Všetko pod­statné z Face­book F8 con­fe­rence

Tomáš Kahn / 25. marec 2015 / Tools a produktivita

Face­book zažil včera svoj veľký deň. Na deve­lo­per­skej kon­fe­ren­cií F8 v San Fran­ciscu pred­sta­vil Face­book novinky a načr­tol svoje sme­ro­va­nie v blíz­kej budúc­nosti.

Trend akým sa uberá Face­book je jasný. Ľudia čím ďalej tým viac zdie­ľajú na Face­bo­oku bohatší kon­tent. Pred pia­timi rokmi tvo­ril väč­šinu obsahu text. Dnes na Face­bo­oku domi­nuje foto­gra­fia a počas najb­liž­ších pia­tich rokov by sa mal tento trend opäť zme­niť a Face­bo­oku by mali kra­ľo­vať videá. Face­book na tieto zmeny rea­guje a pred­sta­vuje novinky, ktoré sa chystá v blíz­kej dobe zaviesť: 

1. Face­book ofi­ciálne pred­sta­vil Mes­sen­ger plat­formu

Vo svo­jej pod­state umož­ňuje vývo­já­rom táto plat­forma pri­dá­va­nie Mes­sen­geru do rôz­nych apli­ká­cií. Mark Zuc­kerg pred­sta­vil plat­formu týmito slo­vami, “jedná sa o novú plat­formu, ktorú môžu vývo­járy pou­žiť na výtvá­ra­nie apli­ká­cií, ktoré pomá­hajú ľudom sa navzá­jom spo­jiť”.

2. Face­book už čoskoro umožní pre­po­je­nie uží­va­te­ľov s kon­kér­nymi pod­nikmi

To zna­mená, že pou­ží­va­te­lia budú môcť cez Mes­sen­ger komu­ni­ko­vať priamo s obchod­níkmi. Takže ak budete chcieť vyrie­šiť naprí­klad nejakú rekla­má­ciu, nebude to treba rie­šiť priamo cez stránku obchodu, ale s obcho­dom budete môcť komu­ni­ko­vať na priamo cez Mes­sen­ger.

3. 360-stup­ňové videá na Face­bo­oku už čoskoro

Zuc­ker­berg potvr­dil, že Face­book už one­dlho pri­ne­sie pod­poru pre 360-stup­ňové videá. Takisto potvr­dil aj následnú mož­nosť pre­po­je­nia s Ocu­lus VR.

4. Face­book uvoľ­nil SDK pre Inter­net of Things

Face­book pred­sta­vil nové sady pre vývoj soft­waru pre jeho mobilné plat­formy, ktoré umož­ňujú vývo­ja­rom zhr­nu­tie dát zo zaria­dení pri­po­je­ných k inter­netu. 

5. Face­book vypla­til viac ako 8 miliárd dolá­rov deve­lo­pe­rom

V posled­ných pia­tich rokov vypla­til Face­book viac ako 8 miliárd dolá­rov vývo­já­rom, ktorí sta­vali na jeho plat­forme. Na Face­bo­oku môžeme v súčas­nosti nájsť už viac ako 30 mili­ó­nov apli­ká­cií.

6. Face­book vypus­til novú mobilnú ana­ly­tickú apli­ká­ciu

Face­book ozná­mil spus­te­nie nového ana­ly­tic­kého nástroja, ktorý je určený na to, aby vývo­jári mohli sle­do­vať výkon­nosť ich apli­ká­cií. Tento nástroj by mal byť dostupný už toto leto a mal by byť free.

7. Face­book umož­nil vkla­da­nie videí

Ďal­šou novin­kou, ktorú Face­book ozná­mil je mož­nosť vlo­žiť aké­koľ­vek video z Face­book na web. Aj toto je krok, ktorý iba zatrak­tív­ňuje a moti­vu­poju pou­ží­va­te­ľov nahrá­vať na Face­book viac videí.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)