produktivita

Majú dizaj­novo laho­divú a ľahko ovlá­da­teľnú web­stránku a v ponuke kurzy od výmyslu sveta. Či už ponú­kate alebo máte záu­jem nav­ští­viť kurz príp­ravy sushi, rých­lo­kurz fran­cúz­štiny alebo domá­cej výroby piva, WeTe­achMe je presne to, čo potre­bu­jete.

WeTe­achMe je v skratke pove­dané online a off­line event mana­ge­ment sys­tém pre malé a stredne veľké firmy a záro­veň plat­forma pre ľudí hľa­da­jú­cich kurzy či works­hopy.

V sku­toč­nosti ide o to, umož­niť ľudom, ktorí majú odbor­nosť a vedo­mosti, aby ich zdie­ľali a záro­veň boli za to odme­není,“ vysvet­ľuje spo­lu­za­kla­da­teľ Kym Huynh.

Naj­väč­ším bene­fi­tom pre kli­en­tov sú integ­ro­vané nástroje, ktoré táto plat­forma ponúka. Ide o rela­tívne jed­no­du­chú, no dobre pre­pra­co­vanú myš­lienku, ktorá ino­vuje zau­ží­vané postupy. 

WeTe­achMe dáva pros­ted­níc­tvom wid­getu mož­nosť zapra­co­vať roz­vrh priamo do kli­en­to­vej web­stránky, čiže nároky na tech­nické know-how sú prí­jemne nízke. „Len toto samo osebe mi vrá­tilo pri­bližne 15 hodín spánku týž­denne. Mož­nosť vybrať si dátumy, zare­zer­vo­vať online, zapla­tiť online, auto­ma­ticky zaslať potvr­de­nie a pri­po­mienky emai­lom je významná úspora času. To zna­mená, že môj tím sa oslo­bodí od počí­tača a dostane sa k príp­rave kur­zov a veno­va­niu sa zákaz­ní­kom,“ opi­suje Dan Bam­ford, vlast­ník firmy Thread Den špe­cia­li­zu­jú­cej sa na kurzy šitia s hips­ter nády­chom. 

Ďalši kli­ent, Cup­cake Cen­tral, zre­du­ko­val čas potrebný na admi­nis­trá­ciu works­ho­pov zo 14 hodín na 15 minút týž­denne, záro­veň ponúka viac kur­zov a doká­zal zvý­šiť obrat o 400 per­cent.

Aj keď tieto čísla znejú impo­zan­tne a WeTe­achMe je po roku a pol exis­ten­cie v zisku, nebolo to tak vždy. Ako za kaž­dým úspeš­ným pro­jek­tom, aj za WeTe­achMe stojí spo­ľah­livý par­tner, kto­rého pred­sta­vuje inku­bá­tor York But­ler Fac­tory. Záro­veň je tento úspech tiež výsled­kom víken­dov aj sviat­kov odo­vzda­ných práci.

Spo­lu­za­kla­da­teľ Kym Huynh sa zdô­ve­ril, že jed­nou z naj­väč­ších výziev bola neus­tála potreba pre­svied­čať všet­kých naokolo o správ­nosti svo­jich roz­hod­nutí. Jed­ným z naj­tvr­d­ších orieš­kov bolo vraj pre­sved­čiť vlastnú mamu o tom, že vzdať sa kari­éry práv­nika a zalo­žiť star­tup venu­júci sa works­ho­pom bol dobrý nápad. Mama vraj, podľa jeho slov, ešte aj dnes tvrdí nie­kto­rým čle­nom rodiny, že Kym stále pra­cuje ako práv­nik.

zdroj: weteachme.com, businessspectator.com.au

Pridať komentár (0)