Všetko pod­statné z Google I/O 2015

Karol Stračár / 1. júna 2015 / Tools a produktivita

Google I/O je kaž­do­ročná kon­fe­ren­cia určená pre deve­lo­pe­rov, kde sa náv­štev­níci môžu pro­stred­níc­tvom inšpi­ra­tív­nych prí­ho­vo­rov ako aj samot­ného skú­ša­nia, dozve­dieť viac o novin­kách z dielne spo­loč­nosti Google. Tento rok nebola núdza opäť o množ­stvo vylep­šení a my ti ich pri­ná­šame v tomto článku pekne pokope.

Android M

- povo­le­nia

Pro­stred­níc­tvom „App per­mis­si­ons“ ti uľahčí nový Android ozna­čiť, ktoré dáta poskyt­neš apli­ká­ciám. Apli­ká­cie sa už viac nebudú pýtať pri inšta­lá­cii, či im povo­líš uve­dené povo­le­nia, o povo­le­nie požia­dajú, až keď ho budú potre­bo­vať.

- lin­king

Chrome Cus­tom Tabs umožní deve­lo­pe­rom pri­dať vlastné fun­kcie, ktoré budú umiest­nené v hor­nej časti apli­ká­cie. Naprí­klad na Pin­te­reste môže byť týmto spô­so­bom pri­daný odkaz na web. Pri­daná bola aj nová apli­ká­cia, ktorá umož­ňuje ostat­ným ove­riť linky tak, aby pre­chod medzi apli­ká­ciami bol ply­nulý.

- baté­ria

Nová „uspá­va­cia“ fun­kcia pomôže šet­riť baté­riu v momente, keď detek­tor pohybu bude v pokoji. Budík alebo noti­fi­ká­cia samoz­rejme zazvoní. K baterke neod­mys­li­teľne patrí aj port na nabí­ja­nie, ten nový USB Type C podľa Google príde na zaria­de­nia čoskoro.

Android Pay

Google ozná­mil zámer expan­do­vať s Android Pay pro­stred­níc­tvom spo­lu­práce s mobil­nými ope­rá­tormi, ktorí ho budú pre­d­in­šta­lo­vať na pre­dá­vané zaria­de­nia. Zatiaľ to vyzerá na spo­lu­prácu s T-Mobile, Veri­zon a AT&T, pri­čom na zre­a­li­zo­va­nie platby bude sta­čiť odtla­čok prsta.

Android Wear

Fun­kcia „Always on“ zabez­pečí, aby na obra­zovke boli infor­má­cie z apli­ká­cie vždy vidi­teľné vďaka ener­ge­ticky nená­roč­nému čierno-bie­lemu módu.

Pri­dané boli aj nové gestá ako naprí­klad zatre­pa­nie rukov hore a dole povie zaria­de­niu, aby scrol­lo­val v texte. Na Android Wear watch pri­budla hlavne pre tých kre­a­tív­nej­ších mož­nosť nakres­liť si svoj vlastný emoji.

Aktu­álne je podľa Google nadi­zaj­no­va­ných viac ako 4000 apli­ká­cií pre Android Wear.

Now on Tap“

Google pro­stred­níc­tvom Google Now neus­tále pra­cuje na tom, aby boli smart­fóny ešte viac chytré, a to nauče­ním sa tvo­jich zvy­kov a sprá­va­nia. Apli­ko­va­ním týchto úda­jov chce následne posky­to­vať apli­ká­ciám infor­má­cie, ktoré naprí­klad po prí­lete umož­nia objed­nať si auto z Uberu alebo ces­tou domov objed­nať nákup potra­vín. 

Alebo pred­stav si, že počú­vaš svoju obľú­benú pes­ničku a nedá ti to už dlh­šiu dobu spá­vať, tak sa spý­taš: „ako sa volá v sku­toč­nosti?“. Sys­tému už bude vedieť koho mys­líš a Google ti vyhľadá všetko potrebné.

Google Pho­tos

Podľa Google všetci pri­veľa fotíme. Úľavu pre pamä­ťové karty pri­náša práve Google Pho­tos, apli­ká­cia, ktorá ti umožní zálo­ho­vať neob­me­dzený počet fotiek zadarmo a umožní ti ich pre­hlia­da­nie v pro­stredí časo­vej osi.

Okrem toho môžeš pou­ží­vať túto službu na výrobu videí a koláží, s čím ti apli­ká­cia navyše rada pomôže, alebo video dokonca sama vytvorí.

Off­line konek­ti­vita

Android už pokryl väč­šiu časť sveta, preto sa Google roz­ho­dol sprí­stup­niť svoje apli­ká­cie aj v kra­ji­nách s obme­dze­ným prí­stu­pom k inter­netu. Naj­vý­raz­nej­ším off­line poči­nom je asi You­Tube Off­line pre roz­vo­jové kra­jiny, pri­čom za zmienku stojí aj off­line pod­pora pre pre­hlia­dač Chrome.

Na Google I/O 2015 boli pred­sta­vené Off­line Maps, ktoré umož­nia využí­vať Google Maps aj bez inter­ne­to­vého pri­po­je­nia.

Nástroje pre deve­lo­pe­rov

Reč bola aj o deve­lo­per tools, bolo uve­dená pre­view Android Stu­dio 1.3 a Poly­mer 1.0. Android Stu­dio, ktoré ponúka uží­va­teľ­ské pro­stre­die na úpravu a debug­ging jazyka C++.

Čoskoro Google uve­die aj Cloud Test Lab, ktorý pomôže pri auto­ma­ti­zá­cii výsled­kov tes­to­va­nia apli­ká­cií na viac ako 20 zaria­de­niach. 

V budúc­nosti môžeš oča­ká­vať aj nové AdMob nástroje na mera­nie počtu inšta­lá­cií apli­ká­cií z reklám, naprí­klad aj s úda­jom odkiaľ sú tí naj­lepší zákaz­níci.

Vir­tu­álna rea­lita

Google Card­bo­ard SDK bude pod­po­ro­vať aj iOS, zlepší sa jeho pre­mie­tač a bude ľah­šie zlo­ži­teľný.

Novin­kou je prog­ram vir­tu­ál­nej rea­lity (VR) „Expe­di­ti­ons“, ktorý umož­ňuje uči­te­ľom zor­ga­ni­zo­vať vir­tu­álny škol­ský výlet, na kto­rom štu­denti spoz­najú nové miesta pro­stred­níc­tvom Google Card­bo­ard VR sys­tému.

Na trh sa dostane aj kame­rové vylep­še­nie s náz­vom „Jump“, vďaka kto­rému môže hocikto nahrať VR video na v pod­state ľubo­voľnú kameru. V nej následne vytvorí 360 stup­ňový záber nahrá­va­nia.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)