Vyná­lezy, ktoré boli obja­vené šťast­nou náho­dou

Katarína Jenisová / 14. marca 2016 / Tools a produktivita

Mnohí vyná­lez­co­via nám uľah­čili život. Svo­jou prá­cou doslova zme­nili spo­loč­nosť. Finálny pro­dukt však nebol tým, čo na začiatku oča­ká­vali. Polo­vica z nich vznikla v pod­state náho­dou.

V knihe Inven­to­logy ana­ly­zuje ame­rická autorka Pagan Ken­ne­di­ová šta­tis­tiku vyná­le­zov, ktorá uka­zuje, že 50% vyná­le­zov vzniklo šťast­nou náho­dou.

Podľa výskumu Pagan môžu ľudia obja­viť nové a ino­va­tívne veci práve vtedy, keď sa o to vôbec nesna­žia. Naj­väč­ším zdro­jom inšpi­rá­cie je cie­ľová sku­pina pro­duktu. Dve tre­tiny exis­tu­jú­cich vyná­le­zov vzniklo na urči­tej forme spo­lu­práce s ľuďmi, ktorí majú danú vec pou­ží­vať.

Mnohé pro­dukty dneš­nej doby majú svoj pôvod v šťast­ných náho­dách.

Mik­ro­vlnná rúra bola vynáj­dená Percy Spen­ce­rom po tom, ako zis­til, že rádi­olo­kačné zaria­de­nie na kto­rom pra­co­val roz­to­pilo čoko­ládu v jeho vrecku. Prvé jedlo, ktoré zámerne zohrial bol pop­corn.

2

Percy Spen­cer, foto: gtownma.com

Coca-Cola, naj­zná­mejší nápoj na svete sa zara­ďuje tiež medzi náhodné objavy. Pôvodný recept bol tonic na upo­ko­je­nie ner­vov, ktorý pil plu­kov­ník John Pem­ber­ton. Po prvý­krát sa dnešná Coca-cola pre­dá­vala ako liek na zní­že­nie bolesti.

Socha Jihna Pem­ber­tona ‚foto: iloveindia.com

Tef­lón je výsled­kom náhod­ného objavu v labo­ra­tó­riu, keď che­mik Roy Plun­kett expe­ri­men­to­val s chla­di­vami do chlad­ni­čiek. Z pôvod­ného zámeru mu vzniklo niečo úplne iné, a tak dnes poznáme nele­pivý tef­lón.

Peni­ci­lín bol obja­vený Ale­xan­drom Fle­min­gom. To vie hádam každý. No viete ako? Kým bol Fle­ming zanep­ráz­dnený hľa­da­ním zázrač­ného lieku na vylie­če­nie cho­rôb, vši­mol si ras­túcu ple­seň vo vyra­de­nej Pet­riho miske.

Ale­xan­der Fle­ming, foto: biography.com

Poznám­kové bločky sú tiež vyná­le­zom. No nikto to neuro­bil zámerne. Za ich vyná­lezcu sa pova­žuje Spen­cer Sil­ver, ktorý sa v sku­toč­nosti sna­žil prísť na silný lep. Namiesto toho však vyna­šiel najs­labší, neskôr využí­vaný práve na pri­chy­te­nie poznám­ko­vých bloč­kov.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr.com

Pridať komentár (0)