Webg­lobe a Yegon: Akvi­zí­cia roka na slo­ven­skom trhu?

Michal Tomek / 4. júna 2014 / Tools a produktivita

Slo­ven­skými médiami sa infor­má­cia o akvi­zí­cii web­hos­tin­go­vej spo­loč­nosti Yegon zo strany Webg­lobe pre­hnala len veľmi spo­ra­dicky. Pri­tom ide o pomerne významný krok, ktorý môže zamie­šať pozí­ciami na trhu. Na detaily akvi­zí­cie som sa pýtal Igora Strečka, CEO a spo­lu­ma­ji­teľa Webg­lobe.

Kon­com mája ozná­mil Webg­lobe odkú­pe­nie spo­loč­nosti Yegon. Práve spo­je­nie týchto dvoch firiem by mohlo zna­me­nať novú jed­notku na trhu web­hos­tin­go­vých slu­žieb, ak sa na to poze­ráme z pohľadu kon­so­li­do­va­ného obratu roku 2013.

Akvi­zí­cia je zau­jí­mavá aj z iného dôvodu. V kor­po­rát­nom svete je zvy­kom, že väč­šia spo­loč­nosť pre­be­rie men­šiu. Tu sa však stal opak (mini­málne, ak hovo­ríme o obrate) a menší Webg­lobe sa stal maji­te­ľom 100%-ného podielu Yegonu.

Práve Webg­lobe stál ešte v začiat­koch vytvá­ra­nia web­hos­tin­go­vého trhu na Slo­ven­sku. Ako píše na svo­jom blogu, bolo to v časoch, kedy „firmy hos­to­vali svoje weby väč­ši­nou u svo­jich posky­to­va­te­ľov inter­netu. Ich adresa vyze­rala potom pri­bližne takto:

www.ispprovider.sk/webserver/klienti/trencin/574677/stolarstvo-novak.htm

A toto si firmy dávali na vizitky alebo inze­ráty.“

K dohode na akvi­zí­cii došlo po pol­roč­ných roko­va­niach, a úplne by sa mala uzav­rieť na pre­lome rokov 2014/2015.

O tom, čo táto akvi­zí­cia pri­ne­sie slo­ven­skému trhu a zákaz­ní­kom, ale aj o tom, ako akvi­zí­cia pre­behla, hovo­ril CEO Webg­lobe, Igor Strečko.

Prečo došlo k akvi­zí­cii? Išlo čisto o pod­ni­ka­teľ­ský ťah – stať sa jed­not­kou na trhu alebo vás k tomuto kroku viedli aj iné veci (naprí­klad kon­takty na zahra­nič­ných trhoch, apod.)?

Kon­so­li­dá­cia slo­ven­ského web­hos­tin­go­vého trhu má logiku. Náš trh je malý a ešte aj rozdro­bený na mnoho malých hrá­čov. Veľké medzi­ná­rodné firmy sem ani nevs­tú­pili, nanaj­výš sa sna­žia nejako „rie­šiť“ slo­ven­ského zákaz­níka z Česka. Nedo­ká­zali by z kapa­city nášho trhu uži­viť nákladnú pobočku. Rea­lita je potom taká, že sa o potreby zákaz­ní­kov sta­rajú malé firmy, ktoré pri­ro­dzene nedis­po­nujú takými tech­no­lo­gic­kými a per­so­nál­nymi mož­nos­ťami, ako veľkí hráči na nad­ná­rod­nom trhu. Typic­kým prí­kla­dom je zákaz­nícka pod­pora 24/7, ktorú sa dote­raz reálne nepo­da­rilo do praxe zaviesť žiad­nemu slo­ven­skému web­hos­te­rovi. Preto sa vnú­torná kon­so­li­dá­cia trhu javí ako jediný logický spô­sob, ako pri­niesť slo­ven­skému zákaz­ní­kovi mož­nosti, ktoré mu malá firma jed­no­du­cho nikdy nedá.

Samotné spo­je­nie Webg­lobe – Yegon má tiež logiku. A to v podob­nosti zame­ra­nia oboch firiem. Webg­lobe aj Yegon sa v porov­naní s kon­ku­ren­ciou na slo­ven­skom trhu viac sústre­ďujú na nároč­nej­šieho zákaz­níka, na tech­no­lo­gicky nároč­nej­šie služby a vyš­šiu kva­litu (rých­losť, dostup­nosť, odbor­nosť pod­pory). To nám uľah­čuje budúce zlu­čo­va­cie pro­cesy.

Kto oslo­vil koho? Pamä­táte si na prvý kon­takt, prvé stret­nu­tie?

S Mar­ti­nom Dra­gú­ňom, býva­lým maji­te­ľom Yegonu, sa poznáme už roky. Začali sme pod­ni­kať pri­bližne v rov­na­kom období. Od začiatku boli vzťahy medzi nami dobré a možno raz ročne sme sa stretli na káve, na zasad­nutí ZPW, alebo pri inej prí­le­ži­tosti. Kedy to bolo prvý­krát, to si už, žiaľ, nepa­mä­tám. Viac­krát sme sa v rámci žartu roz­prá­vali o tom, kto koho raz kúpi. Vedeli sme však, že kým nebude z jed­nej strany ochota exi­to­vať, nič také sa neudeje. Neskôr, keď sa nám Mar­tin zdô­ve­ril, že pomýšľa nad exi­tom, oslo­vili sme ho s ponu­kou.

Čo bolo naj­ťaž­šie na akvi­zí­cii?

Čaka­nie. Jed­na­nia také­hoto typu pomerne dlho trvajú, čaká sa na závierky, na výsledky due dil­li­gence, do toho má sem-tam nie­kto dovo­lenku. Inak sme zatiaľ nič ťažké neab­sol­vo­vali. Dohod­núť sa bola len otázka času a ochoty. To naj­ťaž­šie nás ešte len čaká.

Nestáva sa často, že men­šia firma odkúpi väč­šiu, najmä kvôli nedos­tatku finanč­ných zdro­jov. Aká bola suma, za ktorú Webg­lobe zís­kal 100%-ný podiel v Yegone?

V porov­naní hru­bého obratu je Yegon sku­točne väčší ako Webg­lobe. Keď si však obrat očis­títe o peniaze, ktoré obe firmy len pre­po­sie­lajú SK-NICu — Yegon má dva­krát viac domén ako Webg­lobe — zis­títe, žee ide o prak­ticky tie isté čísla. Hovo­ríme o čis­tom obrate, resp. hru­bej pri­da­nej hod­note. A to nie je jediná podob­nosť. Keď sme začali bliž­šie ana­ly­zo­vať čísla, sám som bol prek­va­pený z podob­nosti oboch firiem – čistý obrat, sezón­nosť, zlo­že­nie obratu. V pod­state spá­jame dve veľmi podobné firmy.

Samoz­rejme, aj odkú­pe­nie rov­nako veľ­kej firmy sa bez exter­ných zdro­jov nedá, preto sme aj s mojim spo­loč­ní­kom Jura­jom Han­tá­kom museli do firmy inves­to­vať aj určité súkromné pros­triedky. Finanč­ného inves­tora nemáme. Dohoda zmluv­ných strán znela, že nebu­deme zve­rej­ňo­vať cel­kovú sumu za obchodný podiel.

Aké najb­liž­šie kroky vás čakajú?

Dnes sú už oba tímy pre­sťa­ho­vané v tých istých kan­ce­lár­skych pries­to­roch. Každý tím si síce ešte robí svoju prácu viac-menej samos­tatne, ale už začalo pre­bie­hať zaú­ča­nie kole­gov z par­tner­skej firmy. Cie­ľom je, aby sme sa do dvoch-troch mesia­cov doká­zali plne zau­čiť, a aby sme mohli tímy zlú­čiť aj prak­ticky. Potom nás čaká úprava orga­ni­zač­nej štruk­túry. Medzi­tým samoz­rejme pra­cu­jeme na infor­mač­ných sys­té­moch. Ana­ly­zu­jeme ich a pri­pra­vu­jeme plán postup­ného zlu­čo­va­nia. Cie­ľom je, aby po zlú­čení finálny sys­tém obsa­ho­val všetku fun­kci­ona­litu oboch súčas­ných sys­té­mov.

Pôjde o významný dopad na orga­ni­začnú štruk­túru?

Do spo­loč­nosti pri­bu­dol tak­mer rov­nako veľký tím, to zna­mená, že počet pra­cov­ní­kov sa prak­ticky zdvoj­ná­so­bil. K mier­nym úpra­vám orga­ni­zač­nej štruk­túry preto určite dôjde. Neplá­nu­jeme však v per­so­nál­nej oblasti škrty – našim cie­ľom je zacho­vať oba tímy, pre­tože máme v oboch fir­mách veľmi hod­not­ných ľudí.

Ako sa dot­kne táto zmena zákaz­ní­kov?

Verím, že už v najb­liž­ších týžd­ňoch zákaz­níci pocí­tia výhody väč­šieho tímu. Naprí­klad v rých­losti odpo­vedí help­desku, na čom si veľmi zakla­dáme. Z nášho dob­rého zvyku odpo­ve­dať naj­ne­skôr do 20 minút by sme radi spra­vili pra­vidlo. V stred­no­do­bom hori­zonte to zasa bude mož­nosť využí­vať nové tech­no­ló­gie, ktoré do oboch firiem prídu. Medzi naj­dô­le­ži­tej­šie patrí pre­pra­co­vaný par­tner­ský prog­ram Yegonu, ktorý chceme ponúk­nuť par­tne­rom firmy Webg­lobe. A aj naopak, vysta­vané robustné clou­dové rie­še­nie pre pre­vádzku vir­tu­ál­nych ser­ve­rov a data­cen­tier Webg­lobe by sme radi čoskoro pri­niesli kli­en­tom Yegonu.

Jed­no­du­chá otázka na záver – názov spo­loč­nosti po akvi­zí­cii zostáva Webg­lobe alebo budete v názve ref­lek­to­vať aj Yegon?

Do konca roku 2014 ostá­vajú obe firmy samos­tatné a pod svo­jimi pôvod­nými náz­vami. Na konci roku 2014 plá­nu­jeme zlú­če­nie firiem do jed­ného nástup­nic­kého sub­jektu. Na roz­hod­nu­tie o finál­nom názve teda máme ešte pár mesia­cov čas. Zatiaľ sme sa sústre­dili na iné témy, otázku názvu a bran­dov ešte nechá­vame otvo­renú.

Zdroj: webglobe.sk, .chessdom.bg

Pridať komentár (0)