You­Tube sa pokúša o svoju vlastnú inter­ne­tovú tele­ví­ziu

Michal Ondro / 6. mája 2016 / Tech a inovácie

Inter­ne­tový gigant You­Tube by veľmi rád ovlá­dol aj svet tele­ví­zie. Pro­jekt, ktorý nesie názov Unp­lug­ged, umožní uží­va­te­ľom sle­do­va­nie ich najob­ľú­be­nej­ších prog­ra­mov. Práce na tomto pro­dukte začali v roku 2012, no spo­loč­nosť zväč­šila svoje úsi­lie po tom, čo prišli s ponu­kou inter­ne­to­vej tele­ví­zie firmy ako Dish, Sony a Hulu. You­Tube momen­tálne usi­lovne pra­cuje na zme­nách celej svo­jej infra­štruk­túry, aby sa plá­no­vané spus­te­nie „Unp­lug­ged“ mohlo v roku 2017 usku­toč­niť.

Roko­va­nia s tele­víz­nymi sta­ni­cami neus­tále pre­bie­hajú. V hre sú sku­točne veľkí hráči – sta­nice NBC Uni­ver­sal, CBS, Twenty-First Cen­tury Fox a Via­com. Bohu­žiaľ však zatiaľ nedošlo k dohode. To sa však môže veľmi rýchlo zme­niť. You­tube si ale musí dať pozor, aby sa mu nestalo čosi podobné, čo zasta­vilo spo­loč­nosť Apple, ktorá mala tak­tiež svoje vlastné inter­ne­tové TV plány — nesmie za to chcieť pri­veľa. Dobrý prí­klad je taká spo­loč­nosť Sling, ktorá doká­zala do svo­jej ponuky vtes­nať aj balíčky, ktoré začí­nali na poplatku 20 dolá­rov za mesiac. You­Tube plá­nuje od svo­jich uží­va­te­ľov žia­dať okolo 35 dolá­rov za mesiac.

People visit the "You Tube" stand on October 3, 2011 in Cannes, southern France, during the international MIPCOM audiovisual trade show. AFP PHOTO SEBASTIEN NOGIER (Photo credit should read SEBASTIEN NOGIER/AFP/Getty Images)

foto: vivelohoy.com

Pro­jekt spo­loč­nosti You­Tube má via­ceré podob­nosti so Sling TV. Aj v rámci Unp­lug­ged je plá­no­vaná ponuka tzv. „tema­tic­kých balíč­kov“, ktoré budú obsa­ho­vať menej sle­do­vané kanály. Toto dostane zákaz­ník samoz­rejme ako prí­da­vok k základ­nej ponuke, v kto­rej budú naj­po­pu­lár­nej­šie sta­nice. Tento extra obsah sa bude týkať kate­gó­rií ako šport, veda, det­ské kanály alebo spra­vo­daj­stvo. Mnohí však tvr­dia, že lákať ľudí na tie menej popu­lárne kanály nie je práve tá naj­lep­šia stra­té­gia. You­Tube však stále zva­žuje všetky mož­nosti a je tak­mer isté, že príde s nie­čím, po čom dopyt určite bude.

Television production concept. TV movie panels

foto: i.huffpost.com

Unp­lug­ged, ako ďal­šia pla­tená služba, sa prav­de­po­dobne stane ďal­ším zdro­jom veľ­kých príj­mov nesmierne úspeš­nej spo­loč­nosti, ktorá čerpá peniaze pre­važne z reklamy umiest­ne­nej na jej hlav­nej stránke. Či si nájde fanú­ši­kov aj v našej kra­jine, to ukáže len čas. Minulý rok, kon­krétne na jeseň, prišlo You­Tube s novým sys­té­mom odbe­rov s náz­vom You­Tube Red, ktorý ti umožní dostať sa k exklu­zív­nemu obsahu naj­po­pu­lár­nej­ších You­Tu­be­rov. No to sa zatiaľ ani zďa­leka nevy­rovná káb­lo­vej tele­ví­zii.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thecountrycaller.com

Pridať komentár (0)