Všetky nové budovy vo Fran­cúz­sku budú musieť mať zelené stre­chy alebo solárne panely

Michaela Líšková / 23. november 2016 / Eko

Nový zákon poža­duje „živé stre­chy“ alebo solárne panely na budo­vách.

Pred neja­kým časom sme písali o tom, ako bude San Fran­cisco čer­pať ener­giu zo Slnka, a teraz čaká podobný osud aj jednu z európ­skych kra­jín. Fran­cúz­sko pri­jalo nový zákon, ktorý sta­no­vuje, že všetky nové budovy, ktoré budú slú­žiť na komerčné účely, budú musieť mať aspoň čias­točne pokryté stre­chy zele­ňou alebo sa na ich pokry­tie budú vo veľ­kom využí­vať solárne panely.

rimbit-com

foto: rimbit.com

Hoci sa envi­ron­men­tálne sku­piny pokú­šali o to, aby bola zele­ňou pokrytá každá voľná plo­cha na stre­chách budov, záko­no­dar­co­via sa roz­hodli tro­chu inak a ponúkli deve­lo­pe­rom tieto dve mož­nosti. Buď solárne panely alebo čias­točná zeleň. Čo je stále lep­šie ako žiadna zeleň a žiadne solárne panely. Fran­cúz­sko medzi európ­skymi líd­rami zaos­táva, čo sa týka výroby ener­gie vzni­ka­jú­cej zo Slnka. Tu je teda jeho mož­nosť si napra­viť repu­tá­ciu a zní­žiť medzeru v roz­die­loch. Samoz­rejme, Slo­váci sa do tejto sku­piny zjavne neza­ra­ďujú, ale kto­vie, možno si z Fran­cúz­ska zobe­rieme prí­klad a one­dlho sa to bude zele­nať aj u nás.

france-italy-green-roof-solar-panels-2

foto: inhabitat.com

Výho­dou zele­ných oáz je cel­kové zlep­še­nie život­ného pro­stre­dia, a to už neho­vo­ríme o tom, ako este­ticky takéto niečo pôsobí. Živé stre­chy majú mnoho bene­fi­tov, medzi kto­rými je naprí­klad pri­ro­dzená izo­lá­cia budovy, zachy­tá­va­nie daž­ďo­vej vody, ale tiež nečis­tôt z ovzdu­šia, no a samoz­rejme, nemô­žeme zabud­núť ani na to, že kde je zeleň, tam je život. Takéto záhony, záh­radky či oázy posky­tujú pri­ro­dzené pro­stre­die ako pre vtáky a hmyz, tak aj pre mnohé drobné zvie­ratá. Okrem toho zelené stre­chy pomá­hajú redu­ko­vať efekt „horú­ceho ostrova“. Tento feno­mén vzniká v čase, keď sa budujú mest­ské časti, plieni sa zeleň a udr­žuje sa teplo, čo spô­so­buje, že veľké mestá sú počas dňa až o 1 – 3°C tep­lej­šie než oko­lité oblasti a v noci dokonca až o 12°C.

france-green-roof-building-1020x610

foto: inhabitat.com

ak sa budú viac využí­vať solárne panely, stále dobre, pre­tože v tomto smere má Fran­cúz­sko údajne stále čo dobie­hať, a to najmä v porov­naní so sused­ným Nemec­kom, ktoré už vo veľ­kom fun­guje a čerpá slnečnú ener­giu. Fran­cúz­sko má na konte zatiaľ len 5 giga­wat­tov foto­vol­taic­kých sys­té­mov, čo tvorí iba 1% cel­ko­vej pro­duk­cie elek­triny v kra­jine. Nový zákon tak dúfa v lep­šie a doslova zelen­šie časy.

france-green-roof-building-2-1020x610

foto: inhabitat.com

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thinkprogress.org

Pridať komentár (0)